Hac­keri zosmieš­nili sys­tém čes­kej polí­cie: Z vodiča spra­vili Alzáka a autám zme­nili ŠPZ

Jakub Jablonický / 2. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hac­keri v Česku využili slabé zabez­pe­če­nie pre­nosu úda­jov v sys­téme mera­nia rých­losti.

Na urči­tých úse­koch čes­kej diaľ­nice D1 už od začiatku roka fun­guje sys­tém mera­nia rých­losti, ktorý po pre­kro­čení rých­losti zazna­mená ŠPZ auta a odošle ju polí­cii. Sys­tém je úplne jed­no­du­chý – kamery na začiatku a na konci úseku zazna­me­najú čas, kedy okolo nich auto prejde, a na základe toho vyhod­no­tia prie­mernú rých­losť.

Polí­cia potom odo­siela prie­stupky na rie­še­nie obec­ným úra­dom. A práve tento pre­nos úda­jov je neza­bez­pe­čený, takže sa k foto­gra­fiám dostali hac­keri a upra­vili ich.

Mereni_rychlosti_D1_hackeri_Perex_800_600

foto: autoforum.cz

Kon­krétne zme­nili evi­denčné čísla a na miesto tváre vodiča vlo­žili mimo­zemš­ťana z Alzy. Nikto nevie, koľko foto­gra­fií má zme­nené evi­denčné čísla, čo zna­mená, že nikto nedo­káže pove­dať, či kon­krétne auto naozaj na tom úseku v danom čase bolo.

To v pod­state zna­mená, že kým sa diery v sys­téme nevy­rie­šia, foto­gra­fie sa prav­de­po­dobne nebudú môcť pou­ží­vať ako dôka­zový mate­riál.

dalnice_d1-_z_chilske_ulice

foto: zelpage.cz

O nedos­ta­toč­nom zabez­pe­čení pri­tom už dáv­nej­šie infor­mo­vala spo­loč­nosť Gemos CZ: „Zo strany Polí­cie ČR nie je táto doku­men­tá­cia ove­rená, čo môže viesť ku fatál­nemu pre­hmatu.“

Zatiaľ nie je známe, či cie­ľom tohto kyber-útoku bol iba pokus o žart, alebo hac­ke­rom išlo priamo o zni­če­nie kon­krét­nych dôka­zov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: autoforum.cz/inhabitat

Pridať komentár (0)