Iba šesť minút denne dokáže zme­niť celý deň

Michal Sorkovský / 12. januára 2016 / Tools a produktivita

SAVERS je sku­pina šies­tich jed­no­du­chých cvi­čení, ktoré ti zaberú iba šesť minút a dokážu zme­niť tvoj život k lep­šiemu. Stačí ak si na ne každé ráno náj­deš malú chvíľku času ešte pred­tým, než sa roz­beh­neš hla­vou vpred do ďal­šieho ruš­ného a ťaž­kého dňa.

Si zanep­ráz­dnený? V dneš­nej dobe by sme ťažko našli schop­ného člo­veka v pro­duk­tív­nom veku, ktorý nie je. Pozri sa ale na spô­sob svojho života a zamysli sa, či sa ti pop­ri­tom zhone stále darí rásť a napre­do­vať. Nie? Tak potom si pozorne pre­čí­taj tento člá­nok, možno ti pomôže. Nech­ceš predsa celý život stag­no­vať na jed­nom mieste, ale posú­vať sa ďalej tak, ako aj každý iný člo­vek. Každý z nás chce predsa napre­do­vať, aby sa stal úspeš­ným. Na dosia­hnu­tie a neskôr udr­ža­nie úspe­chu je treba veno­vať čas každý deň. Ale ty si zanep­ráz­dnený.

Našťas­tie exis­tuje spô­sob, ktorý ti denne zabe­rie iba šesť minút a dokáže zme­niť tvoj život k lep­šiemu. SAVERS je sku­pina šies­tich cvi­čení, ktoré dokážu zefek­tív­niť roz­voj a rast kaž­dého člo­veka. Výho­dou SAVERS je, že ti na roz­diel od iných cvi­čení s podob­ným úče­lom zaberú iba mini­mum času. Stačí ak budeš nasle­du­júce kroky každé ráno opa­ko­vať a uvi­díš, ako sa tvoj život zmení.

MARIANO DI VAIO IN LUBIAM (1)

Minúta č.1 : Ticho (S is for Silence)

Namiesto zhonu, ktorý sa opa­kuje každé ráno, keď za zvuku budíka vysko­číš s nadá­va­ním z postele, skús prvú minútu nového dňa len tak v tichu pre­se­dieť. Iba pokojne seď a skús zhl­boka dýchať. Zostaň poti­chu a skús si vytvo­riť ten opti­málny stav mysle, ktorý ťa bude spre­vá­dzať po celý zvy­šok dňa. Počas tejto ran­nej minúty abso­lút­neho ticha sa upo­kojí myseľ a uvoľní telo, čo spô­sobí to, že z teba všetko stres opadne.

Minúta č.2: Výroky, ktoré ťa moti­vujú (A is for Affir­ma­ti­ons)

Pre­čí­taj si stranu svo­jich obľú­be­ných výro­kov a tvr­dení, ktoré ti pri­po­menú tvoj neob­me­dzený poten­ciál, tvoje naj­dô­le­ži­tej­šie ciele a kroky, ktoré dnes musíš pod­nik­núť aby si ich dosia­hol. Pre­čí­ta­nie tvr­dení, ktoré pri­po­mí­najú tvoje schop­nosti ťa dokáže namo­ti­vo­vať. Pri­po­me­nu­tie si vecí, ktoré musíš dnes pre svoje vysnené ciele spra­viť ťa nakopne novou ener­giou a budeš sa vedieť sústre­diť na to, čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, aby si spra­vil pokrok.

Minúta č.3: Pred­stav si, že si dosia­hol svoje ciele ( V is for Visu­ali­za­tion)

Zavri oči a pred­stav si, ako to bude vyze­rať, keď jed­ného dňa dosiah­neš to, po čom túžiš. Pred­stav si ten úspech, radosť a všetky tie pozi­tívne pocity, ktoré prídu s tvo­jim veľ­kým víťazs­tvom. To, že si pred­sta­víš ide­álnu situ­áciu dosia­hnu­tia úspe­chu v tebe zvy­šuje vieru, že sú tvoje ciele usku­toč­ni­teľné. Musíš veriť, že sa ti to jed­ného dňa naozaj podarí.

Minúta č.4: Cvi­če­nie (E is for Exer­cise)

Postav sa z postele a tro­chu sa roz­hýb. Tých 60 sekúnd úplne stačí na to, aby sa ti zvý­šil prie­tok krvi v tele a dostalo viac kys­líku do mozgu. Kľudne si sprav pár kli­kov či dre­pov. Dôle­žité je, aby nará­stla srd­cová frek­ven­cia, výroba ener­gie a zvý­šila sa tvoja schop­nosť byť sústre­dený, čulý a pri­pra­vený na nový deň.

80f70dc78f867c34acd57ac574ca6629

Minúta č.5: Číta­nie (R is for Rea­ding)

Vezmi si zo self-help kníh, ktorú práve čítaš a pre­čí­taj si jednu alebo dve strany. Nauč sa niečo nové, niečo čo môžeš využiť počas nároč­ného dňa, ktorý ťa čaká, niečo, čo zlepší tvoje výsledky v práci či vo vzťa­hoch. Objav niečo nové, čo ti pomôže lep­šie mys­lieť, niečo vďaka čomu sa budeš lep­šie cítiť a vďaka čomu aj lep­šie pre­ži­ješ deň, ktorý ťa čaká.

Minúta č.6: Sprav si pár pozná­mok (S is for scri­bing)

Vytiahni svoj zápis­ník a využi túto minútu na napí­sa­nie pár jed­no­du­chých pozná­mok. Napíš niečo, za čo si vďačný, potom napíš niečo na čo si hrdý a nako­niec nie­koľko výsled­kov, ktoré si odhod­laný dnes dosiah­nuť. Tým, že si spra­víš pár takýchto jed­no­du­chých pozná­mok vytvo­ríš pre seba moti­vá­ciu, ktorú budeš počas celého dňa potre­bo­vať.

26-hipster-writer.w529.h352.2x

Zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)