Iba šesť minút den­ne doká­že zme­niť celý deň

Michal Sorkovský / 12. januára 2016 / Lifehacking

SAVERS je sku­pi­na šies­tich jed­no­du­chých cvi­če­ní, kto­ré ti zabe­rú iba šesť minút a doká­žu zme­niť tvoj život k lep­šie­mu. Sta­čí ak si na ne kaž­dé ráno náj­deš malú chvíľ­ku času ešte pred­tým, než sa roz­beh­neš hla­vou vpred do ďal­šie­ho ruš­né­ho a ťaž­ké­ho dňa.

Si zanep­ráz­dne­ný? V dneš­nej dobe by sme ťaž­ko našli schop­né­ho člo­ve­ka v pro­duk­tív­nom veku, kto­rý nie je. Pozri sa ale na spô­sob svoj­ho živo­ta a zamys­li sa, či sa ti pop­ri­tom zho­ne stá­le darí rásť a napre­do­vať. Nie? Tak potom si pozor­ne pre­čí­taj ten­to člá­nok, mož­no ti pomô­že. Nech­ceš pred­sa celý život stag­no­vať na jed­nom mies­te, ale posú­vať sa ďalej tak, ako aj kaž­dý iný člo­vek. Kaž­dý z nás chce pred­sa napre­do­vať, aby sa stal úspeš­ným. Na dosia­hnu­tie a neskôr udr­ža­nie úspe­chu je tre­ba veno­vať čas kaž­dý deň. Ale ty si zanep­ráz­dne­ný.

Našťas­tie exis­tu­je spô­sob, kto­rý ti den­ne zabe­rie iba šesť minút a doká­že zme­niť tvoj život k lep­šie­mu. SAVERS je sku­pi­na šies­tich cvi­če­ní, kto­ré doká­žu zefek­tív­niť roz­voj a rast kaž­dé­ho člo­ve­ka. Výho­dou SAVERS je, že ti na roz­diel od iných cvi­če­ní s podob­ným úče­lom zabe­rú iba mini­mum času. Sta­čí ak budeš nasle­du­jú­ce kro­ky kaž­dé ráno opa­ko­vať a uvi­díš, ako sa tvoj život zme­ní.

MARIANO DI VAIO IN LUBIAM (1)

Minú­ta č.1 : Ticho (S is for Silen­ce)

Namies­to zho­nu, kto­rý sa opa­ku­je kaž­dé ráno, keď za zvu­ku budí­ka vysko­číš s nadá­va­ním z poste­le, skús prvú minú­tu nové­ho dňa len tak v tichu pre­se­dieť. Iba pokoj­ne seď a skús zhl­bo­ka dýchať. Zostaň poti­chu a skús si vytvo­riť ten opti­mál­ny stav mys­le, kto­rý ťa bude spre­vá­dzať po celý zvy­šok dňa. Počas tej­to ran­nej minú­ty abso­lút­ne­ho ticha sa upo­ko­jí myseľ a uvoľ­ní telo, čo spô­so­bí to, že z teba všet­ko stres opad­ne.

Minú­ta č.2: Výro­ky, kto­ré ťa moti­vu­jú (A is for Affir­ma­ti­ons)

Pre­čí­taj si stra­nu svo­jich obľú­be­ných výro­kov a tvr­de­ní, kto­ré ti pri­po­me­nú tvoj neob­me­dze­ný poten­ciál, tvo­je naj­dô­le­ži­tej­šie cie­le a kro­ky, kto­ré dnes musíš pod­nik­núť aby si ich dosia­hol. Pre­čí­ta­nie tvr­de­ní, kto­ré pri­po­mí­na­jú tvo­je schop­nos­ti ťa doká­že namo­ti­vo­vať. Pri­po­me­nu­tie si vecí, kto­ré musíš dnes pre svo­je vysne­né cie­le spra­viť ťa nakop­ne novou ener­gi­ou a budeš sa vedieť sústre­diť na to, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, aby si spra­vil pokrok.

Minú­ta č.3: Pred­stav si, že si dosia­hol svo­je cie­le ( V is for Visu­ali­za­ti­on)

Zavri oči a pred­stav si, ako to bude vyze­rať, keď jed­né­ho dňa dosiah­neš to, po čom túžiš. Pred­stav si ten úspech, radosť a všet­ky tie pozi­tív­ne poci­ty, kto­ré prí­du s tvo­jim veľ­kým víťazs­tvom. To, že si pred­sta­víš ide­ál­nu situ­áciu dosia­hnu­tia úspe­chu v tebe zvy­šu­je vie­ru, že sú tvo­je cie­le usku­toč­ni­teľ­né. Musíš veriť, že sa ti to jed­né­ho dňa naozaj poda­rí.

Minú­ta č.4: Cvi­če­nie (E is for Exer­ci­se)

Postav sa z poste­le a tro­chu sa roz­hýb. Tých 60 sekúnd úpl­ne sta­čí na to, aby sa ti zvý­šil prie­tok krvi v tele a dosta­lo viac kys­lí­ku do moz­gu. Kľud­ne si sprav pár kli­kov či dre­pov. Dôle­ži­té je, aby nará­stla srd­co­vá frek­ven­cia, výro­ba ener­gie a zvý­ši­la sa tvo­ja schop­nosť byť sústre­de­ný, čulý a pri­pra­ve­ný na nový deň.

80f70dc78f867c34acd57ac574ca6629

Minú­ta č.5: Číta­nie (R is for Rea­ding)

Vez­mi si zo self-help kníh, kto­rú prá­ve čítaš a pre­čí­taj si jed­nu ale­bo dve stra­ny. Nauč sa nie­čo nové, nie­čo čo môžeš využiť počas nároč­né­ho dňa, kto­rý ťa čaká, nie­čo, čo zlep­ší tvo­je výsled­ky v prá­ci či vo vzťa­hoch. Objav nie­čo nové, čo ti pomô­že lep­šie mys­lieť, nie­čo vďa­ka čomu sa budeš lep­šie cítiť a vďa­ka čomu aj lep­šie pre­ži­ješ deň, kto­rý ťa čaká.

Minú­ta č.6: Sprav si pár pozná­mok (S is for scri­bing)

Vytiah­ni svoj zápis­ník a využi túto minú­tu na napí­sa­nie pár jed­no­du­chých pozná­mok. Napíš nie­čo, za čo si vďač­ný, potom napíš nie­čo na čo si hrdý a nako­niec nie­koľ­ko výsled­kov, kto­ré si odhod­la­ný dnes dosiah­nuť. Tým, že si spra­víš pár takých­to jed­no­du­chých pozná­mok vytvo­ríš pre seba moti­vá­ciu, kto­rú budeš počas celé­ho dňa potre­bo­vať.

26-hipster-writer.w529.h352.2x

Zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)