Hudobný prie­my­sel má novú tvár. Stre­a­mo­va­nie

Peter Kováč / 5. júl 2014 / Tools a produktivita

Pre­daje hudob­ných albu­mov kle­sajú, to sa vie už dlho. Tiež sa vie, že Apple si mys­lel, že iTu­nes ho nes­klame, lenže kon­ku­ren­cia mu pred­viedla, že budúc­nosť je v pau­šálne pla­te­ných stre­a­mo­va­cích služ­bách, nie v pre­da­joch samos­tat­ných albu­mov a pes­ni­čiek. Nikto neho­vorí, že sa oba modely nemôžu dopĺňať, no čísla doka­zujú, čo sa s hudob­ným trhom deje.

Dáta pochá­dzajú z prvých šies­tich mesia­cov roku 2014 a pri porov­naní s prvými šies­timi mesiacmi roku 2013 vychá­dza, že sa pre­daje albu­mov pre­padli o 14,9% — vlani sme si kúpili 142 mili­ó­nov albu­mov, tento rok len 120,9. Pokles to teda nie je zrovna pomalý a nevýz­namný. Naproti tomu pre­daje viny­lov, ktoré sú stále obľú­be­nej­šie u urči­tej sku­piny fajnš­mek­rov, narástli dokonca o 40,4%. Reálne to ale boli 4 mili­óny platní, čiže žiadne terno.

Naj­viac zdra­vého rastu ale doká­zalo mno­ho­krát spo­mí­nané stre­a­mo­va­nie, ktoré sa nafúklo o 42%. resp. audi­ozáz­namy si ľudia púš­ťali o 50,1% čas­tej­šie, zatiaľ čo video­k­lipy išli hore o 35,2%. Pre­hrali sme si týmito ces­tami 70 miliárd piesní.

Napriek tomu sa celý hudobný prie­my­sel o niečo scvr­kol, kon­krétne o 3,3%. Pokiaľ ide o samos­tatne pre­dajné pes­ničky v digi­tál­nej forme, tak tých sme si kúpili 593,6, zatiaľ čo vlani to ešte bolo 682,2. To je práve biz­nis iTu­nes, ktorý klesá.

Music evo­lu­tion, až po súčasný stre­a­ming :)

Zdroj: bill­bo­ard, inc.

Pridať komentár (0)