Holand­sko – prvá kra­jina, v kto­rej budú jaz­diť len elek­tro­mo­bily?

Michal Sorkovský / 22. apríla 2016 / Eko

Kra­jina tuli­pá­nov je dnes v reb­ríčku dru­hou s naj­väč­ším podie­lom elek­tro­mo­bi­lov na svete. Nie­ktorí poslanci v holand­skom par­la­mente pri­tom chcú túto pozí­ciu ešte vylep­šiť pri­ja­tím zákona, ktorý obme­dzí pre­daj vozi­diel pohá­ňa­ných rop­nými pro­duktmi.

Pôvodný návrh zákona, o kto­rom hovo­ríme, obsa­ho­val radi­kálne rie­še­nie, ktoré by zna­me­nalo úplný zákaz vozi­diel s aký­mi­koľ­vek emi­siami. Takúto podobu si však návrh neu­dr­žal a dnes už sa teda v Holand­sku bavia len o zákaze, ktorý by neovp­lyv­nil maji­te­ľov už exis­tu­jú­cich neeko­lo­gic­kých áut.

V prí­pade schvá­le­nia by tento zákon vstú­pil do plat­nosti v roku 2025. Nič však ešte nie je isté, keďže nie všetci holand­skí poli­tici s odváž­nym návrhom súhla­sia. Napriek tomu je však veľmi sym­pa­tické vidieť, že sa takáto otázka v nie­kto­rých kra­ji­nách rieši so všet­kou váž­nos­ťou, veď pove­dzme si úprimne – na Slo­ven­sku by sme zrejme nenašli poli­tika, ktorý by sa za podobný návrh posta­vil.

tesla 12O

foto: slashgear.com

Určite ale vo svete nejde o prvý podobný návrh zákona. Naprí­klad v Nór­sku, kde na ces­tách jazdí ešte viac elek­tro­mo­bi­lov ako v Holand­sku, zakážu v cen­tra hlav­ného mesta od roku 2019 všetky súkromne vlast­nené auto­mo­bily. Jedi­nou výnim­kou pri­tom budú autá pre telesne pos­ti­hnu­tých a záso­bo­va­nie.

Len v roku 2015 si oby­va­te­lia Holand­ska kúpili cca 43 000 nových elek­tro­mo­bi­lov, z kto­rých síce väč­šinu tvo­rili len hyb­ridy (a teda ich spo­mí­naný pôvodný návrh zákona radí do rov­na­kej kate­gó­rie ako autá so spa­ľo­va­cím moto­rom), no aj napriek tomu je táto kra­jina pre zvy­šok sveta super eko-prí­kla­dom.

Fastned-Charging-Station

foto: cleantechnica.com

zdroj: techspot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gumtree.com.au

Pridať komentár (0)