HP vyro­bilo ruk­sak, ktorý ti nabije lap­top aj smart­fón

Timotej Vančo / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Tiež sa ti nie­kedy vybil lap­top alebo smartp­hone a mal si pri sebe iba ruk­sak? V HP vymys­leli rie­še­nie.

Tento ruk­sak vyzerá ako každý iný, ale v jeho vnútri sa skrýva prek­va­pe­nie. Ruk­sak od HP s náz­vom Powe­rup Back­pack dokáže vďaka veľ­kej 22 400 mAh baté­rii plno­hod­notne nabiť celú baté­riu tvojho note­bo­oku. Alebo sa dá pou­žiť ako zdroj ener­gie pre doby­tie smartp­honu. Ten by sa s touto kapa­ci­tou dobil aj 10 krát.

Tento super ruk­sak obsa­huje prie­vzdušné vrecká a sen­zor tep­loty, ktorý moni­to­ruje výšku tepla vyžia­re­ného z baté­rie, aby sa pre­d­išlo pre­hria­tiu alebo iným nežia­dú­cim uda­los­tiam.

Pred­pisy FAA sta­no­vujú, že každú baté­riu s kapa­ci­tou nad 100 watt-hodín, je zaká­zané pre­pra­vo­vať v lie­tad­lo­vej bato­žine. Je ale mož­nosť dohod­núť sa s letec­kou spo­loč­nos­ťou a vyba­viť si výnimku. Baté­ria, ktorá sa nachá­dza v HP Powe­rup Back­pack-u, má kapa­citu „iba“ 84 watt-hodín, takže by tam nemali byť žiadne prob­lémy.

Ako vlast­ník kufra so zabu­do­va­nou baté­riou ti ale môžem pove­dať, že rôzne kra­jiny majú v tomto ohľade rôzne pra­vidlá. Takže ak si plá­nu­ješ zakú­piť tento ruk­sak a ísť s ním v lie­tadle, tak môžeš nara­ziť na mnoho prob­lé­mov, ktoré ti zabijú čas. Preto si tento krok vopred rozmysli.

HP-Powerup-Backpack

foto: theverge.com

Ak ťa tento nápad od HP zau­jal a chceš si kúpiť tento ruk­sak, vyjde ťa to pri­bližne 200 dolá­rov. HP Powe­rup Back­pack bude v obcho­doch dostupný od 1. októbra tohto roku. Na Ama­zone si ho ale môžeš pre­dob­jed­nať už dnes.

zdroj článku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thegadgetflow.com

Pridať komentár (0)