Google vydal prvú appku na Apple Watch

Tomáš Kahn / 13. mája 2015 / Business

Apple umož­nil vyví­jať appky od tre­tích strán pre Apple Watch už v apríly, avšak Google pri­šiel so svo­jou prvou app­kou až teraz. 

Po tom ako všetci veľký hráči na trhu svoje appky pre Apple Watch vydali, sa čakalo už len na jed­ného, naj­väč­šieho kon­ku­renta Google. Ten vydal svoju prvú appku Google News pre Apple Watch iba teraz. Ide o appku, ktorá vám pri­náša správy a infor­má­cie o počasí. Nevý­ho­dou malého disp­leja Apple Watch je to, že dlh­šie správy by sa vám na ňom s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou čítali asi zle. Preto sa Google roz­ho­dol, že v appke umožní uží­va­te­ľom vidieť iba titulnú fotku článku a nad­pis. Tento člá­nok si následne uží­va­teľ bude môcť ulo­žiť medzi “články na pre­čí­ta­nie” v pre­hlia­dača Safari. Čo sa týka vyhľa­dá­va­nia pomo­cou Googlu, tak to by malo pre­bie­hať podobne ako na Android Wear, čiže pomo­cou Google Now a hla­som.

Teraz nám už len zostáva počkať, ako zare­a­guje na tento krok Apple a ako sa pokúsi opäť doká­zať Googlu, že práve on je ten lepší. :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)