INNOV­NA­TION — Izrael vám umožní nahliad­nuť do poza­dia celého pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému

Ľudovít Nastišin / 21. apríla 2015 / Tools a produktivita

Innov­Na­tion má za cieľ zapá­liť iskru ino­vá­cie pro­stred­níc­tvom umož­ne­nia prí­stupu do behind-the-sce­nes hight tech prie­myslu a pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému v Izra­eli štu­den­tom, čle­nom fakúlt, pro­fe­si­oná­lom a pod­ni­ka­te­ľom z celého sveta. 

Zopár fak­tov na začia­tok.. Izrael, tak­tiež známy aj ako Start-Up Nation:

• Je prvý v počte star­tu­pov mimo Sili­con Val­ley

• Je prvý v množ­stve R&D útrat celo­sve­tovo

• Je prvý vo výške inves­tí­cií v pre­počte na uží­va­teľa.

• má 220 multi-národ­ných R&D cen­tier

• ako štátne zria­de­nie je mladší než 7 dekád

• má len 8 mili­ó­nov oby­va­te­ľov

Pro­stred­níc­tvom obšír­nej série pred­ná­šok, stret­nutí a exkur­zií kom­bi­nuje Innov­Na­tion teore­tické know-how s nahliad­nu­tím za oponu a skú­se­nos­ťami z prvej ruky od izra­el­ských top ino­va­tív­nych spo­loč­ností a pod­ni­ka­te­ľov.

Innov­Na­tion je orga­ni­zo­vaný v spo­lu­práci s izra­el­ským Minis­ter­stvom eko­no­miky a zahra­nič­ných vzťa­hov, Sin­gu­la­rity uni­ver­zi­tou a Roth­ber­go­vou medzi­ná­rod­nou ško­lou (RIS) heb­rej­skej Uni­ver­zity v Jeru­za­leme (HUJI).

Zalo­žená vizi­onármi ako Albert Eins­tein a Sig­mund Freud a repre­zen­to­vaná absol­ventmi, ktorí za posledné dekády zís­kali päť Nobe­lo­vých cien je HUJI izra­el­skou uni­ver­zi­tou číslo jeden a figu­ruje medzi top 100 sve­to­vými uni­ver­zi­tami.

Mee­tingy a Spe­a­keri — pozri zoznam*

• Úspešní start-up foun­deri a men­tori

• Výkonní zamest­nanci sve­to­vých firiem

• Top angel a ven­ture capi­tal inves­tori

• Prie­kop­níci R&D a tech­no­lo­gickí experti

• Pro­mi­nenti z pro­stre­dia prie­myslu a aka­de­mici

Exkur­zie a návs­tevy — pozri zoznam*

• Nádejné star­tupy

• Vedúce high-tech firmy

• R&D cen­trá nad­ná­rod­ných spo­loč­ností

• Biz­nis akce­le­rá­tory a inno­va­tion hubs

• pokro­čilé výskumné inšti­tú­cie

Exe­cu­tive Prog­ram

• 9.-16. máj 2015, 22.-29. august 2015, 26. marec — 2. apríl 2016

Tieto jedno týž­dňové exe­cu­tive prog­ramy sú otvo­rené čle­nom fakúlt, inves­to­rom, pod­ni­ka­te­ľom, pro­fe­si­oná­lom a poli­ti­kom so záuj­mom o nad­vä­zo­va­nie kon­tak­tov s Izra­e­lom.

Pozri vzor prog­ramu *

Sum­mer Prog­ram

• 8. júl — 5. august 2015

Tento 6 kre­di­tový prog­ram pozos­táva z dvoch kur­zov a je otvo­rený pre štu­den­tov a absol­ven­tov z oblasti biz­nis, nezis­ko­vého manaž­mentu, eko­nó­mie, prí­rod­ných alebo apli­ko­va­ných vied, inži­nier­stva a pod­ni­ka­nia. Pro­fe­si­onáli a pod­ni­ka­te­lia sú tak­tiež vítaní.

Start-Ups & Inno­va­tion: izra­el­ský model

• 3 kre­dity — RIS web / Syla­bus kurzu

Tento kurz ponúka pohľad do “best prac­ti­ces” izra­el­ského pod­ni­ka­nia a ino­vá­cií pro­stred­níc­tvom skú­se­ností úspeš­ných start-up foun­de­rov, men­to­rov, inves­to­rov, prie­my­sel­ných špe­cia­lis­tov a R&D zamest­nan­cov nad­ná­rod­ných spo­loč­ností. Účast­níci sa naučia prak­tické stra­té­gie, modely a nástroje nevy­hnutné pre budo­va­nie star­tupu vo vlast­nej réžii.

Bre­akth­rough Tech­no­lo­gies: For­mo­va­nie budúc­nosti

• 3 kre­dity — RIS web / Syla­bus kurzu

Tento kurz sa zame­riava na to, ako moderné tech­no­ló­gie — 3D tlač, nano-tech, neuro veda, bio­nika, robo­tika, bio-med, gene­tické inži­nier­stvo, kyber-počí­tače, umelá inte­li­gen­cia, čisté tech­no­ló­gie alebo aj auto­nómna doprava — môžu ovplyv­niť kaž­do­denný život, prie­my­sel a spo­loč­nosť ‚v nad­chá­dza­jú­cej dekáde. Účast­níci sa strenú s expertmi z roz­lič­ným high-tech poza­dím a nado­budnú pre­hľad o posled­ných pre­lo­mo­vých vyná­le­zoch či obja­voch v Izra­eli.

Cus­tom prog­ram

Špe­ciálny prog­ram s vlast­ným časo­vým inter­va­lom môže byť vytvo­rený na základe potrieb nie­kto­rej orga­ni­zá­cie alebo inšti­tú­cie. Pre viac infor­má­cií pro­sím napíšte na: info@innovNation.net.

Absol­venti kurzu

Do dnes už Innov­Na­tion hos­til štu­den­tov aj absol­ven­tov, pod­ni­ka­te­ľov, ľudí z vlád­neho sek­tora a mno­hých ďal­ších z inšti­tú­cií naprieč šies­timi kon­ti­nentmi. Pre­čí­tajte si ich skú­se­nosti.

Cena prog­ramu

Cena zahŕňa školné, uby­to­va­nie, základnú zdra­votnú sta­rost­li­vosť, miestne výlety a pred­nášky. Štu­denti si hra­dia jedlo a osobné výdavky, tak­tiež aj letenku a dopravu z a na letisko.

Počet účast­ní­kov je limi­to­vaný, ak máte záu­jem pri­hláste sa TU.

Pridať komentár (0)