HomeSystem.sk má na inte­li­gentný dom rie­še­nie, ktoré Vás nezru­inuje

Luky Gašparík Sr. / 5. januára 2015 / Tech a inovácie

Keď sme pred pár rokmi počuli o Inte­li­gent­ných domoch, znelo to ako hudba ďale­kej budúc­nosti. Rok 2014 však veľa zme­nil!

Sve­tom sa začali ozý­vať hlasy spo­loč­ností, ktoré akoby “neve­deli“ o tom, že auto­ma­ti­zá­cia má byť zále­ži­tosť zlo­žitá, náročná na inšta­lá­ciu a najmä finančne nedo­stupná. Tieto spo­loč­nosti si našli spo­ločný štan­dard, ktorý ich spája a posúva dopredu.

Je to tech­no­ló­gia Z-Wave, ktorá akýmsi spô­so­bom uka­zuje, že pou­ží­vať kábel na posie­la­nie tak malých impul­zov, aké sú potrebné pre zapínanie/vypínanie či inú prácu s elek­tric­kými zaria­de­niami je pre­ži­tok minu­lého sto­ro­čia. A štan­dard Z-Wave bol na svete!

Vďaka štan­dar­di­zo­va­niu modu­lov pre auto­ma­ti­zá­ciu neus­tále ras­tie počet týchto modu­lov od výrob­cov z celého sveta. S tým pri­chá­dza naozaj­stná revo­lú­cia v oblasti inte­li­gen­cie domov. Mož­nosť sku­toč­ného výberu. Netreba sa roz­ho­do­vať pre pro­dukty jed­nej značky, moduly si každý môže zvo­liť podľa dizajnu, funkč­nosti, finanč­ných mož­ností

Fibaro ako lea­der

Myš­lienka vytvo­riť sys­tém, ktorý bude cenovo dostupný, výborne funkčný nebude si vyža­do­vať žiadny zásah do stavby sa pre­me­nila na sku­toč­nosť. Fibaro to zvládlo až tak, že ich pro­dukty vyhrá­vajú Ino­va­tion Award na CES a CEDIA už pár rokov. Navyše pou­ží­vať ich sys­tém zvládne každý počí­ta­čovo gra­motný člo­vek.

Inšta­lá­cia sys­tému trvá len pár minút a pri­da­nie modulu zvládne snáď každý. Mnoho modu­lov je Plug&Play a aj tie, ktoré je je potrebné pri­po­jiť, sa pri­pá­jajú na exis­tu­júcu kabe­láž a nevy­ža­dujú si žiadny zásah do stavby a žiadne ťaha­nie káb­lov.

Navyše tvorba scén je tak jed­no­du­chá, že na to zvlád­nete sami. S logi­kou IF – THEN a s pod­mien­kami, ktoré si môžete pri­dať doká­žete naozaj čokoľ­vek. Jedi­nou hra­ni­cou je vaša pred­sta­vi­vosť. 

Čo dokáže Fibaro ovlá­dať

Z-Wave je vo svete už tak zabe­hnutý, že cez túto tech­no­ló­giu doká­žete ovlá­dať 99 per­cent zaria­dení. Či už ide o základ, ako je osvet­le­nie, kúre­nie, zavla­žo­va­nie, kli­ma­ti­zá­ciu a ovlá­da­nie elek­tric­kých zásu­viek, tak aj ovlá­da­nie mul­ti­mé­dií, bazé­nov, okien, zámok na dve­rách až po kŕme­nie Vašich domá­cich milá­či­kov či mož­nosť vidieť, kto Vám zvoní na zvon­ček pred domom a otvo­riť mu dvere nech ste aj na opač­nom konci sveta.

Navyše pri pou­ží­vaní pro­duk­tov pod štan­dar­dom Z-Wave je dôle­žitý fakt, že tieto pro­dukty funkč­nosť roz­ši­rujú a nija­kým spô­so­bom neube­rajú z pôvod­nej funkč­nosti. Preto môžete naprí­klad po inšta­lo­vaní stmie­vača pou­ží­vať pôvodný vypí­nač tak, ako dote­raz, plus môžete mať nasta­venú fun­kciu na dvoj­klik a tak­tiež si nasta­viť, že po stla­čení vypí­nača sa Vám nie len zasvieti svetlo, ale aj kto­ré­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie.

Na Slo­ven­sku bolo už na čase

Bolo len otáz­kou času, kedy sa Fibaro začne pre­sa­dzo­vať aj na Slo­ven­sku. Tím ľudí pod znač­kou HomeSystem.sk sa stará o pre­ra­ze­nie tejto značky. HomeSystem.sk vzni­kol po tom, ako zakla­da­teľ Miloš Buček nedo­ká­zal nájsť na Slo­ven­sku to, čo v zahra­ničí už fun­guje.

Ponuka auto­ma­ti­zá­cie domác­nosti bola na Slo­ven­sku na 90% pre­via­zaná s nut­nos­ťou naťa­ha­nia káb­lov v celom dome, nut­nos­ťou nasta­viť sys­tém na začiatku a nemož­nos­ťou pris­pô­so­biť si sys­tém. Navyše cena samot­nej kabe­láže sa pri týchto sta­rých rie­še­niach pohy­buje okolo 800€, a kabe­lá­žou inves­tí­cia ešte len začína. 

Naj­hor­šie na tom však bol fakt, že člo­vek, ktorý spolu so svo­jou rodi­nou auto­ma­tický dom pou­žíva, nedo­káže sám a kedy­koľ­vek naučiť svoj dom „novým kús­kom“. Volať tech­nika za kaž­dým, keď si rozmys­líte, že chcete uro­biť zmenu v sys­téme… Vždy, keď chcete niečo nové vyskú­šať…

Preto prišla myš­lienka so znač­kou HomeSystem.sk, cie­ľom kto­rej bolo pri­niesť aj na Slo­ven­sko tech­no­ló­gie 21. sto­ro­čia za ceny, ktoré sú pri­ja­teľné. Auto­ma­ti­zo­vať naprí­klad 3 izbový byt je možné už v cene okolo 1500 eur (Home cen­trum Lite, svetlo, kúre­nie, elek­trické zaria­de­nia a pohy­bové sen­zory) Navyše pri­niesť sys­tém, ktorý naozaj pra­cuje tak, ako si to pred­sta­vu­jeme a ak svoje pred­stavy zme­níme, tak si ľahko zme­níme aj sys­tém.

Avšak auto­ma­ti­zá­cia môže byť pre ľudí otáz­kou, kto­rej nero­zu­mejú. Preto HomeSystem.sk pri­náša pred­pra­dajné pora­den­stvo s výbe­rom jed­not­li­vých rie­šení ako aj pora­den­stvo pri nasta­vo­vaní sys­tému a ak sa na to zákaz­ník necíti sám, HomeSystem.sk zabez­pečí aj inšta­lá­ciu a zaško­le­nie.

Jedi­nečná ponuka pre čita­te­ľov Star­tI­tUp!

Ak Vás sys­tém Fibaro zau­jal, máme pre Vás mož­nosť zís­kať Pohy­bový sen­zor FIBARO zadarmo. Ak pri objed­návke Fibaro Home Cen­tra 2 a 10 ďal­ších modu­lov zadáte do poznámky kód Star­tI­tUp, k objed­návke Vám bude pri­daný Fibaro Pohy­bový sen­zor Zadarmo. Akcia platí pre prvých 5 objed­ná­vok a nie je možné ju kom­bi­no­vať s inými pre­bie­ha­jú­cimi akci­ami.

Pridať komentár (0)