Hac­ka­ball: Počí­tač, kto­rý môže­te hádzať

Ráchel Matušková / 22. marca 2015 / Tech a inovácie

Inte­rak­tív­na lop­tič­ka Hac­ka­ball pôvod­ne vznik­la ako ved­ľaj­ší pro­dukt zamest­nan­cov v štú­diu Made by Many. Kra­toch­ví­ľa a zábav­ka sa pre­me­ni­la na čosi sku­toč­ne zau­jí­ma­vé a zmys­lu­pl­né, nie­čo čo mož­no zme­ní spô­sob uče­nia a hra­nia sa moder­ných detí.

Či už sa Vám to páči ale­bo nie, dnes žije­me dobu, v kto­rej deťom už nesta­čí len Člo­ve­če nehne­vaj sa a pexe­so. Deti od malič­ka žijú obklo­pe­né tech­no­ló­gi­ou a keď sa majú ako dospe­lá­ci zara­diť do plno­hod­not­né­ho živo­ta jed­no­du­cho musia vedieť s tými­to tech­no­ló­gia­mi pra­co­vať. Toto si uve­do­mi­li aj tvor­co­via Hac­ka­ball, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa deti hra­vou a jed­no­du­chou for­mou naučia zákla­dy prog­ra­mo­va­nia. Pri­da­nou hod­no­tu Hac­ka­ball je, že pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu, spo­lu­prá­cu a komu­ni­ká­ciu medzi deť­mi.

Nie­čo viac o Hac­ka­ball mi pove­da­la Vero­ni­ka Janeč­ko­vá, milá Slo­ven­ka, kto­rá pra­cu­je v Made by Many, kde sa venu­je tech­no­lo­gii v edu­kač­nej oblas­ti a úzko spo­lu­pra­cu­je s tímom, kto­rý vyví­ja Hac­ka­ball.

Základ­ný level Hac­ka­ball je, že je to hrač­ka pre deti. Deti sa hra­jú pod­ľa pra­vi­diel hier, kto­ré im Hac­ka­ball posky­tu­je a sú pod­nie­te­né tvo­riť vlast­né hry. Lop­tič­ka je res­pon­zív­na a inte­li­gent­ná, cíti keď je hode­ná o zem, keď sa do nej kop­ne, keď sa do nej len jem­ne ťuká. Mení far­by, vydá­va zvu­ky, má zabu­do­va­né vib­ro­va­nie, čím robí hry zau­jí­ma­vej­šie a zábav­nej­šie. Dru­hý level, omno­ho dôle­ži­tej­ší, je prá­ve edu­kač­ný level. Hac­ka­ball učí zákla­dy prog­ra­mo­va­nia, pod­mien­ku IF-THAN, ak spra­vím toto tak sa sta­ne toto. Na tom­to zákla­de deti môžu vytvá­rať svo­je vlast­né hry cez prí­sluš­nú iPad a iPho­ne apli­ká­ciu. Tým, že lop­ta vní­ma pro­stre­die oko­lo a vie čo sa s ňou deje, dáva mno­ho prí­le­ži­tos­tí na vytvá­ra­nie nových hier a nových pra­vi­diel. Deti učí prog­ra­mo­vať hra­vou for­mou, aj pro­stred­níc­tvom pohy­bu. Hac­ka­ball spá­ja digi­tál­ny a fyzic­ký svet.“ Hovo­rí o Hac­ka­ball Vero­ni­ka Janeč­ko­vá.

Na plno­hod­not­né využi­tie lop­ty je potreb­né mať v mobi­le ale­bo tab­le­te app­ku, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa Hac­ka­ball prog­ra­mu­je a kde sa nasta­vu­jú hry. Aktu­ál­ne sú dostup­né ver­zie pre iPad a iPho­ne, ale tvor­co­via ráta­jú aj iný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi. Hac­ka­ball momen­tál­ne pre­bie­ha kam­paň na Kicks­tar­te­ri, kde sa im pek­ne napĺňa sta­no­ve­ný cieľ.

Ahoj Vero­ni­ka, pro­sím Ťa na začia­tok nám objas­ni ako Hac­ka­ball vznik­la?

V Mady by Many máme takú mož­nosť, veno­vať urči­tú časť náš­ho času pop­ri prá­ci pre kli­en­tov aj našim vlast­ným pro­jek­tom a z takej­to akti­vi­ty jed­né­ho stá­žis­tu a nie­koľ­kých kole­gov vznik­la aj Hac­ka­ball. Na začiat­ku lop­ta vôbec nebo­la urče­ná pre deti ale­bo ako pomôc­ka pre uče­nie prog­ra­mo­va­nia a aj dizajn mala úpl­ne iný.

Kedy ste si uve­do­mi­li, že Hac­ka­ball má reál­ne využi­tie aj v bež­nom živo­te?

Bolo to asi rok doza­du, v prvom roku vývo­ja, kedy lop­ta zača­la aj po dizaj­no­vej strán­ke nabe­rať reál­ne kon­tú­ry, pri­šiel nápad pre­po­jiť ju s app­kou, cez kto­ru sa dá ovlá­dať. Vte­dy sme si zača­li uve­do­mo­vať, že by sa dala uplat­niť aj v rám­ci prá­ce, kto­rú robí­me vo vzde­lá­va­ní. Reál­ne využi­tie sme zis­ti­li pri spo­lu­prá­ci s deť­mi. Robi­li sme veľa tes­to­va­ní a co-dizaj­nu s deť­mi a deti samé nachá­dza­li nové využi­tia Hac­ka­ball. Dáva­li nám veľa nápa­dov. V spo­lu­prá­ci s ľuď­mi sme zis­ťo­va­li, čo je pod­ľa nich dôle­ži­té, čo ich zau­ja­lo a čo nie.

S čím ste sa naj­viac popa­so­va­li? Čo bolo najz­lo­ži­tej­šie?

Kaž­dý jeden z tímu by na túto otáz­ku asi odpo­ve­dal inak. Pre mňa to bola fáza, kedy sme si uve­do­mi­li, že „shit is get­ting real“ a kedy sme lop­tič­ke dáva­li reál­nu podo­bu pre reál­ne využi­tie a samoz­rej­me, keď sme pra­co­va­li na dizaj­ne. Dizajn lop­ty sa od začiat­kov úpl­ne zme­nil. Výzvou bol vývoj har­dwa­ru. Postu­pom čas sme zis­ťo­va­li, že pro­to­ty­po­va­nie har­dwa­ru je omno­ho nároč­nej­šie ako vývoj soft­wa­ru. Pri har­dwa­re sme odká­za­ní na reál­ne súčias­t­ky, na kto­ré tre­ba urči­tý čas čakať, čo je časo­vo nároč­né a je to samoz­rej­me aj finanč­ne nároč­nej­šie. Debug­ging a vyla­ďo­va­nie chýb je roz­hod­ne väč­šia výzva, v prí­pa­de, že sa sna­ží­te uplat­niť tech­ni­ky rapid pro­to­ty­ping vo vývo­ji har­dwa­ru.

Pri­blíž nám tro­chu kto pra­cu­je na Hac­ka­ball?

Mul­ti­dis­cip­li­nár­ny tím, kto­rý vyvi­nul Hac­ka­ball až po Kicks­tar­ter kam­paň vedie jeden zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov našej fir­my, Wil­liam Owen. Veľ­mi dôle­ži­tí ľudia, kto­rí defi­no­va­li prvé kon­tú­ry pro­duk­tu sú Melis­sa Cole­man, kre­a­tív­na tech­no­lo­gis­t­ka a Ben King, prog­ra­má­tor. Teraz má tím troch dizaj­né­rov, dvoch inži­nie­rov, pro­duk­to­vé­ho mana­žé­ra a stra­té­ga. Táto kom­po­zí­cia v pod­sta­te ref­lek­tu­je to ako naša fir­ma pra­cu­je — Made by Many je ino­vač­né pora­den­ské štú­dio, kto­ré sa venu­je vývo­ju digi­tál­nych pro­duk­tov kom­bi­ná­ci­ou pro­duk­to­vej stra­té­gie, dizaj­nu a tech­nic­kých zruč­nos­tí.

Spo­mí­na­la si, že deti si môžu aj samé tvo­riť hry. Je nie­čím limi­to­va­ná Hac­ka­ball pri vytvá­ra­ní hier?

Množ­stvo hier nie je vôbec ničím obme­dze­né. Na začiat­ku sú tam urči­té hry pred­na­sta­ve­né, pro­stred­níc­tvom kto­rých deti môžu pocho­piť, ako to fun­gu­je a akým spô­so­bom sú hry skon­štru­ova­né. V novej apli­ká­cii bude aj demo, kto­ré bude návo­dom na vytvá­ra­nie hier. Deti pri vytvá­ra­ní vlast­ných hier nie sú ničím limi­to­va­né a lop­tu môžu využiť na mno­ho spô­so­bov. Hac­ka­ball je limi­to­va­ná len kre­a­ti­vi­tou pou­ží­va­te­ľa.

Z čoho sa skla­dá Hac­ka­ball? Nehro­zí neja­ké mecha­nic­ké poško­de­nie lop­ty?

Hac­ka­ball tvo­ria dve gume­né polo­gu­le, na kto­rých je plášť z TPE mate­riá­lu. Vnút­ri je Ardu­ino, so sen­zor­mi a vystup­mi, kto­rý je oba­le­ný plas­to­vým puzdrom a sili­kó­no­vým prs­ten­com, kto­rý ho chrá­ni pred otras­mi. Lop­ta sa nedá poško­diť, plášť slú­ži na to, aby sa neot­vo­ri­la, je vode odol­ná v rám­ci bež­nej hry von­ku, kúpa­nie s lop­tou sa však roz­hod­ne neod­po­rú­ča.

Vero­ni­ka, kde vidíš budúc­nosť Hac­ka­ball, v domác­nos­tiach ale­bo v ško­lách?

Mys­lím, že aj aj. Nové tren­dy vo vzde­lá­va­ní sú také, že vyučo­va­nie už nepre­bie­ha len v ško­le, ale aj doma. Rodi­čom sa Hac­ka­ball páči naj­mä pre­to, že deti sú pri hre aktív­ne a záro­veň sa aj učia nie­čo reál­ne, učia sa prog­ra­mo­vať. V ško­lách je to tiež skve­lá pomôc­ka pre uče­nie hra­vou for­mou. Jed­ným z dôvo­dov pre­čo sa to sna­ží­me pro­pa­go­vať v Anglic­ku je nová kon­cep­cia vzde­lá­va­nia. Na začiat­ku toh­to škol­ské­ho roku vyšli nové učeb­né osno­vy, kde je uve­de­né, že deti od pia­tich rokov sa majú učiť prog­ra­mo­vať. Skú­ša­li sme Hac­ka­ball s deť­mi doma, ale aj ško­le, a ujal sa tam aj tam. Tiež sme mali jeden works­hop so štu­dent­mi uči­teľ­stva v Lon­dý­ne, kde sme pra­co­va­li s Hac­ka­ball a vede­li si veľ­mi dob­re pred­sta­viť, že by Hac­ka­ball reál­ne využí­va­li pri výuč­be.

Kedy by reál­ne mala byť Hac­ka­ball dostup­ná na trhu?

Aktu­ál­ne pre­bie­ha­jú­cu kam­paň na Kicks­tar­te­ri pova­žu­je­me súčas­ne za aký­si test, či je záu­jem o pro­dukt. Ak sa cieľ kam­pa­ne napl­ní, tak prvé lop­ty budú u ľudí, kto­rí si ju teraz objed­na­li, nie­ke­dy v novem­bri, aby ju na Via­no­ce mali doma. To bude prvé vypus­te­nie Hac­ka­ball na trh. Potom bude lop­ta dostup­ná onli­ne a samoz­rej­me by sme radi roz­ší­ri­li šká­lu dostup­nos­ti aj za hra­ni­ce našich momen­tál­nych mož­nos­tí.

Výni­moč­nosť Hac­ka­ball spo­čí­va v tom, že hra s ňou ver­ne kopí­ru­je prog­ra­mo­va­nie. Na začiat­ku je plán, čo ide­me robiť, v prí­pa­de Hac­ka­ball sa pou­ží­va­teľ zamýš­ľa nad novou hrou. Násled­ne sa nápad začne budo­vať, teda sa začne písať kód. Vo sve­te Hac­ka­ball sa vymys­le­ná hra začne sta­vať pomo­cou modu­lov. Nako­niec sa prog­ram tes­tu­je či fun­gu­je, teda sa spus­tí. Pri Hac­ka­ball sa táto fáza usku­toč­ní stla­če­ním PLAY a pou­ží­va­teľ uvi­dí či sa hra dá hrať. Násled­ne potom sa hra prí­pad­ne dola­ďu­je a odstra­ňu­jú sa nedos­tat­ky.

Pod­ľa môj­ho názo­ru je Hac­ka­ball skve­lá vecič­ka, pre­to­že učí deti pra­co­va s moder­nou tech­no­ló­gi­ou. Nevyt­vá­ra vir­tu­ál­nu rea­li­tu, ale prá­ve naopak, deti ťahá od počí­ta­čov do reál­ne­ho sve­ta medzi živých kama­rá­tov.

Vero­ni­ke ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia na Kicks­tar­te­ri !

Pridať komentár (0)