GoP­ro má novú kame­ru. Dovo­liť si ju môžeš aj ty

Martin Bohunický / 29. septembra 2015 / Tech a inovácie

Výrob­ca akč­ných kamier GoP­ro pred­sta­vil novú kamer­ku, kto­rá dopĺňa už tak špič­ko­vú zosta­vu. GoP­ro Hero+ je nasle­dov­ní­kom bud­get ver­zie GoP­ro Hero za 129 dolá­rov, pri­ná­ša však nie­koľ­ko vylep­še­ní, kto­ré ťa zaru­če­nie pote­šia.

Výrob­ca akč­ných kamier GoP­ro dnes pred­sta­vil novú kamer­ku, kto­rá dopĺňa už tak špič­ko­vú zosta­vu. GoP­ro Hero+ je nasle­dov­ní­kom bud­get ver­zie GoP­ro Hero za 129 dolá­rov, pri­ná­ša však nie­koľ­ko vylep­še­ní, kto­ré ťa zaru­če­nie pote­šia.

GoP­ro Hero+ kúpiš za 199 dolá­rov a zara­ďu­je sa medzi základ­nú GoP­ro Hero a 299 dolá­ro­vú Hero+ LCD. 70 dolá­rov, kto­ré si pri­pla­tíš k základ­né­mu mode­lu, ti do tvo­jej špor­to­vej kame­ry pri­dá pod­po­ru Wi-Fi a Blu­e­to­oth, naroz­diel od Hero+ LCD sa však stá­le budeš musieť zaobísť bez doty­ko­vé­ho disp­le­ja.

Nové mož­nos­ti konek­ti­vi­ty ti pri­dá­va­jú mož­nosť ovlá­dať kame­ru smart­fó­nom, sle­do­vať nahra­né zábe­ry a zdie­ľať videá. Nie je to síce to, čo ti dovo­lí doty­ko­vý disp­lek, no koniec kon­cov, stá­le lep­šie ako nič. Mimo konek­ti­vi­ty ponúk­ne Hero+ rov­na­ký sen­zor ako Hero+ LCD. To zna­me­ná, že videá môžeš nahrá­vať v 1080p pri 60 sním­koch za sekun­du a zachy­tá­vať 8-mega­pi­xe­lo­vé sním­ky. Opro­ti Hero s 1080p30 videom a 5-mega­pi­xel­mi je to veľ­mi sluš­né vylep­še­nie. Všet­ky kame­ry sú vodo­tes­né do hĺb­ky 40 met­rov.

Nová Hero+ ide s atrak­tív­nou cenov­kou do pre­da­ja 4.októbra. Okrem toho zni­žu­je GoP­ro cenu ultra-kom­pakt­nej Hero4 Ses­si­on z 399 na 299 dolá­rov, čím sa sta­ne alter­na­tí­vou ku Hero+ LCD. Za rov­na­kú cenu si tak môžeš vybrať vyš­šiu kva­li­tu videa, ale­bo doty­ko­vý disp­lej.

GoP­ro tak­to roz­ši­ru­je ponu­ku svo­jich bud­get zaria­de­ní, čo je veľ­mi atrak­tív­na poli­ti­ka. Pri­znaj­me si, via­ce­rí túži­me po parád­nych akč­ných vide­ách, no je nám ľúto vyso­liť nie­koľ­ko sto­viek za kame­ru, kto­rej naj­vyš­šie kva­li­ta­tív­ne mož­nos­ti obra­zu využi­jú hlav­ne (a iba) pro­fe­si­oná­li a kto­rú koniec kon­cov využi­je­me len z času na čas.

Keď­že sa z Číny tla­čia atrak­tív­ne a kva­lit­né alter­na­tí­vy so super cenov­kou (Xia­omi Yi), kamer­ka so znač­kou GoP­ro za dve stov­ky spo­lu so skve­lým soft­vé­rom GoP­ro je tá naj­lep­šia odpo­veď. Hero4 Sil­ver a Hero4 Black naďa­lej zostá­va­jú vlaj­ko­vý­mi loďa­mi znač­ky a fir­ma v ich prí­pa­de žiad­ne zme­ny neo­zná­mi­la.


zdroj: techspot.com

Pridať komentár (0)