Impact Hub Bra­ti­slava už čoskoro otvorí svoje brány

Martin Kráľ / 7. júl 2014 / Tools a produktivita

Sve­to­známa sieť cowor­kin­gov pomaly, ale isto otvorí svoje brány aj v Bra­ti­slave. Po dlhom hľa­daní pries­toru, nedávno potvr­dili fot­kami na svo­jej FB fan page, že našli konečne vhodný pries­tor.

Ľudia sto­jaci za bra­ti­slav­ským Impac­tom, už dlhší čas poku­ko­vali po vhod­nom pries­tore, ale oči­vidne sa im poda­rilo až teraz nájsť to najv­hod­nej­šie miesto. Čo zatiaľ vieme je roz­loha nového Hubu — cel­kovo to bude 537 m2 - čo ho zaradí medzi stredne veľké huby. Presné miesto nie je ešte známe, aj keď na fan pagy bolo sľú­bené, že ho cez víkend zve­rej­nia. Infoška o tom, kde sa nachá­dza nový hub, má prísť pro­stred­níc­tvom blogu na ofi­ciál­nej stránke Impactu. Známa je iba pri­bližná loka­lita — cen­trum sta­rého mesta.

Stránku pozorne sle­du­jeme. Stay tuned.

Čo je vlastne Impact Hub?

Inku­bá­tor, kam­pus a kre­a­tívny “lab”, takto sa ozna­čujú samotní zakľa­da­te­lia bra­ti­slav­ského Impactu. V prvom rade je to ale samoz­rejme cowor­king, ktorý má veľkú výhodu v tom, že exis­tuje ako celo­sve­tová sieť. Ak teda náho­dou máte revo­lučný nápad, bude Impact Hub skve­lým mies­tom, kde ho budete môcť pred­sta­viť svetu. Samoz­rejme môžete oča­ká­vať aj hojné eventy, ako ste nato zvyk­nutí z podob­ných miest.

No a v nepo­sled­nom rade sa chceme zame­rať na works­hopy. Ozaj­stné. Žiadne pred­nášky. Reálne skú­se­nosti. Works­hopy pre malé sku­piny, na kto­rých budete rie­siť svoj nápad a prob­lém, nie všo­becnú case study. Z rôz­nych oblastí cez mar­ke­ting, IT, manaž­mentu, soft skills ale aj ume­nia a jazy­kov” píše sa na FB stránke Impactu. 

Zdroj: facebook.com, bratislava.impacthub.net

Pridať komentár (0)