Holand­sko – prvá kra­ji­na, v kto­rej budú jaz­diť len elek­tro­mo­bi­ly?

Michal Sorkovský / 22. apríla 2016 / Eko

Kra­ji­na tuli­pá­nov je dnes v reb­ríč­ku dru­hou s naj­väč­ším podie­lom elek­tro­mo­bi­lov na sve­te. Nie­kto­rí poslan­ci v holand­skom par­la­men­te pri­tom chcú túto pozí­ciu ešte vylep­šiť pri­ja­tím záko­na, kto­rý obme­dzí pre­daj vozi­diel pohá­ňa­ných rop­ný­mi pro­dukt­mi.

Pôvod­ný návrh záko­na, o kto­rom hovo­rí­me, obsa­ho­val radi­kál­ne rie­še­nie, kto­ré by zna­me­na­lo úpl­ný zákaz vozi­diel s aký­mi­koľ­vek emi­sia­mi. Takú­to podo­bu si však návrh neu­dr­žal a dnes už sa teda v Holand­sku bavia len o záka­ze, kto­rý by neovp­lyv­nil maji­te­ľov už exis­tu­jú­cich neeko­lo­gic­kých áut.

V prí­pa­de schvá­le­nia by ten­to zákon vstú­pil do plat­nos­ti v roku 2025. Nič však ešte nie je isté, keď­že nie všet­ci holand­skí poli­ti­ci s odváž­nym návrhom súhla­sia. Napriek tomu je však veľ­mi sym­pa­tic­ké vidieť, že sa taká­to otáz­ka v nie­kto­rých kra­ji­nách rie­ši so všet­kou váž­nos­ťou, veď pove­dz­me si úprim­ne – na Slo­ven­sku by sme zrej­me nenaš­li poli­ti­ka, kto­rý by sa za podob­ný návrh posta­vil.

tesla 12O

foto: slashgear.com

Urči­te ale vo sve­te nej­de o prvý podob­ný návrh záko­na. Naprí­klad v Nór­sku, kde na ces­tách jaz­dí ešte viac elek­tro­mo­bi­lov ako v Holand­sku, zaká­žu v cen­tra hlav­né­ho mes­ta od roku 2019 všet­ky súkrom­ne vlast­ne­né auto­mo­bi­ly. Jedi­nou výnim­kou pri­tom budú autá pre teles­ne pos­ti­hnu­tých a záso­bo­va­nie.

Len v roku 2015 si oby­va­te­lia Holand­ska kúpi­li cca 43 000 nových elek­tro­mo­bi­lov, z kto­rých síce väč­ši­nu tvo­ri­li len hyb­ri­dy (a teda ich spo­mí­na­ný pôvod­ný návrh záko­na radí do rov­na­kej kate­gó­rie ako autá so spa­ľo­va­cím moto­rom), no aj napriek tomu je táto kra­ji­na pre zvy­šok sve­ta super eko-prí­kla­dom.

Fastned-Charging-Station

foto: cleantechnica.com

zdroj: techspot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gumtree.com.au

Pridať komentár (0)