Info­gra­fika: Ohod­no­te­nie, pro­duk­ti­vita a letná pohoda

Michal Tomek / 31. máj 2014 / Tools a produktivita

Viete, ako fun­guje ohod­no­co­va­nie star­tu­pov? Čo robiť, aby ste boli pro­duk­tív­nejší? Na obe otázky vám odpo­ve­dia info­gra­fiky, za kto­rými stojí jedna autorka – Anna Vital. Samoz­rejme„ neza­bu­dol som ani na tú tre­tiu. O čom? Nechajte sa prek­va­piť.

Od čoho všet­kého závisí hod­nota vášho star­tupu? Aké sú mož­nosti? Čo robiť v sko­rom, šká­lo­va­com a exit období?

Že sa musíte dobre vyspať, že máte jesť zdravé jedlo a nemáte odpo­ve­dať na zby­točné tele­fo­náty, to všetko viete. Aké sú ale ďal­šie tipy, ako sa stať pro­duk­tív­nej­ším?

Na záver drobná lahôdka. Leto predo dvermi, pohoda a dovo­lenky tiež, pláž neďa­leko (pre nie­kto­rých z vás len pár met­rov, však?) a pokoj. Do ruky už len nejaký drink na osvie­že­nie. Aký? Tu je deväť inšpi­rá­cií.

Zdroj: techsling.com, wallpoper.com

Pridať komentár (0)