Impro­vi­zač­né divad­lo je skve­lou ces­tou k lep­šie­mu tímu

Peter Kőrtvélyessy / 11. apríla 2016 / Zaujímavosti

Prin­cí­py impro­vi­zač­né­ho divad­la, kto­ré využí­va­jú App­le, Goog­le, či IBM pre biz­nis tré­ning. A ty ich môžeš využiť tiež. 

Môže to znieť na prvý pohľad zvlášt­ne, ale naj­väč­šie sve­to­vé spo­loč­nos­ti pat­ria­ce­me­dzi For­tu­ne 500 vrá­ta­ne App­le, Goog­le, Dis­ney, či IBM dnes úspeš­ne využí­va­jú impro­vi­zač­né divad­lo v rám­ci svo­jich biz­nis tré­nin­gov. A to až do takej mie­ry, že nie­kto­ré nich už majú vlast­né „in-hou­se“ improv tré­nin­go­vé prog­ra­my. Dokon­ca aj naj­lep­šie biz­nis uni­ver­zi­ty ako MIT, Stan­ford ale­bo Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia už ponú­ka­jú improv ško­le­nia svo­jim MBA štu­den­tom.

theatre6

Impro­vi­zač­né divad­lo, ale­bo improv, je for­ma živé­ho divad­la, kde cha­rak­te­ry, posta­vy, scén­ky aj prí­beh vzni­ka­jú spon­tán­ne pria­mo pred divák­mi. „Improv nie je o tom, byť dob­rý v roz­prá­va­ní vti­pov. Sku­toč­ná pod­sta­ta improv je reak­cia. Kon­krét­ne ide o rea­go­va­nie na ľudí oko­lo vás v rôz­nych situ­áciách.

Prá­ve vaša schop­nosť byť pri­pra­ve­ný v momen­te a vhod­ne rea­go­vať roz­ho­du­je o úspe­chu na roko­va­niach, vyjed­ná­va­ní, pre­daj­ných stret­nu­tiach ale­bo počas roz­ho­vo­ru,“ vysvet­ľu­je Hon Chong, zakla­da­teľ Fun­ny­li­ci­ous Improv The­a­ter.

theatre

Her­ci impro­vi­zač­né­ho divad­la sa na pred­sta­ve­nie pri­pra­vu­jú pra­co­va­ním na špe­ci­fic­kých zruč­nos­tiach, rov­na­kých, aké sú roz­ho­du­jú­ce pre akú­koľ­vek fir­mu, či biz­nis, aby pros­pe­ro­va­la a rástla,“ dopĺňa Hon, kto­rý má viac ako 12 roč­né medzi­ná­rod­né skú­se­nos­ti ako ško­li­teľ a tré­ner. Hon vysvet­ľu­je 5 zákla­dov impro­vi­zač­né­ho divad­la, kto­ré sú rov­na­ko dôle­ži­té aj pre biz­nis.

Aktív­ne počú­va­nie

Impro­vi­zač­ní her­ci nevy­stu­pu­jú pod­ľa sce­ná­ra. Na to, aby posu­nu­li prie­beh scén­ky ďalej, je nut­né, aby sa navzá­jom aktív­ne počú­va­li. V šťast­ných a pro­duk­tív­nych tímoch sa jed­not­li­ví čle­no­via cítia v prvom rade vypo­ču­tía pocho­pe­ní. Improv učí jed­not­liv­cov aktív­ne počú­vať čle­nov tímu, len tak môžu vhod­ne rea­go­vať. Zau­jí­ma­vý fakt: ľudia, kto­rí sa cítia vypo­ču­tí a že ich názor bol oce­ne­ný, vní­ma­jú dru­hú oso­bu­ako viac dôve­ry­hod­nú.

theatre5

Akcep­tá­cia; povedz „áno a…“

Pove­da­ním „áno“ účin­ku­jú­ci počas vystú­pe­nia akcep­tu je spo­lu-akté­ra vrá­ta­ne jeho návrhov. Na to potom nad­vä­zu­je pove­da­ním „a…“ a pri­da­ním svo­jej pred­sta­vy ďal­šie­ho prie­be­hu. Ak herec odmiet­ne návrh scén­ky svoj­ho par­tne­ra doslo­va tým zabi­je

celú scén­ku. Schop­nosť akcep­tá­cie je uži­toč­ná naj­mä v spo­loč­nos­tiach, kde je Hon Chong, ško­li­teľ a tré­ner s 12 roč­ný­mi­skú­se­nos­ťa­mi a zakla­da­teľ Fun­ny­li­ci­ou­sIm­prov The­a­ter

theatre3

Sme zvyk­nu­tí hovo­riť novým nápa­dom nie, jed­no­du­cho pre­to, že sa chce­me cítiť v bez­pe­čí a vo svo­jej
kom­fort­nej zóne. Avšak, ak sa nachá­dza­me v pro­stre­dí, kde áno je jedi­ná mož­nosť ces­ty vpred, začne­me sku­toč­ne hľa­dať mož­né rie­še­nia.

Nech vaši čle­no­via tímu vyze­ra­jú dob­re.

Pre vytvo­re­nie dob­rej scén­ky v impro­vi­zač­nom divad­le je potreb­né spo­lu­pra­co­vať s účin­ku­jú­ci­mi, člen­mi tímu. Vaše ego nechá­te za dve­ra­mi a naučí­te sa vní­mať čle­nov tímu ako sebe­rov­ných. Improv je 100 per­cen­tne o tímo­vej prá­ci. Za to, že ostat­ných pod­po­rí­te v tom, čo hovo­ria a robia počas pred­sta­ve­nia, vás potom oni pod­po­ria tiež a tak­to spo­lu budu­je­te ďal­šiu a ďal­šiu doko­na­lú scén­ku, kúsok po kús­ku.

theatre4

Dôve­ra

Impro­vi­zač­ní her­ci väč­ši­nu času na javis­ku neve­dia, čo sa sta­ne. Všet­ko, na čo sa môžu spo­ľa­hnúť, sú ostat­ní čle­no­via sku­pi­ny, ich pomoc a asis­ten­cia. Impro­vi­zá­cia je zalo­že­ná na spo­lu­prá­ci, nie súťa­ži­vos­ti. Prá­ve v atmo­sfé­re bez­pe­čia, dôve­ry a vzá­jom­nej pod­po­ry, sa čle­no­via tímu učia byť súčas­ťou tímu a pra­co­vať spo­loč­ne na dosia­hnu­tí jas­né­ho a spo­loč­né­ho cie­ľa.

Neboj­te sa zly­hať

V impro­vi­zá­cii sú zly­ha­nie, sna­ha, zra­ni­teľ­nosť a strach súčas­ťou hry. Je úpl­ne v poriad­ku, ak scén­ka nevyj­de. Her­ci improv vedia, že scén­ka sa už nedá vrá­tiť späť a “opra­viť”. Jed­no­du­cho musia uro­biť naj­viac čo môžu aj v prí­pa­de, že žiad­na scén­ka dote­raz nevyš­la. “To naj­dô­le­ži­tej­šie je posta­viť sa, ísť ďalej a vyskú­šať to zno­va, až kým to koneč­ne vyj­de. A prá­ve vte­dy, keď sa naučí­te žiť v momen­te a čeliť svoj­mu stra­chu, sa ude­jú zázra­ky.”

Či už bude súčas­ťou váš­ho nasle­du­jú­ce­ho biz­nis tré­nin­gu impro­vi­zač­né divad­lo ale­bo nie, skús­te si tých­to 5 prin­cí­pov zapa­mä­tať a využiť ich pri prá­ci vo vašom pra­cov­nom kolek­tí­ve. A mož­no daj­te aj vašim kole­gom pre­čí­tať ten­to člá­nok, aby ste spo­lu zdie­ľa­li hod­no­ty, kto­ré využí­va­jú tie najús­peš­nej­šie medzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti a kto­ré vás roz­ví­ja­jú a posú­va­jú ďalej ako jeden tím.

theatre2

zdroj foto­gra­fie: thenational.ae

Pridať komentár (0)