iBuygou.com mení pod­mienky pri doru­čení! Pozrite sa, na čo si musíte po novom dávať pozor

Dávid Igaz / 18. júla 2016 / Tech a inovácie

E-shop iBuygou.com určite poznáte a jedná sa o prvo­tried­neho pre­dajcu tých naj­lep­ších čín­skych smart­fó­nov. V ponuke teda náj­deme Xia­omi, LeEco, ZUK, Meizu alebo dokonca aj smart­fóny Nubia. Dote­raz bolo doru­če­nie k nám veľmi pohodlné bez akých­koľ­vek váž­nej­ších ťaž­kostí.

Pre­dajca jed­no­značne odpo­rú­čal kuri­ér­sku službu DHL Express, ktorá mala hneď nie­koľko výhod. Asi naj­väč­šou bolo expresné doda­nie do 3 dní a vyhnu­tie sa col­ným poplat­kom pri dovoze. Trik spo­čí­val v ozna­čení balíku ako 20 dolá­rový MP3 pre­hrá­vač a samotný balík bol k nám odo­sie­laný z Nemecka, čiže veľmi jed­no­du­cho pre­šiel col­nou kon­tro­lou. Bohu­žiaľ, aj tieto časy pre nás, fanú­ši­kov čín­skych smart­fó­nov, z časti kon­čia. No situ­ácia nie je až taká kri­tická, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Poďme si pri­blí­žiť nové pod­mienky doru­čo­va­nia balí­kov, ktoré sú v nie­kto­rých prí­pa­doch dokonca ešte výhod­nej­šie.

banner_ibuygou

foto: fonyzciny.sk

Po novom teda pri nákupe treba zvo­liť dopravu cez Holand­ské UPS, ktoré vám zaručí doru­če­nie bez pla­te­nia DPH. Cena dopravy je síce vyš­šia, pres­nej­šie 25,48 €, no máte 100-per­centnú istotu vyhnu­tia sa pla­te­niu col­ných poplat­kov. Dĺžka doda­nia je pri­bližne 7 až 10 dní, pri­čom zásielka je najprv pre­vá­žaná do Holand­ska a samotný e-shop zaplatí namiesto vás nutné poplatky pri dovoze do EÚ. iBu­y­gou ďalej upo­zor­ňuje, že ak sa vám pri sle­do­vaní zásielky zobra­zuje neodos­laná zásielka, nemu­síte zúfať. Zásielka je už dávno na ceste, no sle­do­va­cie číslo fun­guje korektne len po tom, ako odíde balík z Holand­ska.

foto: fonyzciny.sk

Asi naj­väč­šou novin­kou je však doru­če­nie veľ­kých pred­me­tov ako naprí­klad Xia­omi dron alebo segway, ktoré si môžete rov­nako kúpiť bez doda­toč­ných poplat­kov na col­nici. Prin­cíp doru­če­nia cez Holand­ské UPS je rov­naké, no výška poš­tov­ného je až 72,80 €. Ak si však zobe­rieme, že nadu­paný Xia­omi Mi Drone môžete mať za menej ako 600 €, stále sa jedná o bez­kon­ku­renčnú kúpu. Na záver ešte pri­kla­dáme zopár obráz­kov, na kto­rých vidíte cestu balíka z Číny. Veríme, že tieto men­šie obme­dze­nia vás neod­ra­dia a stále osta­nete verní čín­skym smart­fó­nom.

Ashampoo_Snap_2016.07.16_21h11m57s_002_

foto: fonyzciny.sk

upload_2016-7-9_12-10-2

foto: fonyzciny.sk

upload_2016-7-9_12-7-26

foto: fonyzciny.sk

FONY Z CINY

Zdroj: fonyzciny.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ibuygou.com

Pridať komentár (0)