Holan­ďan sa roz­ho­dol využiť opus­tené nákupné vozíky. Teraz sú z nich luxusné gauče a sto­ličky

Michaela Líšková / 22. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ako vystri­hnuté z relá­cie Urob si sám. 

Ľud­ská kre­a­ti­vita dokáže neus­tále prek­va­po­vať a už keď sa zdá, že člo­vek nič nové nemyslí, pre­tože tu všetko už bolo, príde nie­kto, kto nás pre­svedčí o opaku. Tak je to aj v prí­pade holand­ského dizaj­néra s menom Eti­ënne Reijn­der, ktorý sa roz­ho­dol nie recyk­lo­vať, ale upcyk­lo­vať staré alebo opus­tené nákupné vozíky. Ako málo stačí k tomu, aby si si takýto parádny gau­čík vytvo­ril aj ty. Stačí ti nákupný vozík (stačí, keď sa pozriem na ulicu a hneď vidím dva opus­tené Tesco vozíky) a pár šikov­ných rúk.

joiadecasa com br

foto: creativespotting.com

Pro­ces vytvá­ra­nia, ako je to v prí­pade Eti­ënna, zahŕňa reza­nie, skla­da­nie, kova­nie a zvá­ra­nie ocele. Nič, čo by šikovný kutil nez­vlá­dol. Ako­náhle Eti­ënne ukončí túto časť, svoje pro­dukty gal­va­ni­zuje a dodá im potrebné plas­tické časti. Ako môžeš vidieť, výsledný efekt je nový a silný kus nábytku, ktorý vyzerá ori­gi­nálne. Samoz­rejme, že sa nehodí do kaž­dej domác­nosti a určite by nad ním veľa Slo­vá­kov krú­tilo hla­vami, ale pre všet­kých nad­šen­cov indus­trial štýlu je to vecička, za kto­rou by sa išli možno aj potr­hať. Stačí pri­dať mäkké van­kúše podľa vlast­ného vkusu, aby sa dodala potrebná dávka pohod­lia, a člo­vek môže oddy­cho­vať.

Eti­ënne sa zo svo­jich vlast­ných výtvo­rov teší, a kto by sa aj nete­šil, keby pri­šiel s nie­čím podob­ným. Tu máme opäť dôkaz, že tvo­ri­vosti sa medze nekladú a člo­vek sa dokáže vynájsť v akej­koľ­vek situ­ácii.

creativespotting com j

foto: joiadecasa.com.br

Reijn­ders je kre­a­tívny a rád upcyk­luje kaž­do­denné objekty, ktoré okolo seba člo­vek vidí. Bol inšpi­rá­ciou pre mno­hých ľudí, ktorí sa vydali rov­na­kou alebo podob­nou ces­tou a začali si vyrá­bať vlastné kusy nábytku z dostup­ných alebo lac­ných mate­riá­lov. Doba ide neus­tále dopredu a ak sa člo­veku nepáči mäkký, pohodlný gauč, dnes to nie je ničím nezvy­čaj­ným, keď miesto kla­siky u nie­koho v obý­vačke náj­deš sedačku z paliet, alebo, v nie­kto­rých prí­pa­doch, aj takúto sedačku vyro­benú z nákup­ného vozíka.

creativespotting com

foto: creativespotting.com

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: highlike.org

Pridať komentár (0)