Bat­ma­nova elek­trička

Visibility: Dávid Stárinský / 15. júla 2014 / Tools a produktivita

Budeme hac­ko­vať elek­trické supe­rauto, uta­jo­vať linky na Twit­teri a poze­rať videá na Face­bo­oku.

Hackni Teslu, budeš o 10000 USD bohatší

V Pekingu sa tento týž­deň koná bez­peč­nostná kon­fe­ren­cia SyS­can. Samo o sebe by to samoz­rejme bež­ných smr­teľ­ní­kov abso­lútne nezau­jí­malo, takže to treba nejak oko­re­niť. Orga­ni­zá­tori tejto kon­fe­re­cie sa roz­hodli pre súťaž v hac­ko­vaní Tesla Model S.

Víťaz si odne­sie 10000 ame­ric­kých dolá­rov. Orga­ni­zá­tori sa, žiaľ, nepo­chvá­lili kom­plet­nými pra­vid­lami – takže vám nepo­viem, či stačí dostať do zabu­do­va­ného auto-pre­hlia­dača trój­skeho koňa cez porno alebo treba zís­kať kom­pletnú kon­trolu nad ria­de­ním. Kto­vie, či v tomto vôbec majú jasno sami orga­ni­zá­tori.

Model S je pre­špi­ko­vaný počí­tačmi, ktoré sú naviac stále online. Môže sa tak zdať ako veľmi lákavý cieľ. Tesla si však vraj dáva veľmi zále­žať, aby jeho prí­padné hack­nu­tie čo naj­viac sťa­žila – naver­bo­vala hneď nie­koľko bez­peč­nost­ných exper­tov a má vytvo­rený celý prog­ram pre repor­to­va­nie prí­pad­ných sys­té­mo­vých chýb auta.

Pri­va­tize: Súkromné linky na verej­nom Twit­teri

Pred­stavte si, že chcete jeden špe­ci­fický link poslať via­ce­rým ľuďom na Twit­teri, ale nech­cete, aby sa k nemu dostal nie­kto ďalší. Čo s tým, keď posie­lať všet­kým DMky by bolo zdĺhavé?

Cez Pri­va­tize môžete link upra­viť do formy, v kto­rej ho budú môcť otvo­riť len ľudia, kto­rých @mention budete mať v twe­ete. Môžete tak štý­lovo poslať CVčko budú­cemu zamest­ná­va­te­ľovi alebo fotky z dovo­lenky vašej vyvo­le­nej Twit­ter-rodine.

Nako­niec malé upo­zor­ne­nie: Aj Pri­va­tize je len ďalší súkromný pro­jekt, takže si pred zdie­ľa­ním neja­kého obsahu rozmys­lite, či si neza­slúži ešte o level vyš­šie zabez­pe­če­nie.

Face­book bude v mobil­nej appke „odpo­rú­čať“ videá

FB nedávno verej­nosti pred­sta­vil video­re­klamy, a tak logicky potre­buje, aby ľudia pri poze­raní FB videí vydr­žali čo naj­dl­h­šie. Naj­nov­ším kro­kom v tejto snahe bude zobra­zo­va­nie odpo­rú­ča­ných videí v mobil­nej apli­ká­cii.

Odpo­rú­ča­nia zatiaľ ponú­kajú len iné videá od uží­va­teľa, kto­rého obsah práve poze­ráte. Nevy­be­rajú teda z neja­kej verej­nej data­bázy či podľa záujmu.

Face­book v boji s TV (a You­Tube) potre­buje z videí uro­biť next big thing. V budúc­nosti teda môžeme oča­ká­vať ďal­šie (a sofis­ti­ko­va­nej­šie) fun­kcie a snahy, ako uží­va­te­ľov k Face­bo­oko­vým videám pri­pú­tať.

Ruská elek­trička pre Bat­mana

Prečo v blogu o inter­nete píšem o elek­tričke? Nie, nie je to tým tep­lom. Táto elek­trička je špe­ciálna – má GPS/GLONASS, anti­bak­te­riálne držadlá a Wi-Fi. Vodič má potom k dis­po­zí­cii USB 3.0 port pre sťa­ho­va­nie osob­ných úda­jov nabí­ja­nie pre­nos­ných gad­ge­tov.

Že z toho stále nie ste hotoví? Nedi­vím sa. Táto pýcha rus­kého prie­myslu ale má v rukáve ešte jedno eso – dizajn. No pove­dzte, nevi­deli by ste ju v uli­ciach našich miest rad­šej ako to, čo tam jazdí teraz?

Rus­sia One (tiež máte pocit, že o chvíľu sa „One“ budú volať už aj žeh­ličky?) sa do výroby dostane v roku 2015. Keďže sú na ňu Rusi pat­rične hrdí, chvíľu si ju nechajú len pre seba. Časom ale pri­púš­ťajú mož­nosť, že sa dostane aj do ďal­ších kra­jín východ­nej Európy.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)