Ikea dokončila veľkolepý projekt. Švédsky gigant vysadil tri milióny stromov v dažďovom pralese

Interez.sk / 6. decembra 2018 / Eko

  • O jeho ob­novu sa po­sta­ral švéd­sky vý­robca ná­bytku Ikea. Vo svo­jom pro­jekte spo­jili sily so Švéd­skou uni­ver­zi­tou poľ­no­hos­po­dár­skych vied, ktorá bola do ce­lej ini­cia­tívy za­svä­tená od po­čiatku v roku 1998
  • Ini­cia­tíva bola opí­saná ako úspešná a za po­sled­ných 20 ro­kov sa po­da­rilo sa­diť tri mi­li­óny stro­mov
zdroj: Unsplash/Flickr
  • O jeho ob­novu sa po­sta­ral švéd­sky vý­robca ná­bytku Ikea. Vo svo­jom pro­jekte spo­jili sily so Švéd­skou uni­ver­zi­tou poľ­no­hos­po­dár­skych vied, ktorá bola do ce­lej ini­cia­tívy za­svä­tená od po­čiatku v roku 1998
  • Ini­cia­tíva bola opí­saná ako úspešná a za po­sled­ných 20 ro­kov sa po­da­rilo sa­diť tri mi­li­óny stro­mov

V sú­čas­nosti sa do le­sov zni­če­ných ťaž­bou dreva a po­žiarmi vra­cia ži­vot, čo je veľmi po­zi­tívna správa. Ikea pri­tom po­dala po­mocnú ruku úplne ne­zištne. Svoj ná­by­tok vy­rába z aká­cii, ktoré majú pre svoj rast v Ma­laj­zii ide­álne pod­mienky. Švéd­sky ná­byt­kár­sky gi­gant tu tak vlastní nie­koľko plan­táži, kde ich pes­tuje. Aby sa im po­da­rilo kladné pod­mienky udr­žať, sta­rajú sa aj o pla­nétu, z čoho by si mohlo brať prí­klad via­cero sve­to­vých mo­no­po­lov.

Ako sa pra­les roz­rastá, dú­fame, že tu bu­deme mať stále viac mož­ností pre vý­skum,“ uvá­dza Jan Faulk, ve­dec zo zmie­ňo­va­nej uni­ver­zity, ktorý má celý pro­jekt pod pal­com. „Náš pro­jekt je dar­če­kom od IKEA. Ná­by­tok pre­dá­vame po ce­lom svete, no len tu sa sta­ráme o re­ha­bi­li­tá­ciu. Ne­oča­ká­vame nič na oplátku,“ ho­vorí Faulk, ktorý zá­ro­veň do­dáva, že za po­sled­ných ro­kov pra­co­valo spo­ločne s ním na pro­jekte ďal­ších 150 ľudí.

Pra­les má v sú­čas­nosti plnú ochranu a ob­lasť, ktorú sa pre­daj­covi ná­bytku po­da­rilo za­chrá­niť v sú­čas­nosti vy­uží­vajú vedci pre svoj vý­skum. IKEA by tiež chcela v Ma­laj­zii zria­diť via­cero aká­ci­ových plan­táží na zde­vas­to­va­ných mies­tach. „Čím viac plan­táží, tým viac pra­cov­ných po­zí­cií a spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov. Zá­ro­veň to však zna­mená menší tlak na daž­ďový pra­les,“ do­dáva na zá­ver Faulk, ktorý verí, že pro­stred­níc­tvom tohto pro­jektu zvá­dza boj s ne­le­gál­nou ťaž­bou dreva, ktorá je pre pra­lesy tak kri­tická.

Je pre nás dô­le­žité, aby naše ma­te­riály po­chá­dzali z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov.“ Ob­lasť Lu­asong na vý­chod­nom po­breží je v sú­čas­nosti na­toľko zo­ta­vená, že sa do­káže po­sta­rať sama o seba.

Zdroj: In­te­rez

Pridať komentár (0)