Indie­Kicks: Jež­kovy voči, this game rocks!

Spaceunicorn: R@100 / 9. júl 2014 / Tools a produktivita

Jež­kovy voči, oh my deer, this game rocks! To je tak malé zhr­nu­tie nasle­du­jú­cich her­ných pro­jek­tov.

Wyatt, eat that snai!

Slo­ven­ská logická adven­túra o bie­lom jež­kovi, ktorý sa musí vyhnúť nástra­hám ako sú psi, mačky, lasery a podobné zále­ži­tosti. A ako bonus na tejto hre pra­cuje náš Blade. Hra sa vyvíja pre PC a Android a v prí­pade stret­ched goalu aj pre iOS. Za pod­poru £8 dosta­neš early access k hre.

The Deet God — A Game of Rein­car­na­tion PC|Mac|Linux

V tejto hre si zahráme za iné zviera. Za jeleňa. Je to plo­ši­novka v 8bi­to­vom 3D pixe­lo­vom štýle, je o pre­žití, rein­kar­ná­cii, karme a tvo­jich skil­loch v takomto type hier. Prí­stup k alpha ver­zii môžeš zís­kať za $10, čo by malo byť už v sep­tem­bri 2014. Pred­po­kla­daný čas vyda­nia hry je potom január 2015.

WTF — Rock Simu­la­tor 2014

Čas sa dá zabí­jať vše­li­jako a keď sme už pri zabí­janí, to sa dá aj kame­ňom [1S 17, 49], tak prečo nie rovno simu­lá­to­rom kameňa. Môžeš si vybrať rôzne tvary a druhy kameňov/prostredia a potom sle­do­vať, čo sa bude diať. Hra bude zdarma, tak daj, koľko chceš, ale naprí­klad za $15 dosta­neš sku­točný kameň.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)