Indie­Kicks | 3 WTF zaria­de­nia na Kicks­tar­teri [tak tro­chu NSFW]

Spaceunicorn: R@100 / 17. júl 2014 / Tools a produktivita

Ešte som sa úplne nespa­mä­tal z minu­lo­týž­dňo­vých šalá­tov, tak si zas dáme zopár WTF pro­jek­tov. Našťas­tie sú šaláty už na ústupe (aspoň dúfam), tak bude Kicks­tar­ter opäť sle­do­va­teľný. Ale teraz tie podivné pro­jekty, ktoré sú až prek­va­pivo úspešné.

WTF #1 Fon­handle — Handle Your Phone

Úplne geniálna vec, keď veľa tele­fo­nu­ješ a nevieš držať mobil v ruke, tak si ho môžeš dať na “plá­cačku”. Výhodu vidím v tom, že týmto pádom doká­žeš švi­hnúť mobi­lom, ten získa ide­álnu rotá­ciu a doletí oveľa ďalej, ako by dole­tel pri bež­nom hode. Takže keď ti dôjdu nervy, odho­díš ho tak ďaleko, že ho už nenáj­deš. Ešte stále sa dá zís­kať za $13 (+ $5). Do konca kam­pane ostáva ešte vyše mesiaca, takže sa možno dočká úspe­chu.

WTF #2 Frebble — Holds Hands Online

Taká SFW alebo roman­tická ver­zia nie­kto­rého z NSFW pro­jek­tov ako Love­sense. Ide o zaria­de­nie, vďaka kto­rému môžeš cez inter­net cítiť drža­nie ruky nie­koho iného na míle ďaleko. A cena tohto zaria­de­nia je $89 (+ $10) pre early birds, do konca má ešte cez 2 týždne a má už 25%.

WTF #3 kGoal — Smart Kegel Trai­ner

Čereš­nička na koniec. Tak opäť do NSFW, áno, to zaria­de­nie sa vkladá tam, kam si podľa tvaru mys­líš. Má slú­žiť na pre­cvi­čo­va­nie sva­lov pan­vo­vého dna, na Kege­love cviky, ktoré majú rôzne pozi­tívne účinky. Hoci na cvi­če­nie nepot­re­bu­ješ žiadne zaria­de­nie, toto ti má z cvi­če­nia spra­viť zábavu a dať ti feed­back, ako sa ti darí a ako sa zlep­šu­ješ. Je to tvoj osobný tré­ner. Jeden kGoal môžeš mať za $125 (+ $25).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)