Google vás naučí kódiť. Vyčlení na to 50 mili­ó­nov dolá­rov.

Šandi / 21. júna 2014 / Tools a produktivita

Počí­tače a tech­no­ló­gie pou­ží­vame každý deň, ale máme ich pre­dov­šet­kým k pasív­nej zábave. Hráme na nich hry, cha­tu­jeme na sociál­nych sie­ťach, púš­ťame si videá atď. Aktívne niečo tvo­riť a roz­ví­jať seba aj svoje pro­dukty ale vie málo­kto. Preto Google zalo­žil nový prog­ram Made with Code.

Made with Code je cie­lený hlavne na diev­čatá a má ich naučiť zákla­dom kódo­va­nia. V 80. rokoch tvo­rili ženy 37% absol­ven­tov škôl so zame­ra­ním na počí­tače. Dnes, aj napriek tomu obrov­skému pokroku a novej práce v oblasti IT, je absol­ven­tiek len 16%. Firma preto spo­lu­pra­cuje s desiat­kami ame­ric­kých orga­ni­zá­cií zame­ra­ných na výučbu diev­čat a do prog­ramu v najb­liž­ších troch rokoch nasype 50 mili­ó­nov dolá­rov, aby sa diev­čatá naučili využí­vať počí­tače aj k práci a kre­a­tív­nej zábave.

Na hlav­nom webe má tiež päť základ­ných pro­jek­tov, akýchsi úvod­ných inte­rak­tív­nych kur­zov, ako kódo­va­nie a skla­da­nie kom­po­nen­tov využiť na vytvo­re­nie nie­čoho nového. Nejde o žiadne prog­ra­mo­va­nie, ale jed­no­du­ché hračky, kde uží­va­te­lia budú iba kli­kať myšou. Vďaka tomu pocho­pia, ako fun­gujú naprí­klad para­metre.

V jed­nom pro­jekte je možné skla­dať hudbu, v ďal­ších robiť ani­mo­vané GIFy, ava­tary alebo náramky pre 3D tla­čiarne. Výsle­dok možno nako­niec stiah­nuť. Prog­ram aj kurzy sú cie­lené na ame­rické diev­čatá, online tuto­riály si ale môže vyskú­šať aj 50-ročný tatko z Micha­lo­viec.

Google nako­niec nie je sám, kto chce dostať diev­čatá k počí­ta­čom. Vo svete už od roku 2010 fun­gujú bez­platné works­hopy Rails Girls, ktoré majú naučiť diev­čatá prog­ra­mo­vať v Ruby on Rails.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)