Info­gra­fika: Star­tupy a tro­chu geo­gra­fie

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Tools a produktivita

Prečo je Sili­con Val­ley medzi star­tu­po­vými loka­li­tami na prvom mieste? Ktoré sú iné sve­tové cen­trá pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov? Aké sú kri­té­ria dob­rej myš­lienky, ktorá môže viesť k vzniku úspeš­ného star­tupu? Na všetko nám odpo­ve­dia info­gra­fiky.

Sili­con Val­ley

Nikto nepo­chy­buje o tom, že ak by sme sa spý­tali koho­koľ­vek “Čo je cen­trom sveta star­tu­pov?”, odpo­veď by vždy znela „Sili­con Val­ley“. Ale prečo? Nasle­du­júca info­gra­fika porov­náva práve túto loka­litu s (pre­važne) Lon­dý­nom a New Yor­kom. Záro­veň dáva odpo­veď na to, prečo Mek­kou star­tu­pov nie sú práve tieto dve mestá.

Ďal­šie významné star­tu­pové mestá

Ak je teda Sili­con Val­ley na prvom mieste, aké loka­lity sú na dru­hom, tre­ťom, pia­tom, desia­tom mieste? Na webe enterpreneur.com spra­co­vali star­tu­pové šta­tis­tky z ôsmich kľú­čo­vých miest. Nako­niec im vyšlo ďal­ších 19 význam­ných star­tu­po­vých eko­sys­té­mov po celom svete – od San­tiaga cez Tel Aviv až po Ban­ga­lore.

Kri­té­riá dob­rej star­tu­po­vej myš­lienky

Mnohí hovo­ria, že rea­li­zá­cia nápadu je to naj­dô­le­ži­tej­šie. A nedá sa nesú­hla­siť. No v prvom rade musí ten nápad prísť. Nie­ktoré nápady hneď zavrh­neme, iné zva­žu­jeme, a nako­niec tie naj­lep­šie zre­a­li­zu­jeme. Určite neexis­tuje jasná defi­ní­cia a presné kri­té­ria na zhod­no­te­nie dob­rého nápadu. No ďal­šia info­gra­fika môže aspoň tro­chu pomôcť pri zva­žo­vaní (ne)realizácie našich ideí.

zdroj: bizbrain.org, entrepreneur.com, visually.netdna-cdn.com, biznetis.net

Pridať komentár (0)