Google vyvíja nový ope­račný sys­tém

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Google pri­pra­vuje nového hráča medzi ope­rač­nými sys­té­mami.

Dnes už má uží­va­teľ na výber z nie­koľ­kých ope­rač­ných sys­té­mov. Medzi naj­zná­mej­šie patrí iOS od Apple alebo Win­dows od Mic­ro­softu. Naj­nov­šie sa roz­ho­dol roz­ví­riť vody Google. Nový ope­račný sys­tém od Google nie je určený na Android, ale mal by nahra­diť Chrome OS a mal by byť schopný bežať na všet­kom.

Google sa roz­ho­dol nový ope­račný sys­tém pome­no­vať Fuch­sia a na roz­diel od Andro­idu a Chrome vôbec nepou­žíva linu­xové jadro. Napriek tomu, že Google ofi­ciálne neo­zná­mil vyví­ja­nie Fuch­sie, zamest­na­nec Brian Swet­land to potvr­dil.

Foto: androidpolice.com

Foto: androidpolice.com

Pre pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Google pou­žíva Flut­ter spolu s prog­ra­mo­va­cím jazy­kom Dart. Nové jadro bude pris­pô­so­bené aj pre zabu­do­vané zara­de­nia, palubné dosky a GPS jed­notky, ale bude pod­po­ro­vať aj smart­fóny a počí­tače. Možno nás Google prek­vapí.

thinkApple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cannabusiness.com / androidpolice.com

Pridať komentár (0)