Ind daroval 6,7 miliard eur na charitu, je to najvyššia čiastka v histórii krajiny

Soňa Otajovičová / 15. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Azim Pre­mji da­ro­val na cha­ritu už 16 mi­liárd eur
  • Cha­ri­ta­tívna or­ga­ni­zá­cia tak te­raz vlastní 67 % bo­hat­stva jeho firmy
zdroj: TASR
  • Azim Pre­mji da­ro­val na cha­ritu už 16 mi­liárd eur
  • Cha­ri­ta­tívna or­ga­ni­zá­cia tak te­raz vlastní 67 % bo­hat­stva jeho firmy

73-ročný Azim Pre­mji, ktorý vlastní jednu z na­jús­peš­nej­ších IT fi­riem Wipro, pra­vi­delne da­ruje veľké čias­tky pe­ňazí na cha­ritu. Jeho po­sledný dar však pre­ko­nal všetky oča­ká­va­nia a tr­hol nový re­kord v kra­jine. Ind da­ro­val na dob­ro­činné účely ne­uve­ri­teľnú sumu 6,7 mi­liardy eur. In­for­mo­val o tom por­tál CNN.

Azim Pre­mji Foun­da­tion, cha­ri­ta­tívna or­ga­ni­zá­cia pat­riaca firme Wirpo, tak te­raz vlastní 67 % jej cel­ko­vého ma­jetku. Azim da­ro­val do­vedna už 16 mi­liárd eur a bol prvý Ind, ktorý sa pod­pí­sal pod kam­paň s náz­vom The Gi­ving Pledge. Tá pod­po­ruje bo­ha­tých ľudí k tomu, aby pris­pie­vali na cha­ri­ta­tívne účely. Cel­kovo má v roku 2019 187 sig­ni­fi­ká­to­rov.

Azi­mova or­ga­ni­zá­cia po­máha so vzde­lá­va­ním zne­vý­hod­ne­ných detí a mla­dých a po­núka im fi­nančnú pod­poru v po­dobe gran­tov. Pre­vádz­kuje do­konca aj vlastnú uni­ver­zitu, kde pri­pra­vuje bu­dú­cich uči­te­ľov, od­bor­ní­kov v edu­ká­cii a v iných od­vet­viach spo­je­ných s osob­ným roz­vo­jom.

zdroj: TASR

Ma­ji­teľ má s uni­ver­zi­tou veľké plány a tvrdí, že sa v bu­dúc­nosti bude roz­ras­tať. Na uni­ver­zite mo­men­tálne pô­sobí okolo 1600 ľudí a plá­nuje pri­jať as­poň 5-ti­síc štu­den­tov a 400 no­vých čle­nov fa­kulty.

„Vi­di­teľne bo­hatí a no­vo­zbo­hat­líci v In­dii oči­vidne nie sú tak štedrí, ako po­ve­dzme bo­hatí v Ame­rike. Ale aj In­dia má vý­znamnú kul­túru fi­lan­tro­pie, ktorá nie je ná­padná,“ vy­jad­ril sa pre Dai­ly­mail.

Wipro za­lo­žil v roku 1945 Azi­mov otec a pô­vodne išlo o ma­nu­fak­túru na rast­linný olej. Ku trans­for­má­cii na tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť došlo v 80. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Od­vtedy sa Azim Pre­mji stal dru­hým naj­bo­hat­ším In­dom a podľa Blo­om­berg Bil­li­onai­res In­dex vlastní ma­je­tok v hod­note 16 mi­liárd eur.

Zdroj: Dai­ly­mail.com, CNN

Pridať komentár (0)