Hviez­dami nabitý Star­tup Sum­mit v Prahe

Martin Faith / 14. október 2015 / Tools a produktivita

Zaj­tra otvorí Praž­ské SaSaZu svoje brány a pri­víta Star­tup Sum­mit 2015. Je sa naozaj na čo tešiť. Vystú­pe­nia top osob­nosti, pre­zen­tá­cie nádej­ných star­tu­pov, pane­lová dis­ku­sia a mož­nosť spoz­nať českú pod­ni­ka­teľ­skú elitu. 

Jad­rom eventu budú vysú­pe­nia spe­ak­rov s roz­lič­ných sfér biz­nisu. Ako prvý vystúpi Filip Dří­malka, zakla­da­teľ EF1 a Know How Clubu, ktorý sa bude veno­vať mož­nos­tiam spo­lu­práce medzi kor­po­rá­ciami a star­tupmi. Inak pove­dané, čo trápi kor­po­rá­cie a ako im môžu star­tupy pomôcť. Osobne sa veľmi teším na vystú­pe­nie Mar­tina Pejšu, zakla­da­teľa Cre­a­ti­ve­Docku. Mar­tin doká­zal odísť od luxus­ného kor­po­rát­neho života a vrhnúť sa do neis­tého sveta star­tu­pov, čo si určite vyža­do­valo veľkú dávku odvahy.

Meno, ktoré som v zozname spe­ak­rov neča­kal je určite Marián Jelí­nek, bývalý hoke­jový kouč. Pozrel som sa ale bliž­šie na to, čomu sa momen­tálne venuje a jeho zara­de­nie do eventu mi začalo dávať zmy­sel. Marián totiž začal zúro­čo­vať roky skú­se­ností s vede­ním hoke­jo­vých tímov a momen­tálne sa venuje ško­le­niam vrcho­lo­vých biz­nis­me­nov.

Doobeda sa bude konať aj spo­mí­naný Star­tup Sum­mit Pitch. Pred­sta­viť sa tu majú top star­tupy miest­nej scény. Tie budú mať k dis­po­zí­cií 3 minúty na svoj pitch a potom pod­stú­pia troj­mi­nú­tovú gri­lo­vačku od poroty. Už samotná mož­nosť pitc­hnúť pred tak šťav­na­tým pub­li­kom bude pre star­tupy skvelé promo. Naj­lepší vybraný pro­jekt sa môže naviac tešiť na priamy mat­ching s vybra­nými inves­tormi.

Tomáš Čupr

Po obede sa budú konať dve pane­lové dis­ku­sie. V prvej budú dis­ku­to­vať inves­tori na tému finan­co­va­nia star­tu­pov. Dozvieme sa tu, ako fun­guje rizi­kový kapi­tál, kedy je do star­tupu vhodné inves­to­vať a na čo si je treba dať pri inves­tí­cií pozor. Neskôr sa bude konať Foun­ders panel, kde budú úspešní foun­dri dis­ku­to­vať o tom, ako sa dostať ako star­tup do kor­po­rá­cie. Zúčast­nia sa tu esá ako Tomáš Čupr, zakla­da­teľ pro­jek­tov Slevomat.cz, DameJidlo.cz a Rohlik.cz.

Celým even­tom nás pre­ve­die skú­sený mode­rá­tor a spo­lu­vlast­ník DVTV Mar­tin Vese­lov­ský, ktorý pozýva v tomto videu.

Mar­tin Vese­lov­ský

Mar­ke­tin­govo výborne zvlád­nutý event, ktorý sa usku­toční v pek­ných pries­to­roch a kde sa orga­ni­zá­to­rom poda­rilo pri­tia­hnúť zau­jí­mavé osob­nosti. Všetko je to veľmi pekné a sexi. To tak ale obvykle býva. Aký je teda dôvod, prečo sa oplatí strá­viť tento štvr­tok na Sum­mite? Vidím hod­notu v kon­krét­nosti jeho zámeru. Spe­akri z rôz­nymi backg­roundmi budú ľudom uka­zo­vať, ako sa naučiť fle­xi­bi­lite. Na nej je zalo­žený biz­nis život a od nej do znač­nej miery závisí, či svoj pro­jekt pri­ve­diete tam kde chcete alebo ho rad­šej zako­pete pod čiernu zem. 

Kom­pletné info o podu­jatí náj­dete tu a samoz­rejme sa môžete tešiť na náš report.

Pridať komentár (0)