Impro­vi­začné divadlo je skve­lou ces­tou k lep­šiemu tímu

Peter Kőrtvélyessy / 11. apríla 2016 / Zaujímavosti

Prin­cípy impro­vi­zač­ného divadla, ktoré využí­vajú Apple, Google, či IBM pre biz­nis tré­ning. A ty ich môžeš využiť tiež. 

Môže to znieť na prvý pohľad zvláštne, ale naj­väč­šie sve­tové spo­loč­nosti pat­ria­ce­me­dzi For­tune 500 vrá­tane Apple, Google, Dis­ney, či IBM dnes úspešne využí­vajú impro­vi­začné divadlo v rámci svo­jich biz­nis tré­nin­gov. A to až do takej miery, že nie­ktoré nich už majú vlastné „in-house“ improv tré­nin­gové prog­ramy. Dokonca aj naj­lep­šie biz­nis uni­ver­zity ako MIT, Stan­ford alebo Uni­ver­sity of Cali­for­nia už ponú­kajú improv ško­le­nia svo­jim MBA štu­den­tom.

theatre6

Impro­vi­začné divadlo, alebo improv, je forma živého divadla, kde cha­rak­tery, postavy, scénky aj prí­beh vzni­kajú spon­tánne priamo pred divákmi. „Improv nie je o tom, byť dobrý v roz­prá­vaní vti­pov. Sku­točná pod­stata improv je reak­cia. Kon­krétne ide o rea­go­va­nie na ľudí okolo vás v rôz­nych situ­áciách.

Práve vaša schop­nosť byť pri­pra­vený v momente a vhodne rea­go­vať roz­ho­duje o úspe­chu na roko­va­niach, vyjed­ná­vaní, pre­daj­ných stret­nu­tiach alebo počas roz­ho­voru,“ vysvet­ľuje Hon Chong, zakla­da­teľ Fun­ny­li­ci­ous Improv The­a­ter.

theatre

Herci impro­vi­zač­ného divadla sa na pred­sta­ve­nie pri­pra­vujú pra­co­va­ním na špe­ci­fic­kých zruč­nos­tiach, rov­na­kých, aké sú roz­ho­du­júce pre akú­koľ­vek firmu, či biz­nis, aby pros­pe­ro­vala a rástla,“ dopĺňa Hon, ktorý má viac ako 12 ročné medzi­ná­rodné skú­se­nosti ako ško­li­teľ a tré­ner. Hon vysvet­ľuje 5 zákla­dov impro­vi­zač­ného divadla, ktoré sú rov­nako dôle­žité aj pre biz­nis.

Aktívne počú­va­nie

Impro­vi­zační herci nevy­stu­pujú podľa sce­nára. Na to, aby posu­nuli prie­beh scénky ďalej, je nutné, aby sa navzá­jom aktívne počú­vali. V šťast­ných a pro­duk­tív­nych tímoch sa jed­not­liví čle­no­via cítia v prvom rade vypo­ču­tía pocho­pení. Improv učí jed­not­liv­cov aktívne počú­vať čle­nov tímu, len tak môžu vhodne rea­go­vať. Zau­jí­mavý fakt: ľudia, ktorí sa cítia vypo­čutí a že ich názor bol oce­nený, vní­majú druhú oso­bu­ako viac dôve­ry­hodnú.

theatre5

Akcep­tá­cia; povedz „áno a…“

Pove­da­ním „áno“ účin­ku­júci počas vystú­pe­nia akceptu je spolu-aktéra vrá­tane jeho návrhov. Na to potom nad­vä­zuje pove­da­ním „a…“ a pri­da­ním svo­jej pred­stavy ďal­šieho prie­behu. Ak herec odmietne návrh scénky svojho par­tnera doslova tým zabije

celú scénku. Schop­nosť akcep­tá­cie je uži­točná najmä v spo­loč­nos­tiach, kde je Hon Chong, ško­li­teľ a tré­ner s 12 roč­ný­mi­skú­se­nos­ťami a zakla­da­teľ Fun­ny­li­ci­ou­sIm­prov The­a­ter

theatre3

Sme zvyk­nutí hovo­riť novým nápa­dom nie, jed­no­du­cho preto, že sa chceme cítiť v bez­pečí a vo svo­jej
kom­fort­nej zóne. Avšak, ak sa nachá­dzame v pro­stredí, kde áno je jediná mož­nosť cesty vpred, začneme sku­točne hľa­dať možné rie­še­nia.

Nech vaši čle­no­via tímu vyze­rajú dobre.

Pre vytvo­re­nie dob­rej scénky v impro­vi­zač­nom divadle je potrebné spo­lu­pra­co­vať s účin­ku­jú­cimi, členmi tímu. Vaše ego necháte za dve­rami a naučíte sa vní­mať čle­nov tímu ako sebe­rov­ných. Improv je 100 per­cen­tne o tímo­vej práci. Za to, že ostat­ných pod­po­ríte v tom, čo hovo­ria a robia počas pred­sta­ve­nia, vás potom oni pod­po­ria tiež a takto spolu budu­jete ďal­šiu a ďal­šiu doko­nalú scénku, kúsok po kúsku.

theatre4

Dôvera

Impro­vi­zační herci väč­šinu času na javisku neve­dia, čo sa stane. Všetko, na čo sa môžu spo­ľa­hnúť, sú ostatní čle­no­via sku­piny, ich pomoc a asis­ten­cia. Impro­vi­zá­cia je zalo­žená na spo­lu­práci, nie súťa­ži­vosti. Práve v atmo­sfére bez­pe­čia, dôvery a vzá­jom­nej pod­pory, sa čle­no­via tímu učia byť súčas­ťou tímu a pra­co­vať spo­ločne na dosia­hnutí jas­ného a spo­loč­ného cieľa.

Nebojte sa zly­hať

V impro­vi­zá­cii sú zly­ha­nie, snaha, zra­ni­teľ­nosť a strach súčas­ťou hry. Je úplne v poriadku, ak scénka nevyjde. Herci improv vedia, že scénka sa už nedá vrá­tiť späť a “opra­viť”. Jed­no­du­cho musia uro­biť naj­viac čo môžu aj v prí­pade, že žiadna scénka dote­raz nevyšla. “To naj­dô­le­ži­tej­šie je posta­viť sa, ísť ďalej a vyskú­šať to znova, až kým to konečne vyjde. A práve vtedy, keď sa naučíte žiť v momente a čeliť svojmu stra­chu, sa udejú zázraky.”

Či už bude súčas­ťou vášho nasle­du­jú­ceho biz­nis tré­ningu impro­vi­začné divadlo alebo nie, skúste si týchto 5 prin­cí­pov zapa­mä­tať a využiť ich pri práci vo vašom pra­cov­nom kolek­tíve. A možno dajte aj vašim kole­gom pre­čí­tať tento člá­nok, aby ste spolu zdie­ľali hod­noty, ktoré využí­vajú tie najús­peš­nej­šie medzi­ná­rodné spo­loč­nosti a ktoré vás roz­ví­jajú a posú­vajú ďalej ako jeden tím.

theatre2

zdroj foto­gra­fie: thenational.ae

Pridať komentár (0)