HomeSystem.sk má na inte­li­gent­ný dom rie­še­nie, kto­ré Vás nezru­inu­je

Luky Gašparík Sr. / 5. januára 2015 / Tech a inovácie

Keď sme pred pár rok­mi poču­li o Inte­li­gent­ných domoch, zne­lo to ako hud­ba ďale­kej budúc­nos­ti. Rok 2014 však veľa zme­nil!

Sve­tom sa zača­li ozý­vať hla­sy spo­loč­nos­tí, kto­ré ako­by “neve­de­li“ o tom, že auto­ma­ti­zá­cia má byť zále­ži­tosť zlo­ži­tá, nároč­ná na inšta­lá­ciu a naj­mä finanč­ne nedo­stup­ná. Tie­to spo­loč­nos­ti si našli spo­loč­ný štan­dard, kto­rý ich spá­ja a posú­va dopre­du.

Je to tech­no­ló­gia Z-Wave, kto­rá akým­si spô­so­bom uka­zu­je, že pou­ží­vať kábel na posie­la­nie tak malých impul­zov, aké sú potreb­né pre zapínanie/vypínanie či inú prá­cu s elek­tric­ký­mi zaria­de­nia­mi je pre­ži­tok minu­lé­ho sto­ro­čia. A štan­dard Z-Wave bol na sve­te!

Vďa­ka štan­dar­di­zo­va­niu modu­lov pre auto­ma­ti­zá­ciu neus­tá­le ras­tie počet tých­to modu­lov od výrob­cov z celé­ho sve­ta. S tým pri­chá­dza naozaj­st­ná revo­lú­cia v oblas­ti inte­li­gen­cie domov. Mož­nosť sku­toč­né­ho výbe­ru. Netre­ba sa roz­ho­do­vať pre pro­duk­ty jed­nej znač­ky, modu­ly si kaž­dý môže zvo­liť pod­ľa dizaj­nu, funkč­nos­ti, finanč­ných mož­nos­tí

Fiba­ro ako lea­der

Myš­lien­ka vytvo­riť sys­tém, kto­rý bude ceno­vo dostup­ný, výbor­ne funkč­ný nebu­de si vyža­do­vať žiad­ny zásah do stav­by sa pre­me­ni­la na sku­toč­nosť. Fiba­ro to zvlád­lo až tak, že ich pro­duk­ty vyhrá­va­jú Ino­va­ti­on Award na CES a CEDIA už pár rokov. Navy­še pou­ží­vať ich sys­tém zvlád­ne kaž­dý počí­ta­čo­vo gra­mot­ný člo­vek.

Inšta­lá­cia sys­té­mu trvá len pár minút a pri­da­nie modu­lu zvlád­ne snáď kaž­dý. Mno­ho modu­lov je Plug&Play a aj tie, kto­ré je je potreb­né pri­po­jiť, sa pri­pá­ja­jú na exis­tu­jú­cu kabe­láž a nevy­ža­du­jú si žiad­ny zásah do stav­by a žiad­ne ťaha­nie káb­lov.

Navy­še tvor­ba scén je tak jed­no­du­chá, že na to zvlád­ne­te sami. S logi­kou IF – THEN a s pod­mien­ka­mi, kto­ré si môže­te pri­dať doká­že­te naozaj čokoľ­vek. Jedi­nou hra­ni­cou je vaša pred­sta­vi­vosť. 

Čo doká­že Fiba­ro ovlá­dať

Z-Wave je vo sve­te už tak zabe­hnu­tý, že cez túto tech­no­ló­giu doká­že­te ovlá­dať 99 per­cent zaria­de­ní. Či už ide o základ, ako je osvet­le­nie, kúre­nie, zavla­žo­va­nie, kli­ma­ti­zá­ciu a ovlá­da­nie elek­tric­kých zásu­viek, tak aj ovlá­da­nie mul­ti­mé­dií, bazé­nov, okien, zámok na dve­rách až po kŕme­nie Vašich domá­cich milá­či­kov či mož­nosť vidieť, kto Vám zvo­ní na zvon­ček pred domom a otvo­riť mu dve­re nech ste aj na opač­nom kon­ci sve­ta.

Navy­še pri pou­ží­va­ní pro­duk­tov pod štan­dar­dom Z-Wave je dôle­ži­tý fakt, že tie­to pro­duk­ty funkč­nosť roz­ši­ru­jú a nija­kým spô­so­bom neube­ra­jú z pôvod­nej funkč­nos­ti. Pre­to môže­te naprí­klad po inšta­lo­va­ní stmie­va­ča pou­ží­vať pôvod­ný vypí­nač tak, ako dote­raz, plus môže­te mať nasta­ve­nú fun­kciu na dvoj­klik a tak­tiež si nasta­viť, že po stla­če­ní vypí­na­ča sa Vám nie len zasvie­ti svet­lo, ale aj kto­ré­koľ­vek ďal­šie zaria­de­nie.

Na Slo­ven­sku bolo už na čase

Bolo len otáz­kou času, kedy sa Fiba­ro začne pre­sa­dzo­vať aj na Slo­ven­sku. Tím ľudí pod znač­kou HomeSystem.sk sa sta­rá o pre­ra­ze­nie tej­to znač­ky. HomeSystem.sk vzni­kol po tom, ako zakla­da­teľ Miloš Buček nedo­ká­zal nájsť na Slo­ven­sku to, čo v zahra­ni­čí už fun­gu­je.

Ponu­ka auto­ma­ti­zá­cie domác­nos­ti bola na Slo­ven­sku na 90% pre­via­za­ná s nut­nos­ťou naťa­ha­nia káb­lov v celom dome, nut­nos­ťou nasta­viť sys­tém na začiat­ku a nemož­nos­ťou pris­pô­so­biť si sys­tém. Navy­še cena samot­nej kabe­lá­že sa pri tých­to sta­rých rie­še­niach pohy­bu­je oko­lo 800€, a kabe­lá­žou inves­tí­cia ešte len začí­na.

Naj­hor­šie na tom však bol fakt, že člo­vek, kto­rý spo­lu so svo­jou rodi­nou auto­ma­tic­ký dom pou­ží­va, nedo­ká­že sám a kedy­koľ­vek naučiť svoj dom „novým kús­kom“. Volať tech­ni­ka za kaž­dým, keď si rozmys­lí­te, že chce­te uro­biť zme­nu v sys­té­me… Vždy, keď chce­te nie­čo nové vyskú­šať…

Pre­to priš­la myš­lien­ka so znač­kou HomeSystem.sk, cie­ľom kto­rej bolo pri­niesť aj na Slo­ven­sko tech­no­ló­gie 21. sto­ro­čia za ceny, kto­ré sú pri­ja­teľ­né. Auto­ma­ti­zo­vať naprí­klad 3 izbo­vý byt je mož­né už v cene oko­lo 1500 eur (Home cen­trum Lite, svet­lo, kúre­nie, elek­tric­ké zaria­de­nia a pohy­bo­vé sen­zo­ry) Navy­še pri­niesť sys­tém, kto­rý naozaj pra­cu­je tak, ako si to pred­sta­vu­je­me a ak svo­je pred­sta­vy zme­ní­me, tak si ľah­ko zme­ní­me aj sys­tém.

Avšak auto­ma­ti­zá­cia môže byť pre ľudí otáz­kou, kto­rej nero­zu­me­jú. Pre­to HomeSystem.sk pri­ná­ša pred­pra­daj­né pora­den­stvo s výbe­rom jed­not­li­vých rie­še­ní ako aj pora­den­stvo pri nasta­vo­va­ní sys­té­mu a ak sa na to zákaz­ník necí­ti sám, HomeSystem.sk zabez­pe­čí aj inšta­lá­ciu a zaško­le­nie.

Jedi­neč­ná ponu­ka pre čita­te­ľov Star­tI­tUp!

Ak Vás sys­tém Fiba­ro zau­jal, máme pre Vás mož­nosť zís­kať Pohy­bo­vý sen­zor FIBA­RO zadar­mo. Ak pri objed­náv­ke Fiba­ro Home Cen­tra 2 a 10 ďal­ších modu­lov zadá­te do poznám­ky kód Star­tI­tUp, k objed­náv­ke Vám bude pri­da­ný Fiba­ro Pohy­bo­vý sen­zor Zadar­mo. Akcia pla­tí pre prvých 5 objed­ná­vok a nie je mož­né ju kom­bi­no­vať s iný­mi pre­bie­ha­jú­ci­mi akci­ami.

Pridať komentár (0)