Indie­Kicks: Nano­tech­no­lo­gická mágia, ktorá ti ochráni veci pred vodou

Spaceunicorn: R@100 / 6. júla 2014 / Tech a inovácie

Dnes sa pozrieme na nano­tech magic, príp­ravky, ktoré ti ochrá­nia šaty, obuv, tex­til, či elek­tro­niku pred vodou alebo podob­nými neprí­jem­nos­ťami.

Liqu­idOff:

Žeby konečne komerčne dostupná nano­tech­no­ló­gia za pri­ja­teľnú cenu? Ide o green a eko teku­tinu, ktorú aplikuješ/nastriekaš na akú­koľ­vek látku – šaty, topánky, obrus, wha­te­ver, a tým sa stane vode­odol­nou. Teda ide skôr o vode­od­por­nosť, ak pono­ríš pred­met do vody, tak po chvíli nasiakne, čiže sa takéto oble­če­nie aj dá oprať, ale ak sa oble­ješ, tak kva­pôčky teku­tiny proste pood­ska­kujú.

Čo sa ceny týka, jeden 375ml sprej môžeš mať za $55 (+ $15) a mal by vysta­čiť na 7 tri­čiek alebo 28 párov topá­nok – už nikdy sa nemu­síš báť o svoje ten­nan­tovky. Prí­padne ak chceš väč­šie bale­nie, to je 2x objem­nej­šie a za $99 (+ $15). Je to o dosť drah­šie ako impreg­načný sprej, ale výsle­dok by mal byť nie­koľ­ko­ná­sobne lepší.

Puf­fin Spray:

Tento pro­jekt je veľmi podobný pre­doš­lému, ale je pri­márne určený pre cyk­lis­tov, aby si mohli ošet­riť sedačku proti všet­kým mož­ným pove­ter­nost­ným pod­mien­kam. Možno je to škoda, že to využi­tie takto mar­ke­tin­govo “obme­dzili”. Vlast­nosti by to malo mať podobné, priam také isté ako Liqu­idOff. Naj­niž­šia cena za príp­ra­vok je $15 (+ $9) za malú fľaš­tičku na 1 – 2 sedadlá.

Video náj­dete tu.

Dry­zoo:

Dry­zoo je ďalší spô­sob, ako si ošet­riť niečo pred vodou, kon­krétne mobil alebo inú elek­tro­niku. Len spô­sob je úplne odlišný. Namiesto toho, aby si si na mobil niečo nastrie­kal, tak im ho máš poslať, tam apli­kujú ich magic a pošlú ti ho nas­päť. Postup je vlo­žiť zaria­de­nie do komory, z kto­rej sa odsaje vzduch, potom sa napustí neto­xic­kým ply­nom a na koniec sa pou­žije “ich” plazma, ktorá naviaže nevi­di­teľný povlak zvonku aj vnútri zaria­de­nia.

Je to zau­jí­mavé, ale neviem, či by som chcel nie­kam posie­lať svoj obľú­bený kus elek­tro­niky a potom čakať, kým sa mi vráti. Cena za ošet­re­nie jed­ného stredne veľ­kého zaria­de­nia je $50 (+ #25).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)