IKEA venuje miliardu na záchranu pla­néty

Alexandra Dulaková / 8. marca 2016 / Business

Švéd­sky nábyt­kový kon­cern je nie­len nesmierne popu­lárny, ale aj eko­lo­gicky mys­liaci. Vo svo­jej sil­nej pozí­cii pre­sa­dzuje poli­tiku eko pre­vádz­ko­va­nia a posúva ju aj svo­jim zákaz­ní­kom. V budúc­nosti plá­nuje zájsť ešte ďalej. 

Jednu miliardu eur plá­nuje švéd­ska IKEA postupne veno­vať na zave­de­nie eko­lo­gic­kej­ších pre­vá­dzok. V istom bode, by mali fun­go­vať výložne na obno­vi­teľ­ných zdro­joch ener­gie. Medzi tie pat­ria naprí­klad veterné tur­bíny a solárne panely, na kto­rých inšta­lá­ciu plá­nuje IKEA minúť pri­bližne 600 mili­ó­nov eur. Stre­chy ich obchod­ných domov budú teda zrejme čoskoro pokryté ligo­ta­vými panelmi, pop­rí­pade bude ich oko­lie zdo­bené pár tur­bí­nami.

Na Slo­ven­sku zrejme uplat­nia len panely, keďže veter­ným tur­bí­nám stále z rôz­nych dôvo­dov vytrvalo odo­lá­vame. Vrámci tejto sumy plá­nujú inves­to­vať aj do nových LED žia­ro­viek, ktoré majú postupne úplne nahra­diť ich oby­čajné a menej eko­lo­gické ver­zie. Rov­nako plá­nuje inves­to­vať aj do mäk­kých balia­cich mate­riá­lov, ktoré sa v prí­rodne ľahko roz­kla­dajú. Vyrá­bajú ich aj z húb.

Screen Shot 2016-03-07 at 23.37.54

foto: true acti­vist

Zvy­šok sumy, čiže 400 mili­ó­nov eur, zase popu­tuje na cha­ri­ta­tívne a roz­vo­jové účely, ktoré spra­vuje IKEA Foun­da­tion. Využijú sa v roz­vo­jo­vých oblas­tiach, kde budú využité na to, aby sa roz­voj ube­ral eko­lo­gic­kým sme­rom a pre­dov­šet­kým zabra­ňo­val výzvám akými sú záplavy a púšt­na­te­nie celých oblastí, či ničivé sucho. IKEA si rov­nako uve­do­muje svoj podiel na ško­dení nášmu pro­stre­diu — väč­šina ich pro­duk­tov je predsa z dreva a práve káca­nie leso­vých a pra­le­so­vých oblastí pred­sta­vuje veľkú hrozbu pre kli­ma­tickú rov­no­váhu. Za každý vyrú­baný strom teda plá­nujú jeden nový zasa­diť a mie­nia ich odo­be­rať len od zdro­jov, ktoré so život­ným pro­stre­dím nará­bajú (rela­tívne) šetrne.

Aj takto štý­lovo môže vyze­rať náby­tok z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

ikea-furniture-diy-ideas-recycled-wood-chest-of-drawers-living-room-hallway

foto: fresh­de­sign­pe­dia

Nie­len ich pre­vádzky, ale aj ich pro­dukty budú medzi domác­nosti pomaly pre­tlá­čať eko­lo­gické pro­dukty, akými sú naprí­klad LED žia­rovky, alebo bavl­nené a dre­vené pro­dukty z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Ich snom je totiž nie­len zmenu pre­vá­dzať, ale ju aj roz­ši­ro­vať za hra­nice svo­jich obcho­dov.

Na eko­lo­gic­kej vlne sa momen­tálne nesie mnoho zná­mych pod­ni­kov aj tvárí, a to samoz­rejme z dob­rých dôvo­dov. Šetr­nej­šie sa sna­žia fun­go­vať auto­mo­bilky (Tesla, Toy­ota), ode­vové spo­loč­nosti, kaviarne, fast­fo­ody (dokonca aj McDo­nald), banky, super­mar­kety, či aero­linky. Na záchranu pla­néty ape­lo­val minulý žýdeň aj čerstvý drži­teľ Oscara, Leo DiCap­rio, ktorý kli­ma­tickú krízu vyhla­suje za naja­kút­nejší prob­lém tohto sveta. Z jeho pozí­cie sa to asi hovorí rela­tívne ľahko, pre väč­šinu bež­ných ľudí je však eko­ló­gia to posledné, na čo sú nútení mys­lieť. (No aj osveta vo forme víťaz­ných rečí môže viac pomôcť ako uško­diť.) Snáď nepriaz­nivú rea­litu podobné kroky cenovo dostup­ných spo­loč­ností, akou je aj IKEA, postupne zme­nia.

Leo svoje pre­sved­če­nia pre­zen­to­val už aj na pôde Spo­je­ných náro­dov

Screen Shot 2016-03-07 at 23.42.11

fotoThe Guar­dian

Zdroj: inha­bi­tat, busi­ness­pun­dit, cover foto: IKEA

Pridať komentár (0)