iBuygou.com mení pod­mien­ky pri doru­če­ní! Pozri­te sa, na čo si musí­te po novom dávať pozor

Dávid Igaz / 18. júla 2016 / Tech a inovácie

E-shop iBuygou.com urči­te pozná­te a jed­ná sa o prvo­tried­ne­ho pre­daj­cu tých naj­lep­ších čín­skych smart­fó­nov. V ponu­ke teda náj­de­me Xia­omi, LeE­co, ZUK, Mei­zu ale­bo dokon­ca aj smart­fó­ny Nubia. Dote­raz bolo doru­če­nie k nám veľ­mi pohodl­né bez akých­koľ­vek váž­nej­ších ťaž­kos­tí.

Pre­daj­ca jed­no­znač­ne odpo­rú­čal kuri­ér­sku služ­bu DHL Express, kto­rá mala hneď nie­koľ­ko výhod. Asi naj­väč­šou bolo expres­né doda­nie do 3 dní a vyhnu­tie sa col­ným poplat­kom pri dovo­ze. Trik spo­čí­val v ozna­če­ní balí­ku ako 20 dolá­ro­vý MP3 pre­hrá­vač a samot­ný balík bol k nám odo­sie­la­ný z Nemec­ka, čiže veľ­mi jed­no­du­cho pre­šiel col­nou kon­tro­lou. Bohu­žiaľ, aj tie­to časy pre nás, fanú­ši­kov čín­skych smart­fó­nov, z čas­ti kon­čia. No situ­ácia nie je až taká kri­tic­ká, ako­by sa moh­lo na prvý pohľad zdať. Poď­me si pri­blí­žiť nové pod­mien­ky doru­čo­va­nia balí­kov, kto­ré sú v nie­kto­rých prí­pa­doch dokon­ca ešte výhod­nej­šie.

banner_ibuygou

foto: fonyzciny.sk

Po novom teda pri náku­pe tre­ba zvo­liť dopra­vu cez Holand­ské UPS, kto­ré vám zaru­čí doru­če­nie bez pla­te­nia DPH. Cena dopra­vy je síce vyš­šia, pres­nej­šie 25,48 €, no máte 100-per­cent­nú isto­tu vyhnu­tia sa pla­te­niu col­ných poplat­kov. Dĺž­ka doda­nia je pri­bliž­ne 7 až 10 dní, pri­čom zásiel­ka je najprv pre­vá­ža­ná do Holand­ska a samot­ný e-shop zapla­tí namies­to vás nut­né poplat­ky pri dovo­ze do EÚ. iBu­y­gou ďalej upo­zor­ňu­je, že ak sa vám pri sle­do­va­ní zásiel­ky zobra­zu­je neodos­la­ná zásiel­ka, nemu­sí­te zúfať. Zásiel­ka je už dáv­no na ces­te, no sle­do­va­cie čís­lo fun­gu­je korekt­ne len po tom, ako odíde balík z Holand­ska.

foto: fonyzciny.sk

Asi naj­väč­šou novin­kou je však doru­če­nie veľ­kých pred­me­tov ako naprí­klad Xia­omi dron ale­bo segway, kto­ré si môže­te rov­na­ko kúpiť bez doda­toč­ných poplat­kov na col­ni­ci. Prin­cíp doru­če­nia cez Holand­ské UPS je rov­na­ké, no výš­ka poš­tov­né­ho je až 72,80 €. Ak si však zobe­rie­me, že nadu­pa­ný Xia­omi Mi Dro­ne môže­te mať za menej ako 600 €, stá­le sa jed­ná o bez­kon­ku­renč­nú kúpu. Na záver ešte pri­kla­dá­me zopár obráz­kov, na kto­rých vidí­te ces­tu balí­ka z Číny. Verí­me, že tie­to men­šie obme­dze­nia vás neod­ra­dia a stá­le osta­ne­te ver­ní čín­skym smart­fó­nom.

Ashampoo_Snap_2016.07.16_21h11m57s_002_

foto: fonyzciny.sk

upload_2016-7-9_12-10-2

foto: fonyzciny.sk

upload_2016-7-9_12-7-26

foto: fonyzciny.sk

FONY Z CINY

Zdroj: fonyzciny.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ibuygou.com

Pridať komentár (0)