Ak hľa­dáš per­fektné slú­chadlá za dobrú cenu, už viac nemu­síš

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Tech a inovácie

Skladné slú­chadlá do uší s kva­lit­ným zvu­kom a za dobrú cenu už nemu­sia byť len v tvo­jich pred­sta­vách. Našli sme ich namiesto teba. 

Keď ide o počú­va­nie hudby v tej naj­lep­šej kva­lite, ktorá ti vyrazí dych, zvy­čajne hrajú prím veľké uzav­reté slú­chadlá. Nie­len, že posky­tujú väčší kom­fort, ale aj izo­lá­ciu zvuku od oko­lia a pri­znajme si, viac cool vzhľad. No občas príde vhod aj niečo men­šie a sklad­nej­šie, naprí­klad pri ces­to­vaní. Nájsť však na trhu slú­chadlá do uší, posky­tu­júce slušnú kva­litu zvuku, je nie­kedy nad­ľud­ský výkon. Teraz už však nemu­síš bez­cieľne hľa­dať ďalej, pre­tože tím z Bus­si­ness Insi­deru to spra­vil za teba.

Otes­to­vali viac než sto roz­lič­ných slú­cha­diel, a prek­va­pivo, jeden pár na plnej čiare pora­zil aj oveľa drah­šie modely. Víťa­zom sú Xia­omi Mi In-Ear Pro v luxus­nom hli­ní­ko­vom pre­ve­dení, ktoré sa momen­tálne na Ama­zone pre­dá­vajú za 29,99 dolá­rov. Kovová kon­štruk­cia z nich robí kva­lit­nej­šie pôso­biaci model, než tie plas­tové v podob­nej ceno­vej kate­gó­rii. Sú vďaka nej odol­nej­šie, no záro­veň aj ultra ľahké. Kábel je potia­hnutý kev­la­rom, a preto ani po mesia­coch pou­ží­va­nia nejaví žiadne známky opot­re­bo­va­nia. Súčas­ťou kábla je pre­pí­nač s troma tla­čid­lami a mik­ro­fón.

xiaomi-headphones

Čo sa týka zvuku, prek­vapí aj sku­toč­ných hudob­ných nad­šen­cov. So samos­tat­nými ovlá­dačmi pre výšky, stredy a basy si zvuk budeš môcť nasta­viť podľa svo­jich pred­stáv. Teš sa najmä na ostré výšky, dyna­miku a naozaj výrazný boost. Xia­omi sú skvelé v kom­bi­ná­cii s elek­tro­nic­kou hud­bou, hip-hopom či pop-roc­kom, a preto zrejme nepo­te­šia puris­tov. Tieto slú­chadlá posky­tujú dosta­točnú izo­lá­ciu zvuku, preto sa nemu­síš báť, že celá elek­trička bude tvoje pla­y­listy počú­vať s tebou.

V porov­naní s o niečo lac­nej­šími slú­chad­lami od Apple posky­tujú Xia­omi agre­sív­nejší a baso­vejší zvuk a lep­šie zachy­te­nie detailu. Toto všetko by člo­vek od pro­duktu v takejto ceno­vej relá­cii určite neča­kal, preto je to sku­točne dobrý deal. Rov­naké chvály zožali Xia­omi aj od recen­zen­tov z CNET, The Verge, a Ven­tu­re­Beat. Tak čo, dáš im šancu?

zdroj článku, foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: xiao-mi.com

Pridať komentár (0)