Hľadáš si prácu? Toto je TOP LinkedIn trend na rok 2019

Alexandra Valkova / 9. marca 2019 / Rozhovory

  • Lin­ke­dIn stra­te­gička Ivana Bru­te­nič o pra­vid­lách správ­neho po­u­ží­va­nia tejto so­ciál­nej siete pre pro­fe­si­oná­lov
  • Vy­po­čuj si náš naj­novší pod­cast a zisti, či máš svoj Lin­ke­dIn na­sta­vený správne
zdroj: Startitup/Freepik
  • Lin­ke­dIn stra­te­gička Ivana Bru­te­nič o pra­vid­lách správ­neho po­u­ží­va­nia tejto so­ciál­nej siete pre pro­fe­si­oná­lov
  • Vy­po­čuj si náš naj­novší pod­cast a zisti, či máš svoj Lin­ke­dIn na­sta­vený správne

Do naj­nov­šieho Star­ti­tup pod­castu pri­jala po­zva­nie Ivana Bru­te­nič, ktorá pra­cuje ako Lin­ke­dIn stra­te­gička. Už po­čas vy­so­kej školy si za­lo­žila vlastnú firmu a dnes sa ve­nuje na­sta­vo­va­niu Lin­ke­dIn stra­té­gie. Vy­po­čuj si naj­novší pod­cast, v kto­rom sa ok­rem iného do­zvieš aj to, či vieš správne po­u­ží­vať Lin­ke­dIn a aké sú zá­kladné pra­vidlá po­u­ží­va­nia tejto so­ciál­nej siete pre pro­fe­si­oná­lov.

zdroj: Star­ti­tup

Ďalšm hos­ťom v na­šich pod­cas­toch bol mladý he­rec Oli­ver Oswald, s kto­rým som sa po­roz­prá­vala o tom, ako sa dá stí­hať he­rec­tvo, škola a spo­lu­práce na Ins­ta­grame a či pri­tom ne­pri­chá­dza o svoje mladé, bez­sta­rostné roky. Oli­ver v pod­caste po­ve­dal to, čo chcel po­ve­dať už dlho, no ni­kdy to ne­uro­bil. Vy­po­čuj si náš pod­cast, kde Oli­ver pre­zra­dil aj to, aké má plány do bu­dúcna a čo všetko mu pri­náša po­pu­la­rita.

Do Star­ti­tup pod­cas­tov pri­jala po­zva­nie aj úspešná Slo­venka Ivana Mol­ná­rová, ktorá pra­cuje ako vý­konná ria­di­teľka slo­ven­ského job­por­tálu Pro­fe­sia.sk, s kto­rou sa naša San­dra roz­prá­vala o tom, aké fu­ture skills, alebo teda aké zruč­nosti, budú ľu­dia v bu­dúc­nosti po­tre­bo­vať. Ak ťa zau­jíma, či práve tvoju pro­fe­siu ne­na­hra­dia vý­do­bytky mo­der­nej tech­no­ló­gie, vy­po­čuj si náš pod­cast.

Ako si udr­žať pra­covné miesto tak, aby vás ne­na­hra­dili ro­boty? O tom, ale aj o ne­vy­hnut­ných „skills“ bu­dúc­nosti po­roz­práva Ivana po­čas svo­jej pred­nášky už 7. marca na fes­ti­vale prí­le­ži­tostí Pro­fe­sia days v Bra­ti­slave. Vstu­penky sú za­darmo, stačí sa iba re­gis­tro­vať.

Do nášho štú­dia pri­jal po­zva­nie aj pro­fe­si­onálny fo­to­graf Erik To­ma­šák, ktorý nám pre­zra­dil množ­stvo zá­ku­lis­ných a bi­zar­ných si­tu­ácii, ktoré za­žil práve pri svo­jej práci. Na to, aby bola jeho práca kva­litná a pro­fe­si­onálna, mu­sel do tech­niky, ktorá je k fo­te­niu ne­vy­hnutná, in­ves­to­vať viac ako 100-ti­síc eur. Sú kli­enti ochotní za­pla­tiť si za kva­litnú fo­to­gra­fiu? Vy­po­čuj si náš naj­novší pod­cast a do­zvieš sa oveľa viac.

 

V na­šich pod­cas­toch sme sa už stihli po­roz­prá­vať aj so zná­mym mo­de­rá­to­rom, vlo­ge­rom a za­bá­va­čom, Ma­te­jom Cif­rom, kto­rého všetci po­znajú pod pse­udo­ny­mom Sajfa. Roz­prá­vali sme sa o tom, kam naj­rad­šej ces­tuje a prečo väč­ši­nou lieta biz­ni­som a tiež o jeho práci, vlo­go­vaní a spo­lu­prá­cach. Pre­zra­dil nám, či do­stane viac pe­ňazí za mo­de­ro­va­nie alebo pri­da­nie po­stu na Ins­ta­gram a tiež, že už dlhé roky ne­zme­nil svoju mo­de­rá­tor­sku sa­dzbu.

Aké pod­mienky má do­hod­nuté pri väč­ších spo­lu­prá­cach a s akými veľ­kými znač­kami mo­men­tálne spo­lu­pra­cuje? Sme poc­tení, že Sajfa spra­vil svoj prvý pod­cast vo svo­jom ži­vote práve u nás, v Star­ti­tup. Vy­po­čujte si Saj­fovu pre­mi­éru v slo­ven­ských pod­cas­toch.

Ďal­ším zau­jí­ma­vým hos­ťom, ktorý pri­jal po­zva­nie k nám do re­dak­cie, bol mladý práv­nik Mi­chal Pračko, ktorý cez svoj pro­jekt ne­zištne po­máha ľu­ďom.

„Vo forme bez­plat­ných slu­žieb vra­ciame ľu­ďom to, čo do nás in­ves­to­vali ako ob­ča­nia tohto štátu po­čas nášho bez­plat­ného štú­dia na práv­nic­kej fa­kulte.“ Mi­chal vy­svet­ľuje, že ide o to, že každý z ob­ča­nov do neho, teda kon­krétne do jeho štú­dia, in­ves­to­vali v rôz­nych po­do­bách, či už for­mou pla­te­nia daní alebo od­vo­dov.

Tak sa teda roz­ho­dol, že sa im to po­kúsi vrá­tiť, for­mou práv­nic­kých rád, ale laic­kou re­čou pre ši­rokú ve­rej­nosť. Vy­po­čujte si celý pod­cast, v kto­rom sa do­zviete všetko o tomto pro­jekte a aj to, ako sú mladí práv­nici na Slo­ven­sku vní­namí.

Ďal­ším hos­ťom, ktorý pri­jal po­zva­nie k nám do re­dak­cie, bol he­rec a úspešný pod­ni­ka­teľ Ma­rek Fa­šiang. Ma­rek za­čal pod­ni­kať pred 13-timi rokmi, keď si po­čas štú­dia práva na vy­so­kej škole ot­vo­ril prvú ka­via­reň. Dnes ich má do­kopy de­sať. De­väť na Slo­ven­sku a jednu vo Viedni. S ra­kús­kym tr­hom však nemá dobrú skú­se­nosť, keďže sú tam do­máci zvyk­nutí na kla­sické, za­šlé ka­viarne.

Podľa Ma­reka majú Slo­váci radi, keď je niečo mo­derné a kva­litné. Stojí si za tým, že dobrá ka­via­reň musí po­nú­kať do­ko­nale pri­pra­vené es­presso. Čo ďal­šie je podľa Ma­reka alfa ome­gou dob­rého pod­niku? Vy­po­čujte si náš naj­novší pod­cast, v kto­rom sa do­zviete to a ešte oveľa viac.

Ďal­ším hos­ťom v na­šich sta­ri­tup pod­cas­toch bol ria­di­teľ ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo Ľu­boš Fell­ner, ktorý nám ok­rem iného pre­zra­dil, že arab­ský te­ro­riz­mus a is­lam vníma inak, ako os­tatní. Bubo zor­ga­ni­zo­valo nie­koľko expe­dí­cii, ktoré mali ich kli­enti mož­nosť za­žiť ako prví na Slo­ven­sku.

Najd­rahší zá­jazd, kto­rého fi­nál­nou des­ti­ná­ciou bol Južný pól stál 99-ti­síc eur. Čo všetko Ľu­boš Fell­ner po­čas všet­kých ro­kov pod­ni­ka­nia sti­hol za­žiť, ale aj to, prečo vô­bec arab­ský svet vníma inak, ako bežní tu­risti, sa do­zvieš v na­šom pod­caste.

Ďal­ším hos­ťom v na­šej re­dak­cii Star­ti­tup bola šéf­re­dak­torka NOTA BENE a šta­tu­tárna zá­stup­kyňa or­ga­ni­zá­cie Proti prúdu San­dra Tor­dová. Pre­zra­dila nám, prečo sú na Slo­ven­sku ľu­dia bez do­mova pre os­tat­ných často ne­vi­di­teľní. Aj kvôli tejto ig­no­rá­cii ve­rej­nosti vzni­kol pro­jekt NOTA BENE, ktorý sa pro­stred­níc­tvom jeho pro­jek­tov snaží ta­kýchto ľudí zvi­di­teľ­niť a po­môcť im do­stať sa me­dzi ľudí a za­ra­diť sa na­s­päť do bež­ného, pre os­tat­ných nor­mál­neho ži­vota.

Si­tu­ácia s bez­do­mo­vec­tvom sa na Slo­ven­sku tro­cha zlep­šila, no po­moci ľu­ďom bez do­mova je stále veľmi málo. Podľa San­dry by mal štát pre­vziať väč­šiu zod­po­ved­nosť a tento prob­lém by sa mal vrá­tiť na štátnu úro­veň. Táto, ale aj iné po­dobné or­ga­ni­zá­cie na Slo­ven­sku, bo­jujú o svoje pre­ži­tie a po­tre­bujú ob­rov­skú po­moc. Or­ga­ni­zá­cii Proti prúdu, kto­rej sú­čas­ťou je aj pro­jekt NOTA BENE, fi­nan­cie na tento rok ne­sta­čia a chýba im až 40-ti­síc eur. Vy­po­čuj si náš pod­cast a do­zvieš sa nie len o tejto or­ga­ni­zá­cii, ale aj o tom, prečo si San­dra po­tre­bo­vala dať pauzu od práce a na ako dlho a kam od­išla.

Po­zva­nie do na­šej re­dak­cie Star­ti­tup pri­jal aj Mi­lan Ku­ruc, ktorý za­lo­žil zdru­že­nie Pra­cu­júca chu­doba. Ser­vítku pred ústa si ne­dá­val a prob­lémy, ktoré sú spo­jené s níz­kou mzdou po­me­no­val presne tak, ako sú. Sám bol vo svo­jom pred­chá­dza­jú­com za­mest­naní fi­nančne pod­hod­no­tený a po­ve­dal si, že takto to ďa­lej nejde.

Uve­do­mil si však, že sa tento prob­lém ne­týka iba jeho, ale aj ďal­ších nie­koľko ti­síc ľudí na Slo­ven­sku a tak sa roz­ho­dol, že proti tomu za­čne bo­jo­vať. Vy­po­čuj si pod­cast, v kto­rom nám Mi­lan po­roz­prá­val o tom, ako to vy­ze­ralo, keď bo­jo­val za to, aby mu­seli za­mest­ná­va­te­lia uvá­dzať v pra­cov­ných in­ze­rá­toch mzdy a o tom, prečo chce, aby sa od roku 2019 mohlo na­hlas roz­prá­vať o tom, koľko kto za­rába.

V roz­ho­vo­roch s tý­mito zau­jí­ma­vými hos­ťami po­kra­čo­val náš ďalší hosť, Mar­tin Na­vrá­til z Tra­ve­lis­tanu, ktorý za­čal ces­to­vať v 90. ro­koch, kedy to bolo oveľa zlo­ži­tej­šie a drah­šie. Po vy­so­kej škole pra­co­val 13 ro­kov ako sprie­vodca a po­tom sa roz­ho­dol, že pôjde vlast­nou ces­tou. Cez pro­jekt Tra­ve­lis­tan radí ľu­ďom, aké des­ti­ná­cie majú nav­ští­viť a ešte omnoho viac. Má pre­ces­to­va­ných 172 kra­jín a jeho naj­väč­šou vý­zvou je expe­dí­cia, kedy bude pre­chá­dzať z Ču­kotky na Al­jašku, a to spolu s tí­mom Na­ti­onal Geog­rap­hic. Vy­po­čuj si viac o jeho zá­žit­koch z ces­to­va­nia v na­šom ďal­šom pod­caste.

Pridať komentár (0)