Humai: Star­tup, kto­rý chce pora­ziť smrť

Nikola Tokárová / 26. februára 2016 / Startupy

Aj keď to znie ako sci-fi, pod­ľa pries­ku­mov spo­loč­nos­ti Humai, zaobe­ra­jú­cou sa vzťa­hom medzi ľud­skou inte­rak­ci­ou a ume­lou inte­li­gen­ci­ou môže byť ľud­ský mozog zmra­ze­ný a ucho­va­ný bez poško­de­nia tak, aby sa neskôr dal vlo­žiť do robo­tic­kej kos­try. Ten­to pro­jekt vtip­ne nazva­li Atóm a Eva a za cieľ má ucho­vať ľud­ské vedo­mie a eli­mi­no­vať strach zo smr­ti.

Čo všet­ko je súčas­ťou vedo­mia? Naprí­klad spô­sob, akým nie­kto vedie kon­ver­zá­ciu, myš­lien­ko­vé pocho­dy a infor­má­cie o tom, ako fun­gu­je tvo­je telo na povel moz­gu. Toto všet­ko sa bude dať zacho­vať na sili­kó­no­vom čipe.

Nová tech­no­ló­gia spra­cú­va a využí­va infor­má­cie z troch rôz­nych odvet­ví: bio­ni­ka, nano­tech­no­ló­gia a ume­lá inte­li­gen­cia. Humai má v plá­ne pre­skú­mať všet­ky detai­ly tých­to oblas­tí a dospieť k tomu, ako úspeš­ne pre­viesť ľud­ské vedo­mie do základ­nej štruk­tú­ry. Ak sa bojíš, že umrieš skôr, ako sa táto tech­no­ló­gia plne vyvi­nie, môžeš sa pri­hlá­siť na kry­o­ni­ku (zamra­ze­nie živých ľudí — poznám­ka redak­cie) s tým, že budeš pre­bu­de­ný k živo­tu, keď bude nová tech­no­ló­gia odskú­ša­ná a funkč­ná. Prak­tic­ky sa tak môžeš pri­hlá­siť do prog­ra­mu nesmr­teľ­nos­ti, ale je na tebe nakoľ­ko dôve­ru­ješ tech­no­ló­giám, že zvlád­nu všet­ko to, čo si v Humai zau­mie­ni­li.

prometheus

foto: popsci.com

Zatiaľ nepo­zná­me infor­má­cie o tom, koľ­ko bude stáť pre­bu­de­nie späť k živo­tu, čo však ostá­va fak­tom je, že spo­loč­nosť Humai si je vedo­má, že to bude kom­pli­ko­va­ný pro­ces. Naj­väč­ším kame­ňom úra­zu je náj­de­nie spô­so­bu, ako zmra­ze­ný mozog opäť uviesť do pre­vádz­ky bez poško­de­nia, pre­to­že v minu­los­ti sa ešte niko­mu nič podob­né nepo­da­ri­lo. Dokon­ca za sebou ľud­stvo nemá ešte ani úspeš­nú trans­p­lan­tá­ciu moz­gu.

Exis­tu­je prí­pa­do­vá štú­dia skú­ma­jú­ca Michel­le Funk, diev­ča, kto­ré pad­lo v roku 1986 do záto­ky. Bola vyhlá­se­ná za mŕt­vu, ale po nie­koľ­kých hodi­nách resus­ci­tá­cie sa zázrač­ne pre­bra­la späť k živo­tu. Hlav­ným prob­lé­mom je, že v sku­toč­nos­ti nebo­la nikdy mŕt­va, iba v hlbo­kej kóme. Michel­le sa 12 rokov po úra­ze pod­ro­bi­la neuro­bi­olo­gic­kým tes­tom, kto­ré uká­za­li, že má prob­lé­my s moto­ric­ký­mi schop­nos­ťa­mi. Ak teda diev­ča, kto­ré vlast­ne nikdy neum­re­lo a stra­ti­lo fun­kciu moz­gu len na pár hodín neve­de­lo fun­go­vať po oži­ve­ní na sto per­cent, veľa ľudí spo­chyb­ňu­je, či je mož­né, aby bol mozog úspeš­ne vlo­že­ný do štruk­tú­ry robo­ta.

Eset

foto: Eset

Strán­ka Humai je síce vizu­ál­ne abso­lút­ne uspo­ko­ji­vá, otáz­kou však ostá­va, či sú uspo­ko­ji­vé aj ich schop­nos­ti. Zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Josh Boca­neg­ra pred­sa len nemá tech­no­lo­gic­ké záze­mie a sám seba opi­su­je rad­šej ako pod­ni­ka­te­ľa. Napo­sle­dy pri­nie­sol sve­tu zoznam­ku Love­Ro­om, kto­rá zis­ťo­va­la, či sa k sebe ľudia hodia tak, že ich necha­la týž­deň bývať spo­lu. Humai tím sa skla­dá z 19 ľudí, od neuro­ló­gov až po inži­nie­rov a ich dosia­hnu­té vzde­la­nie a odbor nie sú pres­ne špe­ci­fi­ko­va­né.

Zakon­zer­vo­va­nie si vedo­mia síce ešte nefun­gu­je, ale to ľudí neod­ra­dí od toho, aby sa pre­sta­li sna­žiť a pokú­šať. Budúc­nosť Humai je nejas­ná, avšak výsku­my, kto­ré sa sna­žia pora­ziť smrť budú pokra­čo­vať aj keby prá­ve ten­to pro­jekt nedo­pa­dol úspeš­ne.

Pri­po­mí­na ti to sce­nár fil­mu Chap­pie? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch o to, na aké fil­my a kni­hy si si pri číta­ní toh­to člán­ku spo­me­nul ty.

humai

foto: es.finance.yahoo.com>

Zdroj: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: f169bbs.com

Pridať komentár (0)