Hyper­lo­op na Slo­ven­sku? Potvr­de­né?!

Filip Mosnár / 14. marca 2016 / Business

Z Bra­ti­sla­vy do Vied­ne za osem minút znie šia­le­ne, ale je to bliž­šie k rea­li­te než kedy­koľ­vek pred­tým.

freshNews

Hyper­lo­op naozaj pri­chá­dza na Slo­ven­sko! To čo bolo v posled­ných dňoch len pred­me­tom doha­dov, sa uká­za­lo ako omno­ho bliž­šie k prav­de, než by sa zda­lo. Pre­niesť futu­ris­tic­ký pro­jekt Elo­na Mus­ka na Slo­ven­sko a pre­po­jiť ho tak s ostat­ný­mi mes­ta­mi stred­nej Euró­py začí­na nabe­rať reál­ne kon­tú­ry.

Pod­ľa výkon­né­ho ria­di­te­ľa kon­zul­tač­nej spo­loč­nos­ti Res­tar­tup, Micha­la Novo­tu, kto­rý je na kon­fe­ren­cii SXSW v ame­ric­kom Aus­ti­ne, plá­ny posta­viť trať Hyper­lo­op z Bra­ti­sla­vy do Vied­ne a do Buda­peš­ti sú potvr­de­né. Uvie­dol to na svo­jej pred­náš­ke šéf Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies Dirk Ahl­born dnes v noci. Ahl­born bol na náv­šte­ve Slo­ven­ska len pred pár dňa­mi.

Dĺž­ka ces­ty z Bra­ti­sla­vy do Vied­ne by sa skrá­ti­la na osem minút, z Bra­ti­sla­vy do Košíc zasa na 25. Ten­to pre­rod v ces­to­va­ní by poriad­ne zamie­šal kar­ty ohľa­dom ceny rea­lít, rov­na­ko ako aj nákla­dov na pre­pra­vu tova­ru.

novotanovota2

zdroj foto:Facebook Michal Novo­ta

Snímka obrazovky 2016-03-14 o 9.03.54hyperloop-new-ft
Pridať komentár (0)