Hac­ke­ri zosmieš­ni­li sys­tém čes­kej polí­cie: Z vodi­ča spra­vi­li Alzá­ka a autám zme­ni­li ŠPZ

Jakub Jablonický / 2. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hac­ke­ri v Čes­ku využi­li sla­bé zabez­pe­če­nie pre­no­su úda­jov v sys­té­me mera­nia rých­los­ti.

Na urči­tých úse­koch čes­kej diaľ­ni­ce D1 už od začiat­ku roka fun­gu­je sys­tém mera­nia rých­los­ti, kto­rý po pre­kro­če­ní rých­los­ti zazna­me­ná ŠPZ auta a odoš­le ju polí­cii. Sys­tém je úpl­ne jed­no­du­chý – kame­ry na začiat­ku a na kon­ci úse­ku zazna­me­na­jú čas, kedy oko­lo nich auto prej­de, a na zákla­de toho vyhod­no­tia prie­mer­nú rých­losť.

Polí­cia potom odo­sie­la prie­stup­ky na rie­še­nie obec­ným úra­dom. A prá­ve ten­to pre­nos úda­jov je neza­bez­pe­če­ný, tak­že sa k foto­gra­fiám dosta­li hac­ke­ri a upra­vi­li ich.

Mereni_rychlosti_D1_hackeri_Perex_800_600

foto: autoforum.cz

Kon­krét­ne zme­ni­li evi­denč­né čís­la a na mies­to tvá­re vodi­ča vlo­ži­li mimo­zemš­ťa­na z Alzy. Nikto nevie, koľ­ko foto­gra­fií má zme­ne­né evi­denč­né čís­la, čo zna­me­ná, že nikto nedo­ká­že pove­dať, či kon­krét­ne auto naozaj na tom úse­ku v danom čase bolo.

To v pod­sta­te zna­me­ná, že kým sa die­ry v sys­té­me nevy­rie­šia, foto­gra­fie sa prav­de­po­dob­ne nebu­dú môcť pou­ží­vať ako dôka­zo­vý mate­riál.

dalnice_d1-_z_chilske_ulice

foto: zelpage.cz

O nedos­ta­toč­nom zabez­pe­če­ní pri­tom už dáv­nej­šie infor­mo­va­la spo­loč­nosť Gemos CZ: „Zo stra­ny Polí­cie ČR nie je táto doku­men­tá­cia ove­re­ná, čo môže viesť ku fatál­ne­mu pre­hma­tu.“

Zatiaľ nie je zná­me, či cie­ľom toh­to kyber-úto­ku bol iba pokus o žart, ale­bo hac­ke­rom išlo pria­mo o zni­če­nie kon­krét­nych dôka­zov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: autoforum.cz/inhabitat

Pridať komentár (0)