Humai: Star­tup, ktorý chce pora­ziť smrť

Nikola Tokárová / 26. februára 2016 / Startupy

Aj keď to znie ako sci-fi, podľa pries­ku­mov spo­loč­nosti Humai, zaobe­ra­jú­cou sa vzťa­hom medzi ľud­skou inte­rak­ciou a ume­lou inte­li­gen­ciou môže byť ľud­ský mozog zmra­zený a ucho­vaný bez poško­de­nia tak, aby sa neskôr dal vlo­žiť do robo­tic­kej kos­try. Tento pro­jekt vtipne nazvali Atóm a Eva a za cieľ má ucho­vať ľud­ské vedo­mie a eli­mi­no­vať strach zo smrti.

Čo všetko je súčas­ťou vedo­mia? Naprí­klad spô­sob, akým nie­kto vedie kon­ver­zá­ciu, myš­lien­kové pochody a infor­má­cie o tom, ako fun­guje tvoje telo na povel mozgu. Toto všetko sa bude dať zacho­vať na sili­kó­no­vom čipe.

Nová tech­no­ló­gia spra­cúva a využíva infor­má­cie z troch rôz­nych odvetví: bio­nika, nano­tech­no­ló­gia a umelá inte­li­gen­cia. Humai má v pláne pre­skú­mať všetky detaily týchto oblastí a dospieť k tomu, ako úspešne pre­viesť ľud­ské vedo­mie do základ­nej štruk­túry. Ak sa bojíš, že umrieš skôr, ako sa táto tech­no­ló­gia plne vyvi­nie, môžeš sa pri­hlá­siť na kry­o­niku (zamra­ze­nie živých ľudí — poznámka redak­cie) s tým, že budeš pre­bu­dený k životu, keď bude nová tech­no­ló­gia odskú­šaná a funkčná. Prak­ticky sa tak môžeš pri­hlá­siť do prog­ramu nesmr­teľ­nosti, ale je na tebe nakoľko dôve­ru­ješ tech­no­ló­giám, že zvládnu všetko to, čo si v Humai zau­mie­nili.

prometheus

foto: popsci.com

Zatiaľ nepo­známe infor­má­cie o tom, koľko bude stáť pre­bu­de­nie späť k životu, čo však ostáva fak­tom je, že spo­loč­nosť Humai si je vedomá, že to bude kom­pli­ko­vaný pro­ces. Naj­väč­ším kame­ňom úrazu je náj­de­nie spô­sobu, ako zmra­zený mozog opäť uviesť do pre­vádzky bez poško­de­nia, pre­tože v minu­losti sa ešte nikomu nič podobné nepo­da­rilo. Dokonca za sebou ľud­stvo nemá ešte ani úspešnú trans­p­lan­tá­ciu mozgu.

Exis­tuje prí­pa­dová štú­dia skú­ma­júca Michelle Funk, dievča, ktoré padlo v roku 1986 do zátoky. Bola vyhlá­sená za mŕtvu, ale po nie­koľ­kých hodi­nách resus­ci­tá­cie sa zázračne pre­brala späť k životu. Hlav­ným prob­lé­mom je, že v sku­toč­nosti nebola nikdy mŕtva, iba v hlbo­kej kóme. Michelle sa 12 rokov po úraze pod­ro­bila neuro­bi­olo­gic­kým tes­tom, ktoré uká­zali, že má prob­lémy s moto­ric­kými schop­nos­ťami. Ak teda dievča, ktoré vlastne nikdy neum­relo a stra­tilo fun­kciu mozgu len na pár hodín neve­delo fun­go­vať po oži­vení na sto per­cent, veľa ľudí spo­chyb­ňuje, či je možné, aby bol mozog úspešne vlo­žený do štruk­túry robota.

Eset

foto: Eset

Stránka Humai je síce vizu­álne abso­lútne uspo­ko­jivá, otáz­kou však ostáva, či sú uspo­ko­jivé aj ich schop­nosti. Zakla­da­teľ spo­loč­nosti Josh Boca­negra predsa len nemá tech­no­lo­gické záze­mie a sám seba opi­suje rad­šej ako pod­ni­ka­teľa. Napo­sledy pri­nie­sol svetu zoznamku Love­Room, ktorá zis­ťo­vala, či sa k sebe ľudia hodia tak, že ich nechala týž­deň bývať spolu. Humai tím sa skladá z 19 ľudí, od neuro­ló­gov až po inži­nie­rov a ich dosia­hnuté vzde­la­nie a odbor nie sú presne špe­ci­fi­ko­vané.

Zakon­zer­vo­va­nie si vedo­mia síce ešte nefun­guje, ale to ľudí neod­radí od toho, aby sa pre­stali sna­žiť a pokú­šať. Budúc­nosť Humai je nejasná, avšak výskumy, ktoré sa sna­žia pora­ziť smrť budú pokra­čo­vať aj keby práve tento pro­jekt nedo­pa­dol úspešne.

Pri­po­mína ti to sce­nár filmu Chap­pie? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch o to, na aké filmy a knihy si si pri čítaní tohto článku spo­me­nul ty.

humai

foto: es.finance.yahoo.com>

Zdroj: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: f169bbs.com

Pridať komentár (0)