Hac­ka­ball: Počí­tač, ktorý môžete hádzať

Ráchel Matušková / 22. marca 2015 / Tech a inovácie

Inte­rak­tívna lop­tička Hac­ka­ball pôvodne vznikla ako ved­ľajší pro­dukt zamest­nan­cov v štú­diu Made by Many. Kra­toch­víľa a zábavka sa pre­me­nila na čosi sku­točne zau­jí­mavé a zmys­lu­plné, niečo čo možno zmení spô­sob uče­nia a hra­nia sa moder­ných detí.

Či už sa Vám to páči alebo nie, dnes žijeme dobu, v kto­rej deťom už nestačí len Člo­veče nehne­vaj sa a pexeso. Deti od malička žijú obklo­pené tech­no­ló­giou a keď sa majú ako dospe­láci zara­diť do plno­hod­not­ného života jed­no­du­cho musia vedieť s týmito tech­no­ló­giami pra­co­vať. Toto si uve­do­mili aj tvor­co­via Hac­ka­ball, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa deti hra­vou a jed­no­du­chou for­mou naučia základy prog­ra­mo­va­nia. Pri­da­nou hod­notu Hac­ka­ball je, že pod­po­ruje kre­a­ti­vitu, spo­lu­prácu a komu­ni­ká­ciu medzi deťmi.

Niečo viac o Hac­ka­ball mi pove­dala Vero­nika Janeč­ková, milá Slo­venka, ktorá pra­cuje v Made by Many, kde sa venuje tech­no­lo­gii v edu­kač­nej oblasti a úzko spo­lu­pra­cuje s tímom, ktorý vyvíja Hac­ka­ball.

Základný level Hac­ka­ball je, že je to hračka pre deti. Deti sa hrajú podľa pra­vi­diel hier, ktoré im Hac­ka­ball posky­tuje a sú pod­nie­tené tvo­riť vlastné hry. Lop­tička je res­pon­zívna a inte­li­gentná, cíti keď je hodená o zem, keď sa do nej kopne, keď sa do nej len jemne ťuká. Mení farby, vydáva zvuky, má zabu­do­vané vib­ro­va­nie, čím robí hry zau­jí­ma­vej­šie a zábav­nej­šie. Druhý level, omnoho dôle­ži­tejší, je práve edu­kačný level. Hac­ka­ball učí základy prog­ra­mo­va­nia, pod­mienku IF-THAN, ak spra­vím toto tak sa stane toto. Na tomto základe deti môžu vytvá­rať svoje vlastné hry cez prí­slušnú iPad a iPhone apli­ká­ciu. Tým, že lopta vníma pro­stre­die okolo a vie čo sa s ňou deje, dáva mnoho prí­le­ži­tostí na vytvá­ra­nie nových hier a nových pra­vi­diel. Deti učí prog­ra­mo­vať hra­vou for­mou, aj pro­stred­níc­tvom pohybu. Hac­ka­ball spája digi­tálny a fyzický svet.“ Hovorí o Hac­ka­ball Vero­nika Janeč­ková.

Na plno­hod­notné využi­tie lopty je potrebné mať v mobile alebo tab­lete appku, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa Hac­ka­ball prog­ra­muje a kde sa nasta­vujú hry. Aktu­álne sú dostupné ver­zie pre iPad a iPhone, ale tvor­co­via rátajú aj inými ope­rač­nými sys­té­mami. Hac­ka­ball momen­tálne pre­bieha kam­paň na Kicks­tar­teri, kde sa im pekne napĺňa sta­no­vený cieľ.

Ahoj Vero­nika, pro­sím Ťa na začia­tok nám objasni ako Hac­ka­ball vznikla?

V Mady by Many máme takú mož­nosť, veno­vať určitú časť nášho času popri práci pre kli­en­tov aj našim vlast­ným pro­jek­tom a z takejto akti­vity jed­ného stá­žistu a nie­koľ­kých kole­gov vznikla aj Hac­ka­ball. Na začiatku lopta vôbec nebola určená pre deti alebo ako pomôcka pre uče­nie prog­ra­mo­va­nia a aj dizajn mala úplne iný.

Kedy ste si uve­do­mili, že Hac­ka­ball má reálne využi­tie aj v bež­nom živote?

Bolo to asi rok dozadu, v prvom roku vývoja, kedy lopta začala aj po dizaj­no­vej stránke nabe­rať reálne kon­túry, pri­šiel nápad pre­po­jiť ju s app­kou, cez ktoru sa dá ovlá­dať. Vtedy sme si začali uve­do­mo­vať, že by sa dala uplat­niť aj v rámci práce, ktorú robíme vo vzde­lá­vaní. Reálne využi­tie sme zis­tili pri spo­lu­práci s deťmi. Robili sme veľa tes­to­vaní a co-dizajnu s deťmi a deti samé nachá­dzali nové využi­tia Hac­ka­ball. Dávali nám veľa nápa­dov. V spo­lu­práci s ľuďmi sme zis­ťo­vali, čo je podľa nich dôle­žité, čo ich zau­jalo a čo nie.

S čím ste sa naj­viac popa­so­vali? Čo bolo najz­lo­ži­tej­šie?

Každý jeden z tímu by na túto otázku asi odpo­ve­dal inak. Pre mňa to bola fáza, kedy sme si uve­do­mili, že „shit is get­ting real“ a kedy sme lop­tičke dávali reálnu podobu pre reálne využi­tie a samoz­rejme, keď sme pra­co­vali na dizajne. Dizajn lopty sa od začiat­kov úplne zme­nil. Výzvou bol vývoj har­dwaru. Postu­pom čas sme zis­ťo­vali, že pro­to­ty­po­va­nie har­dwaru je omnoho nároč­nej­šie ako vývoj soft­waru. Pri har­dware sme odká­zaní na reálne súčias­tky, na ktoré treba určitý čas čakať, čo je časovo náročné a je to samoz­rejme aj finančne nároč­nej­šie. Debug­ging a vyla­ďo­va­nie chýb je roz­hodne väč­šia výzva, v prí­pade, že sa sna­žíte uplat­niť tech­niky rapid pro­to­ty­ping vo vývoji har­dwaru.

Pri­blíž nám tro­chu kto pra­cuje na Hac­ka­ball?

Mul­ti­dis­cip­li­nárny tím, ktorý vyvi­nul Hac­ka­ball až po Kicks­tar­ter kam­paň vedie jeden zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov našej firmy, Wil­liam Owen. Veľmi dôle­žití ľudia, ktorí defi­no­vali prvé kon­túry pro­duktu sú Melissa Cole­man, kre­a­tívna tech­no­lo­gis­tka a Ben King, prog­ra­má­tor. Teraz má tím troch dizaj­né­rov, dvoch inži­nie­rov, pro­duk­to­vého mana­žéra a stra­téga. Táto kom­po­zí­cia v pod­state ref­lek­tuje to ako naša firma pra­cuje — Made by Many je ino­vačné pora­den­ské štú­dio, ktoré sa venuje vývoju digi­tál­nych pro­duk­tov kom­bi­ná­ciou pro­duk­to­vej stra­té­gie, dizajnu a tech­nic­kých zruč­ností.

Spo­mí­nala si, že deti si môžu aj samé tvo­riť hry. Je nie­čím limi­to­vaná Hac­ka­ball pri vytvá­raní hier?

Množ­stvo hier nie je vôbec ničím obme­dzené. Na začiatku sú tam určité hry pred­na­sta­vené, pro­stred­níc­tvom kto­rých deti môžu pocho­piť, ako to fun­guje a akým spô­so­bom sú hry skon­štru­ované. V novej apli­ká­cii bude aj demo, ktoré bude návo­dom na vytvá­ra­nie hier. Deti pri vytvá­raní vlast­ných hier nie sú ničím limi­to­vané a loptu môžu využiť na mnoho spô­so­bov. Hac­ka­ball je limi­to­vaná len kre­a­ti­vi­tou pou­ží­va­teľa.

Z čoho sa skladá Hac­ka­ball? Nehrozí nejaké mecha­nické poško­de­nie lopty?

Hac­ka­ball tvo­ria dve gumené polo­gule, na kto­rých je plášť z TPE mate­riálu. Vnútri je Ardu­ino, so sen­zormi a vystupmi, ktorý je oba­lený plas­to­vým puzdrom a sili­kó­no­vým prs­ten­com, ktorý ho chráni pred otrasmi. Lopta sa nedá poško­diť, plášť slúži na to, aby sa neot­vo­rila, je vode odolná v rámci bež­nej hry vonku, kúpa­nie s lop­tou sa však roz­hodne neod­po­rúča.

Vero­nika, kde vidíš budúc­nosť Hac­ka­ball, v domác­nos­tiach alebo v ško­lách?

Mys­lím, že aj aj. Nové trendy vo vzde­lá­vaní sú také, že vyučo­va­nie už nepre­bieha len v škole, ale aj doma. Rodi­čom sa Hac­ka­ball páči najmä preto, že deti sú pri hre aktívne a záro­veň sa aj učia niečo reálne, učia sa prog­ra­mo­vať. V ško­lách je to tiež skvelá pomôcka pre uče­nie hra­vou for­mou. Jed­ným z dôvo­dov prečo sa to sna­žíme pro­pa­go­vať v Anglicku je nová kon­cep­cia vzde­lá­va­nia. Na začiatku tohto škol­ského roku vyšli nové učebné osnovy, kde je uve­dené, že deti od pia­tich rokov sa majú učiť prog­ra­mo­vať. Skú­šali sme Hac­ka­ball s deťmi doma, ale aj škole, a ujal sa tam aj tam. Tiež sme mali jeden works­hop so štu­dentmi uči­teľ­stva v Lon­dýne, kde sme pra­co­vali s Hac­ka­ball a vedeli si veľmi dobre pred­sta­viť, že by Hac­ka­ball reálne využí­vali pri výučbe.

Kedy by reálne mala byť Hac­ka­ball dostupná na trhu?

Aktu­álne pre­bie­ha­júcu kam­paň na Kicks­tar­teri pova­žu­jeme súčasne za akýsi test, či je záu­jem o pro­dukt. Ak sa cieľ kam­pane naplní, tak prvé lopty budú u ľudí, ktorí si ju teraz objed­nali, nie­kedy v novem­bri, aby ju na Via­noce mali doma. To bude prvé vypus­te­nie Hac­ka­ball na trh. Potom bude lopta dostupná online a samoz­rejme by sme radi roz­ší­rili škálu dostup­nosti aj za hra­nice našich momen­tál­nych mož­ností.

Výni­moč­nosť Hac­ka­ball spo­číva v tom, že hra s ňou verne kopí­ruje prog­ra­mo­va­nie. Na začiatku je plán, čo ideme robiť, v prí­pade Hac­ka­ball sa pou­ží­va­teľ zamýšľa nad novou hrou. Následne sa nápad začne budo­vať, teda sa začne písať kód. Vo svete Hac­ka­ball sa vymys­lená hra začne sta­vať pomo­cou modu­lov. Nako­niec sa prog­ram tes­tuje či fun­guje, teda sa spustí. Pri Hac­ka­ball sa táto fáza usku­toční stla­če­ním PLAY a pou­ží­va­teľ uvidí či sa hra dá hrať. Následne potom sa hra prí­padne dola­ďuje a odstra­ňujú sa nedos­tatky.

Podľa môjho názoru je Hac­ka­ball skvelá vecička, pre­tože učí deti pra­cova s moder­nou tech­no­ló­giou. Nevyt­vára vir­tu­álnu rea­litu, ale práve naopak, deti ťahá od počí­ta­čov do reál­neho sveta medzi živých kama­rá­tov.

Vero­nike ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia na Kicks­tar­teri !

Pridať komentár (0)