Hyundai i30 N porazil na Slovensku Golf aj Type R. Stal sa najpredávanejším hot-hatchom

Startstop.sk / 29. januára 2019 / Rozhovory

  • Značka Hy­un­dai do­siahla na Slo­ven­sku veľmi úspešný rok. 7 657 vo­zi­diel si na­šlo no­vých zá­kaz­ní­kov
  • Akýmsi ví­ťa­zom z port­fó­lia sa stal Tuc­son, ktorý do­stal ti­tul najp­re­dá­va­nej­šie SUV za rok 2018
  • Po­zor­nosť ve­rej­nosti, či no­vi­ná­rov si uchma­tol aj hot-hatch i30 N
  • Ten sa stal najp­re­dá­va­nej­ším vo­zid­lom v da­nom seg­mente
zdroj: Hyundai
  • Značka Hy­un­dai do­siahla na Slo­ven­sku veľmi úspešný rok. 7 657 vo­zi­diel si na­šlo no­vých zá­kaz­ní­kov
  • Akýmsi ví­ťa­zom z port­fó­lia sa stal Tuc­son, ktorý do­stal ti­tul najp­re­dá­va­nej­šie SUV za rok 2018
  • Po­zor­nosť ve­rej­nosti, či no­vi­ná­rov si uchma­tol aj hot-hatch i30 N
  • Ten sa stal najp­re­dá­va­nej­ším vo­zid­lom v da­nom seg­mente

To, že Hy­un­dai i30 N je jed­ným z naj­lep­ších hot-hat­chov sú­čas­nosti sme zis­tili na vlast­nej koži v re­dakč­nom teste, ale na­sved­čujú tomu aj ulice Slo­ven­ska, ktoré sa nimi pl­nia. To malo za ná­sle­dok aj prvý česko-slo­ven­ský i30 N me­e­ting. Práve os­tré hatch­backy do­tvá­rajú image značky a majú na sa­motné pre­daje ob­rov­ský vplyv. Ho­vo­ria o tom aj pre­dajné čísla za rok 2018. Zväz au­to­mo­bi­lo­vého prie­myslu SR evi­duje až 59 re­gis­trá­cií Hy­un­dai i30 N. V ka­te­gó­rií hot-hat­chov tak do­mi­nuje až so 46%-tným po­die­lom na trhu.

Im­por­tér značky Hy­un­dai pre Slo­ven­sko, sa za­me­ral na da­ta­bázy kli­en­tov a po­u­ká­zal na zo­pár zau­jí­ma­vých fak­tov. Ako iste viete, i30 N sa po­núka v dvoch vý­kon­nost­ných va­rian­toch a to s vý­ko­nom 184 kW / 250 koní a N Per­for­mance 202 kW / 275 koní. Práve druhá spo­mí­naná ver­zia, N Per­for­mance tvo­rila až 98% všet­kých pre­da­ných mo­de­lov N na Slo­ven­sku.

Cha­rak­te­ris­tic­kou far­bou pre Hy­un­dai i30 N sa stala šmol­kov­ská farba, teda s fab­ric­kým náz­vom Per­for­mance Blue s po­die­lom cez 40%. Dru­hou naj­čas­tej­šou far­bou je oce­ľovo sivá Mic­ron Grey s po­die­lom 20%. Iba v Bra­ti­slav­skom kraji si no­vých ma­ji­te­ľov na­šla vyše tre­tina pre­da­ných N-iek. Podľa pries­kumu na so­ciál­nej sieti Fa­ce­book, ma­ji­te­lia i30 N siahli po ňom hlavne kvôli skve­lému po­meru cena-vý­kon, 5-ročná zá­ruka bez ob­me­dze­nia na­jaz­de­ných ki­lo­met­rov a po­zi­tívne re­cen­zie no­vi­ná­rov.

Mo­del i30 N je pr­vým vý­kon­ným mo­de­lom značky Hy­un­dai. Druhý v po­radí je štý­lový a os­trý mo­del i30 Fast­back N, ktorý sa do pre­daja do­stane vo feb­ru­ári tohto roku. Slo­ven­ský cen­ník by sa mal na strán­kach im­por­téra ob­ja­viť už 1.2.2019.

Mar­ke­tin­gový a PR ma­na­žér, Ma­rek Kopča pre Hy­un­dai Mo­tor Slo­va­kia sa o úspe­chu i30 N vy­jad­ril takto: “Te­šia nás fan­tas­tické vý­sledky, ktoré mo­del i30 N do­sia­hol v roku 2018. Väč­šiu ra­dosť máme však z toho, že N-ko sa stalo iko­nic­kým mo­de­lom značky tohto de­sať­ro­čia. Tak­tiež sa vy­tvo­rila silná, sú­dr­žná a ak­tívna ko­mu­nita ma­ji­te­ľov a fa­nú­ši­kov, ktorí po­má­hajú ší­riť meno a emó­cie rady N.”

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)