Hyper­loop na Slo­ven­sku? Potvr­dené?!

Filip Mosnár / 14. marca 2016 / Business

Z Bra­ti­slavy do Viedne za osem minút znie šia­lene, ale je to bliž­šie k rea­lite než kedy­koľ­vek pred­tým.

freshNews

Hyper­loop naozaj pri­chá­dza na Slo­ven­sko! To čo bolo v posled­ných dňoch len pred­me­tom doha­dov, sa uká­zalo ako omnoho bliž­šie k pravde, než by sa zdalo. Pre­niesť futu­ris­tický pro­jekt Elona Muska na Slo­ven­sko a pre­po­jiť ho tak s ostat­nými mes­tami stred­nej Európy začína nabe­rať reálne kon­túry.

Podľa výkon­ného ria­di­teľa kon­zul­tač­nej spo­loč­nosti Res­tar­tup, Michala Novotu, ktorý je na kon­fe­ren­cii SXSW v ame­ric­kom Aus­tine, plány posta­viť trať Hyper­loop z Bra­ti­slavy do Viedne a do Buda­pešti sú potvr­dené. Uvie­dol to na svo­jej pred­náške šéf Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies Dirk Ahl­born dnes v noci. Ahl­born bol na náv­števe Slo­ven­ska len pred pár dňami.

Dĺžka cesty z Bra­ti­slavy do Viedne by sa skrá­tila na osem minút, z Bra­ti­slavy do Košíc zasa na 25. Tento pre­rod v ces­to­vaní by poriadne zamie­šal karty ohľa­dom ceny rea­lít, rov­nako ako aj nákla­dov na pre­pravu tovaru.

novotanovota2

zdroj foto:Facebook Michal Novota

Snímka obrazovky 2016-03-14 o 9.03.54hyperloop-new-ft
Pridať komentár (0)