Goog­le vás naučí kódiť. Vyčle­ní na to 50 mili­ó­nov dolá­rov.

Šandi / 21. júna 2014 / Lifehacking

Počí­ta­če a tech­no­ló­gie pou­ží­va­me kaž­dý deň, ale máme ich pre­dov­šet­kým k pasív­nej zába­ve. Hrá­me na nich hry, cha­tu­je­me na sociál­nych sie­ťach, púš­ťa­me si videá atď. Aktív­ne nie­čo tvo­riť a roz­ví­jať seba aj svo­je pro­duk­ty ale vie málo­kto. Pre­to Goog­le zalo­žil nový prog­ram Made with Code.

Made with Code je cie­le­ný hlav­ne na diev­ča­tá a má ich naučiť zákla­dom kódo­va­nia. V 80. rokoch tvo­ri­li ženy 37% absol­ven­tov škôl so zame­ra­ním na počí­ta­če. Dnes, aj napriek tomu obrov­ské­mu pokro­ku a novej prá­ce v oblas­ti IT, je absol­ven­tiek len 16%. Fir­ma pre­to spo­lu­pra­cu­je s desiat­ka­mi ame­ric­kých orga­ni­zá­cií zame­ra­ných na výuč­bu diev­čat a do prog­ra­mu v najb­liž­ších troch rokoch nasy­pe 50 mili­ó­nov dolá­rov, aby sa diev­ča­tá nauči­li využí­vať počí­ta­če aj k prá­ci a kre­a­tív­nej zába­ve.

Na hlav­nom webe má tiež päť základ­ných pro­jek­tov, akých­si úvod­ných inte­rak­tív­nych kur­zov, ako kódo­va­nie a skla­da­nie kom­po­nen­tov využiť na vytvo­re­nie nie­čo­ho nové­ho. Nej­de o žiad­ne prog­ra­mo­va­nie, ale jed­no­du­ché hrač­ky, kde uží­va­te­lia budú iba kli­kať myšou. Vďa­ka tomu pocho­pia, ako fun­gu­jú naprí­klad para­met­re.

V jed­nom pro­jek­te je mož­né skla­dať hud­bu, v ďal­ších robiť ani­mo­va­né GIFy, ava­ta­ry ale­bo náram­ky pre 3D tla­čiar­ne. Výsle­dok mož­no nako­niec stiah­nuť. Prog­ram aj kur­zy sú cie­le­né na ame­ric­ké diev­ča­tá, onli­ne tuto­riá­ly si ale môže vyskú­šať aj 50-roč­ný tat­ko z Micha­lo­viec.

Goog­le nako­niec nie je sám, kto chce dostať diev­ča­tá k počí­ta­čom. Vo sve­te už od roku 2010 fun­gu­jú bez­plat­né works­ho­py Rails Girls, kto­ré majú naučiť diev­ča­tá prog­ra­mo­vať v Ruby on Rails.

Zdroj: goog­le

Pridať komentár (0)