Ak hľa­dáš per­fekt­né slú­chad­lá za dob­rú cenu, už viac nemu­síš

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sklad­né slú­chad­lá do uší s kva­lit­ným zvu­kom a za dob­rú cenu už nemu­sia byť len v tvo­jich pred­sta­vách. Našli sme ich namies­to teba. 

Keď ide o počú­va­nie hud­by v tej naj­lep­šej kva­li­te, kto­rá ti vyra­zí dych, zvy­čaj­ne hra­jú prím veľ­ké uzav­re­té slú­chad­lá. Nie­len, že posky­tu­jú väč­ší kom­fort, ale aj izo­lá­ciu zvu­ku od oko­lia a pri­znaj­me si, viac cool vzhľad. No občas prí­de vhod aj nie­čo men­šie a sklad­nej­šie, naprí­klad pri ces­to­va­ní. Nájsť však na trhu slú­chad­lá do uší, posky­tu­jú­ce sluš­nú kva­li­tu zvu­ku, je nie­ke­dy nad­ľud­ský výkon. Teraz už však nemu­síš bez­cieľ­ne hľa­dať ďalej, pre­to­že tím z Bus­si­ness Insi­de­ru to spra­vil za teba.

Otes­to­va­li viac než sto roz­lič­ných slú­cha­diel, a prek­va­pi­vo, jeden pár na plnej čia­re pora­zil aj ove­ľa drah­šie mode­ly. Víťa­zom sú Xia­omi Mi In-Ear Pro v luxus­nom hli­ní­ko­vom pre­ve­de­ní, kto­ré sa momen­tál­ne na Ama­zo­ne pre­dá­va­jú za 29,99 dolá­rov. Kovo­vá kon­štruk­cia z nich robí kva­lit­nej­šie pôso­bia­ci model, než tie plas­to­vé v podob­nej ceno­vej kate­gó­rii. Sú vďa­ka nej odol­nej­šie, no záro­veň aj ultra ľah­ké. Kábel je potia­hnu­tý kev­la­rom, a pre­to ani po mesia­coch pou­ží­va­nia neja­ví žiad­ne znám­ky opot­re­bo­va­nia. Súčas­ťou káb­la je pre­pí­nač s tro­ma tla­čid­la­mi a mik­ro­fón.

xiaomi-headphones

Čo sa týka zvu­ku, prek­va­pí aj sku­toč­ných hudob­ných nad­šen­cov. So samos­tat­ný­mi ovlá­dač­mi pre výš­ky, stre­dy a basy si zvuk budeš môcť nasta­viť pod­ľa svo­jich pred­stáv. Teš sa naj­mä na ostré výš­ky, dyna­mi­ku a naozaj výraz­ný boost. Xia­omi sú skve­lé v kom­bi­ná­cii s elek­tro­nic­kou hud­bou, hip-hopom či pop-roc­kom, a pre­to zrej­me nepo­te­šia puris­tov. Tie­to slú­chad­lá posky­tu­jú dosta­toč­nú izo­lá­ciu zvu­ku, pre­to sa nemu­síš báť, že celá elek­trič­ka bude tvo­je pla­y­lis­ty počú­vať s tebou.

V porov­na­ní s o nie­čo lac­nej­ší­mi slú­chad­la­mi od App­le posky­tu­jú Xia­omi agre­sív­nej­ší a baso­vej­ší zvuk a lep­šie zachy­te­nie detai­lu. Toto všet­ko by člo­vek od pro­duk­tu v takej­to ceno­vej relá­cii urči­te neča­kal, pre­to je to sku­toč­ne dob­rý deal. Rov­na­ké chvá­ly zoža­li Xia­omi aj od recen­zen­tov z CNET, The Ver­ge, a Ven­tu­re­Be­at. Tak čo, dáš im šan­cu?

zdroj člán­ku, foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: xiao-mi.com

Pridať komentár (0)