HTM­L5 už poma­ly fini­šu­je

Peter Kováč / 13. júla 2014 / Lifehacking

Po dvo­ch roko­ch usi­lov­nej prá­ce sa poma­ly blí­ži­me do finá­le. HTML 5 bude prav­de­po­dob­ne ešte v tom­to roku finál­nou ver­zi­ou. Vývo­já­ri webo­vý­ch strá­nok sa o štan­dar­dy budú môcť oprieť. Kaž­dý pre­hlia­dač pod­po­ru­jú­ci HTML 5 zobra­zí obsah (sko­ro) rov­na­ko. Uro­bí sa aspoň tro­chu poria­dok v polo­vič­ný­ch a rozdro­be­ný­ch špe­ci­fi­ká­ciá­ch.

Konzorcium W3C na svojom blogu uviedlo, že niektoré funkcie nakoniec z HTML 5 vypadnú, napríklad podpora pre presúvanie súborov pretiahnutím. Čo sa ale nestihne dorobiť, presunie sa automaticky do špecifikácie HTML 5.1. Skúšobná skupina v konzorciu má cez 97 tisíc testov, pričom k zlyhaniu dôjde v 3,3% prípadoch.

Podľa W3C sa jedná o drobné problémy vyplývajúce z toho, že každý prehliadač zvláda rôzne chyby trochu odlišne. Nemal by to však byť problém, na zobrazenie alebo funkcionalite webovej stránky sa tieto udalosti neprejavia. Podľa plánu bude do konca roku hotové HTML 5, zatiaľ čo HTML 5.1 príde do konca roku 2016.

Pridať komentár (0)