HP so svo­jím ultra ten­kým lap­to­pom vyzýva Apple na súboj

Dárius Polák / 5. apríla 2016 / Tech a inovácie

Po rokoch snahy vyrov­nať sa, resp. napo­dob­niť Mac­Book si HP ten­to­krát verí, že ich naj­novší lap­top sa dostane na pozí­ciu lídra v dizajne. Ako tvrdí šéf HP PC Ron Cough­lin, “Roky ľudia Apple videli ako lídra v ino­vá­ciach, no HP ten­to­krát pre­vezme kor­midlo.”

Je to dosť silné vyjad­re­nie, seba­ve­do­mie HP pochá­dza z pozi­tív­neho pri­ja­tia práve ich Eli­te­book Folio lap­topu počas Con­su­mer Elect­ro­nics Show v Janu­ári. Tento lap­top mal vtedy menej ako pól palca v šírke, a oča­káva sa, že bude mať ešte o trošku viac skrá­tený po toh­to­týž­dňo­vom debute. Týmto je tenší ako Mac­Book, vďaka čomu je aj ľahký ako tab­let. Či tých pár cen­ti­met­rov menej spraví roz­diel, zis­tíme sami.

Optimized-abcd

Tento krok HP môže povzbu­diť ostat­ných vo vývoji kla­sic­kého dizajnu lap­topu v čase, keď všetci od Lenova po Mic­ro­soft, a dokonca aj Apple a Google vyví­jajú hyb­ridný a pris­pô­so­bi­teľný dizajn, Dell sám seba meno­val za lídra medzi kon­venč­nými Win­dows lap­topmi so štan­dard­ným radom XPS 13.

Väč­šina ľudí pre­fe­ruje jed­no­du­chosť lap­topu, ktorý jed­no­du­cho fun­guje a vyzerá ako lap­top, kvôli čomu Apple pred­sta­vil oži­vený a zjed­no­du­šený Mac­Book posledný rok, a HP sa pri­pra­vuje na rov­naký krok s novým hard­vé­rom.

HP chce takisto svoj nový lap­top zara­diť do pré­mi­ovej triedy, kde je Apple, čo zna­mená, že nebude masovo vyrá­baný, pre­tože pri­jať výzvu v podobe naozaj ten­kých a ľah­kých lap­to­pov je veľmi, veľmi úzky seg­ment, do kto­rého sa hrnie málo­kto.

zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)