Iko­nic­ká Tat­ra chce v spo­lu­prá­ci so slo­ven­skou továr­ňou vyrá­bať delá

Jakub Jablonický / 16. septembra 2016 / Business

Roz­vo­ju a moder­ni­zá­cii meta­lur­gic­kej dcé­ry Tat­ra Trucks pomoh­lo aj spo­je­nie so závo­dom v Dub­ni­ci nad Váhom.

Tat­ra Meta­lur­gie plá­nu­je počas nasle­du­jú­cich šty­roch rokov inves­to­vať stov­ky mili­ó­nov čes­kých korún do moder­ni­zá­cie. Pomôcť jej v tom má aj slo­ven­ská ZŤS Meta­lur­gia.

Obchod­né odde­le­nia oboch firiem úzko spo­lu­pra­cu­jú, hľa­dá­me ďal­šie syner­gie, spo­je­nie nám pomoh­lo aj pri náku­pe suro­vín,“ hovo­rí Pavel Svo­reň, pred­se­da pred­sta­ven­stva Tat­ra Meta­lur­gie a ZŤS Meta­lur­gia.

Navy­še teraz môže­me lep­šie vyho­vieť našim zákaz­ní­kom, naprí­klad v prí­pa­de, keď dopy­tu­jú výrob­ky väč­ších roz­me­rov, než môže­me spra­co­vať v Kopřiv­ni­ci. Pred tým sme ich muse­li odka­zo­vať na kon­ku­ren­ciu ale­bo zabez­pe­čo­vať výro­bu exter­ne, dnes môže­me výro­bu zais­tiť v pod­sta­te v ‚sku­pi­ne’.“

dsc1277

foto: skcr.org

Obe spo­loč­nos­ti majú jed­né­ho spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa, a tým je Jaro­slav Str­nad. Nie je prek­va­pe­ním, že pre­po­je­nie tých­to dvoch firiem zná­me­mu zbro­já­ro­vi roz­ší­ri mož­nos­ti ponu­ky zbroj­nej tech­ni­ky.

Jeho hol­ding Cze­cho­slo­vak Group už dnes ponú­ka obr­ne­né vozid­lá Titus a Pan­dur. Dub­nic­ký závod mu umož­ňu­je zasiah­nuť aj do chys­ta­ných záka­ziek pre čes­ké armád­ne delo­stre­lec­tvo. Dub­ni­ca má totiž ešte stá­le tech­no­ló­giu na výro­bu hlav­ní.

V rám­ci spo­loč­nos­tí Tat­ra Meta­lur­gie a ZŤS Meta­lur­gia nevy­rá­ba­me pria­mo zbra­ne ani vojen­ské vozid­lá, ale doká­že­me dodá­vať kom­po­nen­ty pre ich výro­bu. V Dub­ni­ci naprí­klad máme hlbin­né pece pou­ži­teľ­né pri výro­be hlav­ní,“ vysvet­ľu­je Pavel Svo­reň.

qwtas

foto: wikipedia.org/152mm SpGH DANA

Čes­ká armá­da chce­la pôvod­ne nakú­piť nové zbra­ne, no kvô­li nedos­tat­ku peňa­zí sa muse­la uchý­liť ku moder­ni­zá­cií star­ších húf­nic. Pred­po­kla­dá sa, že pôj­de naj­mä o výme­nu pôvod­ných hlav­ní kalib­ru 152 mm za nový kali­ber 155 mm, kto­rý by odpo­ve­dal štan­dar­dom NATO.

Našu výro­bu nech­ce­me špe­cia­li­zo­vať len na obran­ný prie­my­sel. Dlho­do­bo sa ju sna­ží­me mať posta­ve­nú na troch stĺpoch. Šty­rid­sať per­cent by mala zabe­rať želez­nič­ná výro­ba, šty­rid­sať per­cent obran­ný prie­my­sel, a ako rád hovo­rím, ďal­ších šty­rid­sať per­cent výro­by chce­me zame­rať na dodáv­ky mani­pu­lač­nej tech­ni­ky. Naprí­klad žeria­vov pre prí­sta­vy a podob­ne.“

zdroj titul­nej foto­gra­fie: skcr.org / wikipedia.org/152mm SpGH DANA

Pridať komentár (0)