Google vytvo­ril stránku, na kto­rej pre­zrá­dza vznik svo­jich top pro­duk­tov

Michal Sorkovský / 6. marca 2016 / Tech a inovácie

Každý z nás vie, čo Google ako spo­loč­nosť robí, ale skú­šal si sa už nie­kedy zamys­lieť nad tým, ako to vlastne všetko robí? Ak nie, určite si otvor stránku, na kto­rej sa soft­vé­roví inži­nieri Googlu roz­hodli pode­liť s kom­plet­nými prí­behmi o tom, ako vzni­kali naj­lep­šie pro­dukty ich zamest­ná­va­teľa.

Stránka vznikla pod náz­vom bar.foo, ktorý už sám o sebe naz­na­čuje, že je veno­vaná hlavne pre web deve­lo­pe­rov. Momen­tálne web pokrýva štyri témy: kola­bo­rá­ciu v Google doku­men­toch, opti­ma­li­zá­ciu Gmaiu, roz­poz­ná­va­nie hlasu a story o tom, ako Google vytvo­ril rých­lejší You­tube. Stránka tak­tiež obsa­huje sek­ciu pre voľné joby v Google, pokiaľ by mal nie­kto záu­jem začať pre spo­loč­nosť aj sám pra­co­vať.

Screen Shot 2016-03-06 at 08.55.41

foto: bar.foo

Témy na bar.foo sú pri­tom rozo­braté do hĺbky. Pri pre­chá­dzaní webu si určite všim­neš, že obsah chys­tali ľudia, ktorí sa na naj­lep­šie pro­dukty Googlu môžu poze­rať, ako na svoje výtvory. „Pre nich je to len akési kúzlo, vďaka kto­rému sa všetci môžu dostať na rov­naký doku­ment v reál­nom čase. Pre nás je to T (P, Q) -> P´ , Q´, pri­čom T má fun­kciu trans­for­má­tora a P & Q sú úpravy,“ zobra­zuje home page webu inži­nie­rov Googlu. A presne v takomto štýle je pri­pra­vený celý obsah stránky. Tá sa pri­tom neza­me­riava len na his­tó­riu a prí­behy jed­not­li­vých pro­duk­tov, ale aj na pro­ces dostá­va­nia ich medzi pou­ží­va­te­ľov.

Stránka sa tiež vyzna­čuje netra­dič­ným dizaj­nom, s čím sa vyná­rajú dohady, či sa Google v budúc­nosti možno neroz­hodne otvo­riť v nej pries­tor aj pre dizaj­né­rov. Zatiaľ môžeš sle­do­vať ako vzni­kali tie naj­lep­šie pro­dukty od ame­ric­kého giganta a záro­veň pocho­piť, ako vlastne služby, ktoré využí­vaš denne a možno už aj tro­chu vní­maš ako samoz­rej­mosť, fun­gujú.

Screen Shot 2016-03-06 at 08.59.06

foto: thenextweb.com

zdroj a titulná foto­gra­fia: thenextweb.com

Pridať komentár (0)