IKEA venu­je miliar­du na záchra­nu pla­né­ty

Alexandra Dulaková / 8. marca 2016 / Business

Švéd­sky nábyt­ko­vý kon­cern je nie­len nesmier­ne popu­lár­ny, ale aj eko­lo­gic­ky mys­lia­ci. Vo svo­jej sil­nej pozí­cii pre­sa­dzu­je poli­ti­ku eko pre­vádz­ko­va­nia a posú­va ju aj svo­jim zákaz­ní­kom. V budúc­nos­ti plá­nu­je zájsť ešte ďalej. 

Jed­nu miliar­du eur plá­nu­je švéd­ska IKEA postup­ne veno­vať na zave­de­nie eko­lo­gic­kej­ších pre­vá­dzok. V istom bode, by mali fun­go­vať výlož­ne na obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie. Medzi tie pat­ria naprí­klad veter­né tur­bí­ny a solár­ne pane­ly, na kto­rých inšta­lá­ciu plá­nu­je IKEA minúť pri­bliž­ne 600 mili­ó­nov eur. Stre­chy ich obchod­ných domov budú teda zrej­me čosko­ro pokry­té ligo­ta­vý­mi panel­mi, pop­rí­pa­de bude ich oko­lie zdo­be­né pár tur­bí­na­mi.

Na Slo­ven­sku zrej­me uplat­nia len pane­ly, keď­že veter­ným tur­bí­nám stá­le z rôz­nych dôvo­dov vytrva­lo odo­lá­va­me. Vrám­ci tej­to sumy plá­nu­jú inves­to­vať aj do nových LED žia­ro­viek, kto­ré majú postup­ne úpl­ne nahra­diť ich oby­čaj­né a menej eko­lo­gic­ké ver­zie. Rov­na­ko plá­nu­je inves­to­vať aj do mäk­kých balia­cich mate­riá­lov, kto­ré sa v prí­rod­ne ľah­ko roz­kla­da­jú. Vyrá­ba­jú ich aj z húb.

Screen Shot 2016-03-07 at 23.37.54

foto: true acti­vist

Zvy­šok sumy, čiže 400 mili­ó­nov eur, zase popu­tu­je na cha­ri­ta­tív­ne a roz­vo­jo­vé úče­ly, kto­ré spra­vu­je IKEA Foun­da­ti­on. Využi­jú sa v roz­vo­jo­vých oblas­tiach, kde budú využi­té na to, aby sa roz­voj ube­ral eko­lo­gic­kým sme­rom a pre­dov­šet­kým zabra­ňo­val výzvám aký­mi sú zápla­vy a púšt­na­te­nie celých oblas­tí, či niči­vé sucho. IKEA si rov­na­ko uve­do­mu­je svoj podiel na ško­de­ní náš­mu pro­stre­diu — väč­ši­na ich pro­duk­tov je pred­sa z dre­va a prá­ve káca­nie leso­vých a pra­le­so­vých oblas­tí pred­sta­vu­je veľ­kú hroz­bu pre kli­ma­tic­kú rov­no­vá­hu. Za kaž­dý vyrú­ba­ný strom teda plá­nu­jú jeden nový zasa­diť a mie­nia ich odo­be­rať len od zdro­jov, kto­ré so život­ným pro­stre­dím nará­ba­jú (rela­tív­ne) šetr­ne.

Aj tak­to štý­lo­vo môže vyze­rať náby­tok z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

ikea-furniture-diy-ideas-recycled-wood-chest-of-drawers-living-room-hallway

foto: fresh­de­sign­pe­dia

Nie­len ich pre­vádz­ky, ale aj ich pro­duk­ty budú medzi domác­nos­ti poma­ly pre­tlá­čať eko­lo­gic­ké pro­duk­ty, aký­mi sú naprí­klad LED žia­rov­ky, ale­bo bavl­ne­né a dre­ve­né pro­duk­ty z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Ich snom je totiž nie­len zme­nu pre­vá­dzať, ale ju aj roz­ši­ro­vať za hra­ni­ce svo­jich obcho­dov.

Na eko­lo­gic­kej vlne sa momen­tál­ne nesie mno­ho zná­mych pod­ni­kov aj tvá­rí, a to samoz­rej­me z dob­rých dôvo­dov. Šetr­nej­šie sa sna­žia fun­go­vať auto­mo­bil­ky (Tes­la, Toy­o­ta), ode­vo­vé spo­loč­nos­ti, kaviar­ne, fast­fo­ody (dokon­ca aj McDo­nald), ban­ky, super­mar­ke­ty, či aero­lin­ky. Na záchra­nu pla­né­ty ape­lo­val minu­lý žýdeň aj čerstvý drži­teľ Osca­ra, Leo DiCap­rio, kto­rý kli­ma­tic­kú krí­zu vyhla­su­je za naja­kút­nej­ší prob­lém toh­to sve­ta. Z jeho pozí­cie sa to asi hovo­rí rela­tív­ne ľah­ko, pre väč­ši­nu bež­ných ľudí je však eko­ló­gia to posled­né, na čo sú núte­ní mys­lieť. (No aj osve­ta vo for­me víťaz­ných rečí môže viac pomôcť ako uško­diť.) Snáď nepriaz­ni­vú rea­li­tu podob­né kro­ky ceno­vo dostup­ných spo­loč­nos­tí, akou je aj IKEA, postup­ne zme­nia.

Leo svo­je pre­sved­če­nia pre­zen­to­val už aj na pôde Spo­je­ných náro­dov

Screen Shot 2016-03-07 at 23.42.11

fotoThe Guar­dian

Zdroj: inha­bi­tat, busi­ness­pun­dit, cover foto: IKEA

Pridať komentár (0)