Google vyho­vel EÚ a umožní vám zmiz­núť!

Šandi / 30. mája 2014 / Tools a produktivita

Kauza, ktorú roz­pú­tal Špa­niel Mario Cos­teja Gon­zá­les, už pri­náša prvé ovo­cie. Tak dlho sa hádal s Goog­lom o tom, aby z vyhľa­dá­vača odstrá­nil ire­le­vantné zmienky o jeho osobe, až nako­niec Súdny dvor EÚ roz­ho­dol: každý občan EÚ má právo byť zabud­nutý.

Google s roz­hod­nu­tím nesú­hlasí, ale pris­pô­so­bil sa mu. Oddnes môžete pomo­cou tohto for­mu­lára požia­dať naj­väčší vyhľa­dá­vač sveta, aby odstrá­nil odkazy vedúce k odha­le­niu vašich osob­ných úda­jov. Google každú žia­dosť posúdi jed­not­livo.

Pri vyhod­no­co­vaní žia­dosti budeme pri­hlia­dať na to, či výsledky vyhľa­dá­va­nia obsa­hujú o vás infor­má­cie, ktoré už nie sú aktu­álne. Ove­ríme tiež, či je dostup­nosť týchto infor­má­cií vo verej­nom záujme — naprí­klad, či súvi­sia s finanč­nými pod­vodmi, pra­cov­ným pochy­be­ním, odsú­de­ním za trestný čin alebo verej­ným pôso­be­ním v úlohe štát­neho úrad­níka,” píše Google.

Odstrá­ne­nie je ale tak tro­chu posta­vené na hlavu. Tým, že vás Google zmaže z indexu, nedôjde k odstrá­ne­niu zmie­nok na webe. Vaše osobné infor­má­cie totiž zhro­maž­ďujú aj iné zdroje, Google na ne len odka­zuje. A zru­še­nie odkazu nezna­mená, že vás ostatní nebudú môcť vyhľa­dať inými spô­sobmi. Google (a spol.) pri­tom odkazy musia zma­zať (ak sú žia­dosti opráv­nené), aj keď úrady na ochranu osob­ných úda­jov nedo­nú­tia zmie­nenú infor­má­ciu odstrá­niť z pôvod­ného zdroja.

Presne to sa stalo aj v špa­niel­skej kauze. Infor­má­cie o Gon­zá­le­sovi zve­rej­nili inter­ne­tové den­níky, a teda tie infor­má­cie sú stále online. Proti nim úrad nič nemá. No odkaz vo výsled­koch vadí, pre­tože tak veľký vyhľa­dá­vač, akým Google je, umož­ňuje zosta­viť kom­pletný pro­fil občana EÚ “len” na základe väzieb medzi rôz­nymi zdrojmi.

Bohu­žiaľ, Bie­ber nemá toľko šťas­tia, a ako občan Kanady si nemôže náro­ko­vať vyma­za­nie takejto a ďal­ších podob­ných foto­gra­fií.

Pridať komentár (0)