GoPro má novú kameru. Dovo­liť si ju môžeš aj ty

Martin Bohunický / 29. septembra 2015 / Tech a inovácie

Výrobca akč­ných kamier GoPro pred­sta­vil novú kamerku, ktorá dopĺňa už tak špič­kovú zostavu. GoPro Hero+ je nasle­dov­ní­kom bud­get ver­zie GoPro Hero za 129 dolá­rov, pri­náša však nie­koľko vylep­šení, ktoré ťa zaru­če­nie pote­šia.

Výrobca akč­ných kamier GoPro dnes pred­sta­vil novú kamerku, ktorá dopĺňa už tak špič­kovú zostavu. GoPro Hero+ je nasle­dov­ní­kom bud­get ver­zie GoPro Hero za 129 dolá­rov, pri­náša však nie­koľko vylep­šení, ktoré ťa zaru­če­nie pote­šia.

GoPro Hero+ kúpiš za 199 dolá­rov a zara­ďuje sa medzi základnú GoPro Hero a 299 dolá­rovú Hero+ LCD. 70 dolá­rov, ktoré si pri­pla­tíš k základ­nému modelu, ti do tvo­jej špor­to­vej kamery pridá pod­poru Wi-Fi a Blu­e­to­oth, naroz­diel od Hero+ LCD sa však stále budeš musieť zaobísť bez doty­ko­vého disp­leja.

Nové mož­nosti konek­ti­vity ti pri­dá­vajú mož­nosť ovlá­dať kameru smart­fó­nom, sle­do­vať nahrané zábery a zdie­ľať videá. Nie je to síce to, čo ti dovolí doty­kový disp­lek, no koniec kon­cov, stále lep­šie ako nič. Mimo konek­ti­vity ponúkne Hero+ rov­naký sen­zor ako Hero+ LCD. To zna­mená, že videá môžeš nahrá­vať v 1080p pri 60 sním­koch za sekundu a zachy­tá­vať 8-mega­pi­xe­lové snímky. Oproti Hero s 1080p30 videom a 5-mega­pi­xelmi je to veľmi slušné vylep­še­nie. Všetky kamery sú vodo­tesné do hĺbky 40 met­rov.

Nová Hero+ ide s atrak­tív­nou cenov­kou do pre­daja 4.októbra. Okrem toho zni­žuje GoPro cenu ultra-kom­pakt­nej Hero4 Ses­sion z 399 na 299 dolá­rov, čím sa stane alter­na­tí­vou ku Hero+ LCD. Za rov­nakú cenu si tak môžeš vybrať vyš­šiu kva­litu videa, alebo doty­kový disp­lej.

GoPro takto roz­ši­ruje ponuku svo­jich bud­get zaria­dení, čo je veľmi atrak­tívna poli­tika. Pri­znajme si, via­cerí túžime po parád­nych akč­ných vide­ách, no je nám ľúto vyso­liť nie­koľko sto­viek za kameru, kto­rej naj­vyš­šie kva­li­ta­tívne mož­nosti obrazu využijú hlavne (a iba) pro­fe­si­onáli a ktorú koniec kon­cov využi­jeme len z času na čas.

Keďže sa z Číny tla­čia atrak­tívne a kva­litné alter­na­tívy so super cenov­kou (Xia­omi Yi), kamerka so znač­kou GoPro za dve stovky spolu so skve­lým soft­vé­rom GoPro je tá naj­lep­šia odpo­veď. Hero4 Sil­ver a Hero4 Black naďa­lej zostá­vajú vlaj­ko­vými loďami značky a firma v ich prí­pade žiadne zmeny neo­zná­mila.


zdroj: techspot.com

Pridať komentár (0)