Ino­vá­cie na Slo­ven­sku nekon­čia za Bra­ti­sla­vou. V Koši­ciach a Žiline rastú slo­ven­ské Sili­con Val­leys

Jakub Jablonický / 7. októbra 2016 / Startupy

Na prvý pohľad sa možno zdá, že mimo hlav­ného mesta sa toho tak veľa nedeje. No opak je prav­dou.

Pri­po­mí­nať, že Slo­ven­sko nekončí za Bra­ti­sla­vou je už tak­mer klišé. No pokiaľ ide o IT sek­tor, veľa ľudí prek­vapí, že jeho naj­ho­rú­cej­ším cen­trom na Slo­ven­sku sú práve Košice.

Pred pár mesiacmi dosiahla výcho­do­slo­ven­ská met­ro­pola magickú hra­nicu 10 000 zamest­nan­cov v IT sek­tore. To je asi 7,6% z cel­ko­vej zamest­na­nosti v kraji.

Za posled­ných 10 rokov vzniklo v Košic­kom kraji vyše 9 000 nových pra­cov­ných miest v sek­tore IT, čo je priamy dôkaz, že toto odvet­vie je na východ­nom Slo­ven­sku kľú­čové,“ hovorí pred­seda Správ­nej rady zdru­že­nia Košice IT Val­ley Ivan Hruška.

itvalley

foto: kosickespravy.sk

Zdru­že­nie Košice IT Val­ley má na tomto náraste záujmu o IT nepo­chybne veľkú zásluhu. Už desať rokov pra­cuje na vzde­lá­vaní a príp­rave kva­lit­ných odbor­ní­kov, ktorí sú schopní pra­co­vať na medzi­ná­rod­ných pro­jek­toch.

Po tak­mer desia­tich rokoch od vzniku Košice IT Val­ley je naďa­lej jed­nou z našich pri­orít vzde­lá­va­nie a moti­vá­cia k vzde­lá­va­niu v tejto oblasti. Pri súčas­nej enormne níz­kej pro­duk­cii absol­ven­tov škôl so zame­ra­ním na infor­mačné tech­no­ló­gie na Slo­ven­sku je téma vzde­lá­va­nia v odbor­nej oblasti dôle­ži­tej­šia ako kedy­koľ­vek v minu­losti,” hovorí pred­seda Správ­nej rady Košice IT Val­ley Ivan Hruška.

V kom­bi­ná­cii s kva­lit­ným IT odbo­rom na košic­kej Tech­nic­kej Uni­ver­zite nie je prek­va­pe­ním, že firmy do Košíc lákajú najmä kva­litní ľudia. A nie je to o tom, že by boli naj­lac­nejší v regi­óne. Mnohé firmy Košice upred­nost­nili pred alter­na­tí­vami vo východ­nej Európe aj napriek rela­tívne vyš­ším pla­to­vým požia­dav­kám.

Pra­covné pozí­cie v IT podľa oblastí Prie­merná hrubá mesačná mzda (EUR)
Správa a admi­nis­trá­cia IT rie­šení 1609
Návrh a vývoj IT rie­šení 1877
Ria­de­nie IT a kon­zul­ting 2273
IT-umož­nené pod­ni­kové služby (sha­red ser­vi­ces cen­tre) 1868
IT v súkrom­nom sek­tore 1475
IT vo verej­nom sek­tore (školy, nemoc­nice, štátna správa) 1475

zdroj: Košice IT Val­ley

V odbor­nej verej­nosti sa o Koši­ciach začína hovo­riť ako o európ­skom Sili­con Val­ley. Pre Košice je to pozi­tívna správa pre­dov­šet­kým z pohľadu nárastu zamest­na­nosti a využi­tia vzde­la­nost­ného poten­ciálu v našom meste. Košice majú vďaka roz­vi­nu­tému a kva­lit­nému stred­nému a vyso­kému škols­tvu dosta­tok tvo­ri­vých, pra­co­vi­tých a per­spek­tív­nych mla­dých ľudí, ktorí majú čo ponúk­nuť reno­mo­va­ným nad­ná­rod­ným spo­loč­nos­tiam v sek­tore infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Tie nám význam­ným spô­so­bom pomá­hajú napĺňať dlho­dobú stra­té­giu roz­voja mesta — Košice majú ambí­ciu stať sa mes­tom na celý život, v kto­rom mladí ľudia nájdu dosta­tok pra­cov­ných prí­le­ži­tostí, kva­litnú infra­štruk­túru a pes­tré mož­nosti spo­lo­čen­ského, kul­túr­neho a špor­to­vého vyži­tia,” hovorí pri­má­tor Košíc Richard Raši.

V posled­nom čase sa popri Koši­ciach do tech­no­lo­gic­kého a star­tu­po­vého sveta zara­dila aj Žilina. Podobne ako v Koši­ciach, aj v tomto meste náj­deš kva­litnú uni­ver­zitu s IT zame­ra­ním. Kva­lita jej absol­ven­tov do nej okrem iného pri­tiahla naj­väč­šieho čes­kého e-shop deve­lo­pera Shop­Sys.

bankazilina

foto: sobotyvbanke.sk

Okrem kla­sic­kých roz­be­hnu­tých biz­ni­sov sa tu tvorí aj star­tu­pové pod­hu­bie, najmä vďaka cowor­kin­gom VTP Žilina a Banka, za kto­rými stojí zakla­da­teľ Azet.sk Milan Dubec.

Hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť v Žiline miesto, kde nájdu inšpi­rá­ciu, nové vedo­mosti a moti­vá­ciu mladí ľudia a začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia. Miesto na obchodné stret­nu­tia a vzde­lá­va­cie podu­ja­tia. Miesto, kde sa vytvorí komu­nita kre­a­tív­nych, ambi­ci­óz­nych a šikov­ných ľudí. Uve­do­mu­jeme si dôle­ži­tosť vzde­lá­va­nia, men­to­ringu a networ­kingu na jed­not­li­vých úrov­niach pod­ni­ka­nia. Preto chceme, aby sa Banka Žilina stala mies­tom, kde sa budú pod­ni­ka­te­lia radi stre­tá­vať a pra­co­vať na pro­jek­toch,“ uvie­dol ria­di­teľ Vedecko-tech­no­lo­gic­kého parku (VTP) Žilina Juraj Kavecký.

Je pri­ro­dzené, že star­tupy a IT sek­tor sa v malej kra­jine ako Slo­ven­sko sústre­ďujú najmä v hlav­nom meste. No Košice a Žilina majú určite poten­ciál v týchto odvet­viach rásť a neus­tále potvr­dzo­vať, že to Slo­ven­sko naozaj nekončí za Bra­ti­sla­vou.

zdroj: kosiceitvalley.sk, zajtras.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: regionmalafatra.sk / englishmaninslovakia.co.uk

Pridať komentár (0)