HP so svo­jím ultra ten­kým lap­to­pom vyzý­va App­le na súboj

Dárius Polák / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po rokoch sna­hy vyrov­nať sa, resp. napo­dob­niť Mac­Bo­ok si HP ten­to­krát verí, že ich naj­nov­ší lap­top sa dosta­ne na pozí­ciu líd­ra v dizaj­ne. Ako tvr­dí šéf HP PC Ron Cough­lin, “Roky ľudia App­le vide­li ako líd­ra v ino­vá­ciach, no HP ten­to­krát pre­vez­me kor­mid­lo.”

Je to dosť sil­né vyjad­re­nie, seba­ve­do­mie HP pochá­dza z pozi­tív­ne­ho pri­ja­tia prá­ve ich Eli­te­bo­ok Folio lap­to­pu počas Con­su­mer Elect­ro­nics Show v Janu­ári. Ten­to lap­top mal vte­dy menej ako pól pal­ca v šír­ke, a oča­ká­va sa, že bude mať ešte o troš­ku viac skrá­te­ný po toh­to­týž­dňo­vom debu­te. Tým­to je ten­ší ako Mac­Bo­ok, vďa­ka čomu je aj ľah­ký ako tab­let. Či tých pár cen­ti­met­rov menej spra­ví roz­diel, zis­tí­me sami.

Optimized-abcd

Ten­to krok HP môže povzbu­diť ostat­ných vo vývo­ji kla­sic­ké­ho dizaj­nu lap­to­pu v čase, keď všet­ci od Leno­va po Mic­ro­soft, a dokon­ca aj App­le a Goog­le vyví­ja­jú hyb­rid­ný a pris­pô­so­bi­teľ­ný dizajn, Dell sám seba meno­val za líd­ra medzi kon­venč­ný­mi Win­do­ws lap­top­mi so štan­dard­ným radom XPS 13.

Väč­ši­na ľudí pre­fe­ru­je jed­no­du­chosť lap­to­pu, kto­rý jed­no­du­cho fun­gu­je a vyze­rá ako lap­top, kvô­li čomu App­le pred­sta­vil oži­ve­ný a zjed­no­du­še­ný Mac­Bo­ok posled­ný rok, a HP sa pri­pra­vu­je na rov­na­ký krok s novým hard­vé­rom.

HP chce takis­to svoj nový lap­top zara­diť do pré­mi­ovej trie­dy, kde je App­le, čo zna­me­ná, že nebu­de maso­vo vyrá­ba­ný, pre­to­že pri­jať výzvu v podo­be naozaj ten­kých a ľah­kých lap­to­pov je veľ­mi, veľ­mi úzky seg­ment, do kto­ré­ho sa hrnie málo­kto.

zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)