Ima­geB­rief – aus­trál­sky kon­ku­rent Getty Ima­ges

Daniela Vojik / 18. jún 2014 / Tools a produktivita

Tento mesiac bol aus­trál­sky star­tup úspešný v ďal­šom kole finan­co­va­nia, keď zís­kal inves­tí­ciu vo výške 800.000 aus­trál­skych dolá­rov. Od svojho zalo­že­nia v roku 2011 už tak vyzbie­ral od inves­to­rov tak­mer 3,5 mili­óna.

Ima­geB­rief by sa dal opí­sať ako Fre­e­lan­cer pre foto­gra­fie. Spája pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov a kup­cov – okrem agen­túr aj bež­ných smr­teľ­ní­kov z mar­ke­tin­go­vého, pro­duk­to­vého alebo dizaj­no­vého odde­le­nia. Uží­va­te­lia majú mož­nosť nájsť veľmi špe­ci­fickú foto­gra­fiu a foto­grafi, na dru­hej strane, spe­ňa­žiť záber, ktorý by za nor­mál­nych okol­ností nikdy neuvi­del svetlo sveta.

Prin­cíp fun­go­va­nia je jed­no­du­chý: objed­ná­va­teľ určí, akú foto­gra­fiu hľadá, koľko môže maxi­málne stáť a dead­line. Foto­grafi potom môžu na vypí­sanú ponuku rea­go­vať zasla­ním svo­jich foto­gra­fií. Objed­ná­va­teľ má mož­nosť pre­zrieť si ich bez­platne a bez nátlaku sa roz­hod­núť pre naj­lepší záber.

Minulý rok nasle­do­val Ima­geB­rief svo­jich pred­chod­cov za veľkú mláku a pre­sťa­ho­val svoju cen­trálu do New Yorku. Tento ťah je pre tech star­tupy z Aus­trá­lie bežný v dôsledku lep­šieho prí­stupu k finan­co­va­niu a aj k talentu potreb­nému na roz­bie­ha­nie úspeš­ného biz­nisu. V tomto špe­ci­fic­kom prí­pade bola dôvo­dom aj potreba byť v cen­tre dia­nia a v blíz­kosť veľ­kých PR agen­túr a vyda­va­teľs­tiev, ktoré síd­lia práve vo Veľ­kom jablku.

Aus­trál­sky star­tup dúfa, že bude úspeš­ným kon­ku­ren­tom sve­to­vým gigan­tom ako Getty Ima­ges, Reuters Media či Agence France – Pre­sse, ktoré roky ovlá­dajú trh s licen­co­va­nými foto­gra­fiami a zatiaľ sa mu darí. Za posled­ných 6 mesia­cov zazna­me­nal rapídny rast. Poďla slov CEO, Simona Mossa, sa im poda­rilo zdvoj­ná­so­biť tak počet regis­tro­va­ných foto­gra­fov ako aj príjmy. V súčas­nosti ponúka pro­stred­níc­tvom Ima­geB­rief svoje zábery vyše 18 000 foto­gra­fov zo 168 kra­jín pre 5 000 kupu­jú­cich. Ich pod­ni­ka­teľ­ský cieľ sa nedá nazvať inak ako impo­zantný – 1 000 000 regis­tro­va­ných foto­gra­fov z celého sveta.

Ďal­ším kro­kom v raste je pred­sta­ve­nie nového pro­duktu. Tým je mož­nosť najať foto­grafa, ak zada­niu kli­enta nevy­ho­vela žiadna fotka. V rea­lite sa stáva, že kon­krétny foto­graf nedis­po­nuje poža­do­va­ným zábe­rom, no nachá­dza sa v danej loka­lite, a teda môže záber v krát­kom čase dodať. Ima­geB­rief v tomto prí­pade zaujme rolu spro­stred­ko­va­teľa a zor­ga­ni­zuje výmenu medzi geo­gra­ficky často vzdia­le­nými stra­nami.

Ak máte vášen pre foto­gra­fo­va­nie, hľa­dáte inšpi­rá­ciu alebo sa chcete poko­chať nezvy­čaj­nými “komerč­nými” zábermi, odpo­rú­čam pre­hliad­nuť si ich blog

zdroj: startupsmart.com.au a www.imagebrief.com

Pridať komentár (0)