Goog­le vytvo­ril strán­ku, na kto­rej pre­zrá­dza vznik svo­jich top pro­duk­tov

Michal Sorkovský / 6. marca 2016 / Tech a inovácie

Kaž­dý z nás vie, čo Goog­le ako spo­loč­nosť robí, ale skú­šal si sa už nie­ke­dy zamys­lieť nad tým, ako to vlast­ne všet­ko robí? Ak nie, urči­te si otvor strán­ku, na kto­rej sa soft­vé­ro­ví inži­nie­ri Goog­lu roz­hod­li pode­liť s kom­plet­ný­mi prí­beh­mi o tom, ako vzni­ka­li naj­lep­šie pro­duk­ty ich zamest­ná­va­te­ľa.

Strán­ka vznik­la pod náz­vom bar.foo, kto­rý už sám o sebe naz­na­ču­je, že je veno­va­ná hlav­ne pre web deve­lo­pe­rov. Momen­tál­ne web pokrý­va šty­ri témy: kola­bo­rá­ciu v Goog­le doku­men­toch, opti­ma­li­zá­ciu Gmaiu, roz­poz­ná­va­nie hla­su a sto­ry o tom, ako Goog­le vytvo­ril rých­lej­ší You­tu­be. Strán­ka tak­tiež obsa­hu­je sek­ciu pre voľ­né joby v Goog­le, pokiaľ by mal nie­kto záu­jem začať pre spo­loč­nosť aj sám pra­co­vať.

Screen Shot 2016-03-06 at 08.55.41

foto: bar.foo

Témy na bar.foo sú pri­tom rozo­bra­té do hĺb­ky. Pri pre­chá­dza­ní webu si urči­te všim­neš, že obsah chys­ta­li ľudia, kto­rí sa na naj­lep­šie pro­duk­ty Goog­lu môžu poze­rať, ako na svo­je výtvo­ry. „Pre nich je to len aké­si kúz­lo, vďa­ka kto­ré­mu sa všet­ci môžu dostať na rov­na­ký doku­ment v reál­nom čase. Pre nás je to T (P, Q) -> P´ , Q´, pri­čom T má fun­kciu trans­for­má­to­ra a P & Q sú úpra­vy,“ zobra­zu­je home page webu inži­nie­rov Goog­lu. A pres­ne v takom­to štý­le je pri­pra­ve­ný celý obsah strán­ky. Tá sa pri­tom neza­me­ria­va len na his­tó­riu a prí­be­hy jed­not­li­vých pro­duk­tov, ale aj na pro­ces dostá­va­nia ich medzi pou­ží­va­te­ľov.

Strán­ka sa tiež vyzna­ču­je netra­dič­ným dizaj­nom, s čím sa vyná­ra­jú doha­dy, či sa Goog­le v budúc­nos­ti mož­no neroz­hod­ne otvo­riť v nej pries­tor aj pre dizaj­né­rov. Zatiaľ môžeš sle­do­vať ako vzni­ka­li tie naj­lep­šie pro­duk­ty od ame­ric­ké­ho gigan­ta a záro­veň pocho­piť, ako vlast­ne služ­by, kto­ré využí­vaš den­ne a mož­no už aj tro­chu vní­maš ako samoz­rej­mosť, fun­gu­jú.

Screen Shot 2016-03-06 at 08.59.06

foto: thenextweb.com

zdroj a titul­ná foto­gra­fia: thenextweb.com

Pridať komentár (0)