Indie­Kicks: Rasp­berry Pi doty­kový disp­lej, čaro­vný sty­lus a nára­mok

Spaceunicorn: R@100 / 26. septembra 2014 / Tech a inovácie

Na úvod jedna super novinka pre bac­ke­rov na Kicks­tar­teri, od 10.10.2014 budú pre pro­jekty pla­tiť nové pra­vidlá, ktoré zaviažu auto­rov spl­niť, čo sľú­bili alebo spra­viť všetko pre to, aby dosiahli ciele pro­jektu, inak budú musieť vrá­tiť nevy­užité peniaze. Viac info náj­deš na Kicks­tar­ter blogu. A ďal­šou novin­kou sú 3 nasle­du­júce tech pro­jekty z kate­gó­rie $60+.

#1 1080Pi the first FULL HD LCD add on for Rasp­berry Pi

Máš alebo chceš si kúpiť mini počí­tač Rasp­ber­ryPi, ale nechce sa ti k nemu pri­pá­jať cez vzdia­lenú plo­chu, vyhra­diť mu moni­tor, alebo ho prosto chceš pou­ží­vať ako tab­le­to­po­čí­tač? Tak tu to máš, full HD touchsc­reen s uhlop­rieč­kou 10″ (a roz­lí­še­ním 1920x1200px) pre tvoj Rasp­ber­ryPi. Dosta­neš k tomu aj ochranný kryt a jednu veľkú výhodu, nemu­síš zvlášť napá­jať Pi aj LCD, stačí ti jedno napá­ja­nie. tak­tiež k tomu môžeš pri­po­jiť bežné moduly, napr. WiFi a máš pekný polo­tab­let za asi 200 dolá­rov.

Jeden 1080Pi môžeš mať za £99 (+ £20 ak nie si z UK), ale nene­chá­vaj si to na poslednú chvíľu, Early bird odmeny sa míňajú a potom to už bude len drah­šie.

#2 Moz­bii – World’s 1st color pic­king sty­lus

Ďal­šia, nie práve naj­lac­nej­šia IT/tech vychy­távka, sty­lus s fareb­ným sen­zo­rom. Pri­lo­žíš na pred­met, sen­zor zistí farbu, a tú môžeš rovno pou­žiť v Adro­ide alebo iOS apli­ká­cii. Je to možno len hračka, možno si to nájde využi­tie aj inde. Za cenu $79 (+ $15) môže byť Moz­bii v novem­bri tohto roku tvoj.

#3 ele­moon | wea­rable tech that expres­ses your uni­que style.

A najd­rah­šia hračka z tro­j­ice pro­jek­tov je ele­moon, sve­tiel­ku­júci nára­mok, ktorý fun­guje ako pixe­lový disp­lej pre noti­fi­ká­cie alebo okrasu, doty­kové roz­hra­nie, kro­ko­mer a záro­veň ele­gantný (záleží od vkusu) módny dopl­nok. To nie je všetko, čo dokáže, v pod­state záleží len na apli­ká­cii v mobile. Nára­mok môžeš pou­žiť aj na náj­de­nie mobilu, pošú­chaj ele­moon ako Ala­di­novu lampu a na mobile sa zakti­vuje noti­fí­ká­cia so zvu­kom, ktorý ti pomôže nájsť mobil, ak je v dosahu blu­e­to­othu. Na 75 RGB diodách si spra­víš na ruke 8bit art, ani­má­ciu, wha­te­ver you like, čím bude tvoj nára­mok jedi­nečný. A teraz za prvé kusy, ktoré by mali byť hotové vo feb­ru­ári, zapla­tíš $199 (+ $20).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)