Ino­vá­cie na Slo­ven­sku nekon­čia za Bra­ti­sla­vou. V Koši­ciach a Žili­ne ras­tú slo­ven­ské Sili­con Val­le­ys

Jakub Jablonický / 7. októbra 2016 / Startupy

Na prvý pohľad sa mož­no zdá, že mimo hlav­né­ho mes­ta sa toho tak veľa nede­je. No opak je prav­dou.

Pri­po­mí­nať, že Slo­ven­sko nekon­čí za Bra­ti­sla­vou je už tak­mer kli­šé. No pokiaľ ide o IT sek­tor, veľa ľudí prek­va­pí, že jeho naj­ho­rú­cej­ším cen­trom na Slo­ven­sku sú prá­ve Koši­ce.

Pred pár mesiac­mi dosiah­la výcho­do­slo­ven­ská met­ro­po­la magic­kú hra­ni­cu 10 000 zamest­nan­cov v IT sek­to­re. To je asi 7,6% z cel­ko­vej zamest­na­nos­ti v kra­ji.

Za posled­ných 10 rokov vznik­lo v Košic­kom kra­ji vyše 9 000 nových pra­cov­ných miest v sek­to­re IT, čo je pria­my dôkaz, že toto odvet­vie je na východ­nom Slo­ven­sku kľú­čo­vé,“ hovo­rí pred­se­da Správ­nej rady zdru­že­nia Koši­ce IT Val­ley Ivan Hruš­ka.

itvalley

foto: kosickespravy.sk

Zdru­že­nie Koši­ce IT Val­ley má na tom­to náras­te záuj­mu o IT nepo­chyb­ne veľ­kú záslu­hu. Už desať rokov pra­cu­je na vzde­lá­va­ní a príp­ra­ve kva­lit­ných odbor­ní­kov, kto­rí sú schop­ní pra­co­vať na medzi­ná­rod­ných pro­jek­toch.

Po tak­mer desia­tich rokoch od vzni­ku Koši­ce IT Val­ley je naďa­lej jed­nou z našich pri­orít vzde­lá­va­nie a moti­vá­cia k vzde­lá­va­niu v tej­to oblas­ti. Pri súčas­nej enorm­ne níz­kej pro­duk­cii absol­ven­tov škôl so zame­ra­ním na infor­mač­né tech­no­ló­gie na Slo­ven­sku je téma vzde­lá­va­nia v odbor­nej oblas­ti dôle­ži­tej­šia ako kedy­koľ­vek v minu­los­ti,” hovo­rí pred­se­da Správ­nej rady Koši­ce IT Val­ley Ivan Hruš­ka.

V kom­bi­ná­cii s kva­lit­ným IT odbo­rom na košic­kej Tech­nic­kej Uni­ver­zi­te nie je prek­va­pe­ním, že fir­my do Košíc láka­jú naj­mä kva­lit­ní ľudia. A nie je to o tom, že by boli naj­lac­nej­ší v regi­ó­ne. Mno­hé fir­my Koši­ce upred­nost­ni­li pred alter­na­tí­va­mi vo východ­nej Euró­pe aj napriek rela­tív­ne vyš­ším pla­to­vým požia­dav­kám.

Pra­cov­né pozí­cie v IT pod­ľa oblas­tí Prie­mer­ná hru­bá mesač­ná mzda (EUR)
Sprá­va a admi­nis­trá­cia IT rie­še­ní 1609
Návrh a vývoj IT rie­še­ní 1877
Ria­de­nie IT a kon­zul­ting 2273
IT-umož­ne­né pod­ni­ko­vé služ­by (sha­red ser­vi­ces cen­tre) 1868
IT v súkrom­nom sek­to­re 1475
IT vo verej­nom sek­to­re (ško­ly, nemoc­ni­ce, štát­na sprá­va) 1475

zdroj: Koši­ce IT Val­ley

V odbor­nej verej­nos­ti sa o Koši­ciach začí­na hovo­riť ako o európ­skom Sili­con Val­ley. Pre Koši­ce je to pozi­tív­na sprá­va pre­dov­šet­kým z pohľa­du náras­tu zamest­na­nos­ti a využi­tia vzde­la­nost­né­ho poten­ciá­lu v našom mes­te. Koši­ce majú vďa­ka roz­vi­nu­té­mu a kva­lit­né­mu stred­né­mu a vyso­ké­mu škols­tvu dosta­tok tvo­ri­vých, pra­co­vi­tých a per­spek­tív­nych mla­dých ľudí, kto­rí majú čo ponúk­nuť reno­mo­va­ným nad­ná­rod­ným spo­loč­nos­tiam v sek­to­re infor­mač­ných a komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Tie nám význam­ným spô­so­bom pomá­ha­jú napĺňať dlho­do­bú stra­té­giu roz­vo­ja mes­ta — Koši­ce majú ambí­ciu stať sa mes­tom na celý život, v kto­rom mla­dí ľudia náj­du dosta­tok pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí, kva­lit­nú infra­štruk­tú­ru a pes­tré mož­nos­ti spo­lo­čen­ské­ho, kul­túr­ne­ho a špor­to­vé­ho vyži­tia,” hovo­rí pri­má­tor Košíc Richard Raši.

V posled­nom čase sa pop­ri Koši­ciach do tech­no­lo­gic­ké­ho a star­tu­po­vé­ho sve­ta zara­di­la aj Žili­na. Podob­ne ako v Koši­ciach, aj v tom­to mes­te náj­deš kva­lit­nú uni­ver­zi­tu s IT zame­ra­ním. Kva­li­ta jej absol­ven­tov do nej okrem iné­ho pri­tiah­la naj­väč­šie­ho čes­ké­ho e-shop deve­lo­pe­ra Shop­Sys.

bankazilina

foto: sobotyvbanke.sk

Okrem kla­sic­kých roz­be­hnu­tých biz­ni­sov sa tu tvo­rí aj star­tu­po­vé pod­hu­bie, naj­mä vďa­ka cowor­kin­gom VTP Žili­na a Ban­ka, za kto­rý­mi sto­jí zakla­da­teľ Azet.sk Milan Dubec.

Hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť v Žili­ne mies­to, kde náj­du inšpi­rá­ciu, nové vedo­mos­ti a moti­vá­ciu mla­dí ľudia a začí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia. Mies­to na obchod­né stret­nu­tia a vzde­lá­va­cie podu­ja­tia. Mies­to, kde sa vytvo­rí komu­ni­ta kre­a­tív­nych, ambi­ci­óz­nych a šikov­ných ľudí. Uve­do­mu­je­me si dôle­ži­tosť vzde­lá­va­nia, men­to­rin­gu a networ­kin­gu na jed­not­li­vých úrov­niach pod­ni­ka­nia. Pre­to chce­me, aby sa Ban­ka Žili­na sta­la mies­tom, kde sa budú pod­ni­ka­te­lia radi stre­tá­vať a pra­co­vať na pro­jek­toch,“ uvie­dol ria­di­teľ Vedec­ko-tech­no­lo­gic­ké­ho par­ku (VTP) Žili­na Juraj Kavec­ký.

Je pri­ro­dze­né, že star­tu­py a IT sek­tor sa v malej kra­ji­ne ako Slo­ven­sko sústre­ďu­jú naj­mä v hlav­nom mes­te. No Koši­ce a Žili­na majú urči­te poten­ciál v tých­to odvet­viach rásť a neus­tá­le potvr­dzo­vať, že to Slo­ven­sko naozaj nekon­čí za Bra­ti­sla­vou.

zdroj: kosiceitvalley.sk, zajtras.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: regionmalafatra.sk / englishmaninslovakia.co.uk

Pridať komentár (0)