Iko­nická Tatra chce v spo­lu­práci so slo­ven­skou továr­ňou vyrá­bať delá

Jakub Jablonický / 16. septembra 2016 / Business

Roz­voju a moder­ni­zá­cii meta­lur­gic­kej dcéry Tatra Trucks pomohlo aj spo­je­nie so závo­dom v Dub­nici nad Váhom.

Tatra Meta­lur­gie plá­nuje počas nasle­du­jú­cich šty­roch rokov inves­to­vať stovky mili­ó­nov čes­kých korún do moder­ni­zá­cie. Pomôcť jej v tom má aj slo­ven­ská ZŤS Meta­lur­gia.

Obchodné odde­le­nia oboch firiem úzko spo­lu­pra­cujú, hľa­dáme ďal­šie syner­gie, spo­je­nie nám pomohlo aj pri nákupe suro­vín,“ hovorí Pavel Svo­reň, pred­seda pred­sta­ven­stva Tatra Meta­lur­gie a ZŤS Meta­lur­gia.

Navyše teraz môžeme lep­šie vyho­vieť našim zákaz­ní­kom, naprí­klad v prí­pade, keď dopy­tujú výrobky väč­ších roz­me­rov, než môžeme spra­co­vať v Kopřiv­nici. Pred tým sme ich museli odka­zo­vať na kon­ku­ren­ciu alebo zabez­pe­čo­vať výrobu externe, dnes môžeme výrobu zais­tiť v pod­state v ‚sku­pine’.“

dsc1277

foto: skcr.org

Obe spo­loč­nosti majú jed­ného spo­loč­ného meno­va­teľa, a tým je Jaro­slav Str­nad. Nie je prek­va­pe­ním, že pre­po­je­nie týchto dvoch firiem zná­memu zbro­já­rovi roz­šíri mož­nosti ponuky zbroj­nej tech­niky.

Jeho hol­ding Cze­cho­slo­vak Group už dnes ponúka obr­nené vozidlá Titus a Pan­dur. Dub­nický závod mu umož­ňuje zasiah­nuť aj do chys­ta­ných záka­ziek pre české armádne delo­stre­lec­tvo. Dub­nica má totiž ešte stále tech­no­ló­giu na výrobu hlavní.

V rámci spo­loč­ností Tatra Meta­lur­gie a ZŤS Meta­lur­gia nevy­rá­bame priamo zbrane ani vojen­ské vozidlá, ale doká­žeme dodá­vať kom­po­nenty pre ich výrobu. V Dub­nici naprí­klad máme hlbinné pece pou­ži­teľné pri výrobe hlavní,“ vysvet­ľuje Pavel Svo­reň.

qwtas

foto: wikipedia.org/152mm SpGH DANA

Česká armáda chcela pôvodne nakú­piť nové zbrane, no kvôli nedos­tatku peňazí sa musela uchý­liť ku moder­ni­zá­cií star­ších húf­nic. Pred­po­kladá sa, že pôjde najmä o výmenu pôvod­ných hlavní kalibru 152 mm za nový kali­ber 155 mm, ktorý by odpo­ve­dal štan­dar­dom NATO.

Našu výrobu nech­ceme špe­cia­li­zo­vať len na obranný prie­my­sel. Dlho­dobo sa ju sna­žíme mať posta­venú na troch stĺpoch. Šty­rid­sať per­cent by mala zabe­rať želez­ničná výroba, šty­rid­sať per­cent obranný prie­my­sel, a ako rád hovo­rím, ďal­ších šty­rid­sať per­cent výroby chceme zame­rať na dodávky mani­pu­lač­nej tech­niky. Naprí­klad žeria­vov pre prí­stavy a podobne.“

zdroj titul­nej foto­gra­fie: skcr.org / wikipedia.org/152mm SpGH DANA

Pridať komentár (0)