Ino­vač­né cen­trum Nup­ha­ro hľa­dá svo­jich prvých nájom­cov

Mirka Čechová / 27. mája 2014 / Lifehacking

Tech­nic­ko-ino­vač­né cen­trum Nup­ha­ro sa zame­ria­va na smart ener­gie a jed­no­smer­ný prúd. Dáva si za cieľ vytvo­riť nád­ná­rod­nú komu­ni­tu inves­to­rov a zástup­cov vedy a prie­mys­lu, kto­rých by spá­jal prá­ve jed­no­smer­ný prúd a jeho využi­tie. Vy môže­te byť pri tom. 

Pro­jekt Nup­ha­ro vychá­dza z toho, že ener­gia je zákla­dom všet­ké­ho. Nup­ha­ro park je kon­ci­po­va­ný ako maxi­mál­ne sebes­tač­ná a udr­ža­teľ­ná stav­ba s vlast­ným ostrov­ným sys­té­mom pre spra­co­va­nie vody, kto­rý sa vďa­ka vlast­nej čis­tič­ke vody roz­de­lí na 3 okru­hy — pit­nú, šedú a daž­ďo­vú vodu. Okrem toho bude v are­áli nain­šta­lo­va­ných 85 tepel­ných čer­pa­diel pre vyku­ro­va­nie a chla­de­nie pries­to­rov. Využí­vať sa bude tiež sys­tém reku­pe­rá­cie a zdie­ľa­nia odpa­do­vé­ho tep­la. Všet­ky budo­vy majú spra­ve­nú príp­ra­vu na inšta­lá­ciu foto­vol­taic­kých pane­lov a ich jed­no­smer­né pri­po­je­nie. Are­ál dis­po­nu­je sta­ni­cou pre nons­top mera­nie emi­sií. Vďa­ka tomu stav­ba ašpi­ru­je na cer­ti­fi­ká­ciu sta­vieb LEED.

Vo svo­jej prvej fáze ponú­ka na pre­ná­jom komerč­né pries­to­ry o roz­lo­he 16 000 m2. Pries­to­ry budú urče­né pri­már­ne pre ľah­kú výro­bu, skla­dy, kan­ce­lá­rie a ďal­šie služ­by — naprí­klad ško­lia­ce a kon­fe­renč­né miest­nos­ti či sho­wro­om. Pries­to­ry na pre­ná­jom môžu byť upra­ve­né kli­en­to­vi pres­ne na mie­ru. Okrem tých­to pries­to­rov, slu­žieb a tech­no­lo­gic­ké­ho záze­mia ponú­ka cen­trum aj služ­by v oblas­ti finan­co­va­nia, pora­den­stva a mar­ke­tin­gu. Záze­mie kam­pu­su tvo­rí biz­nis­cen­trum s uby­to­va­ním, reštau­rá­ci­ou a kaviar­ňou, škôl­ka a fit­ness cen­trum. Nákla­dy na pro­jekt pre­siah­nu pol miliar­dy čes­kých korún a pri­bliž­ne 300 mili­ó­nov dotu­je EU.

Pod­po­ra aj pre star­tu­py

Spo­loč­nosť má za cieľ vytvo­riť nád­ná­rod­nú komu­ni­tu inves­to­rov a zástup­cov vedy a prie­mys­lu, kto­rých by spá­jal jed­no­smer­ný prúd a jeho využi­tie. Veľ­kú rolu by pri tom malo zohrať aj umiest­ne­nie cen­tra pri diaľ­ni­ci D8 v polo­vi­ci ces­ty medzi Ber­lí­nom a Pra­hou.

Cie­ľom bolo vytvo­riť hub, kde sa fir­my stý­ka­jú a vymýš­ľa­jú novin­ky na tému smart ener­gií, jed­no­smer­né­ho prú­du, e-mobi­li­ty, Inter­net of Things a neskôr umož­nia ich komer­ci­ona­li­zá­ciu,” hovo­rí člen­ka správ­nej rady cen­tra Jana Ryš­lin­ko­vá.

Dokon­če­nie pro­jek­tu sa plá­nu­je na rok 2015, no už ten­to rok je mož­né rezer­vo­vať si pre­ná­jom nie­kto­rých plôch. Zatiaľ je obsa­de­ná nece­lá polo­vi­ca. Pries­to­ry na pre­ná­jom budú k dis­po­zí­cii nie­len už zabe­hnu­tým spo­loč­nos­tiam, ale aj ambi­ci­óz­nym pro­jek­tom. Pod­ľa zakla­da­te­ľov by malo dôjsť k pre­mie­ša­niu veľ­kých pod­ni­kov s malý­mi a stred­ný­mi fir­ma­mi. K nim by sa mali pri­dať tiež star­tu­py.

Pre inku­bá­to­ry by mala byť k dis­po­zí­cii dokon­ca celá jed­na hala. Nup­ha­ro má tiež vlast­ný star­tu­po­vý prog­ram. Prvé kolo nábo­ro­vé­ho prog­ra­mu už pre­beh­lo, dru­hé kolo by sa malo usku­toč­niť na jeseň toh­to roku. Vybra­né fir­my budú mať zhru­ba pol roka na pre­uká­za­nie svoj­ho biz­nis plá­nu a finan­cií na pre­vádz­ku. Z nich bude vybra­ných sedem až desať, kto­ré sa už do par­ku pre­sťa­hu­jú.

Výrob­né haly budú slú­žiť na skú­šob­nú pre­vádz­ku a výro­bu malých sérii pre fir­my, kto­ré hľa­da­jú mož­nos­ti, ako pre­ve­riť svo­je nápa­dy v prie­my­sel­nej výro­be. V prie­be­hu pri­bliž­ne troch rokov si môžu ove­riť výro­bu a nájsť najv­hod­nej­šie trhy. V rám­ci cen­tra im samoz­rej­me zosta­ne pora­den­stvo, či pomoc so zís­ka­ním inves­to­rov.

Už teraz Nup­ha­ro pra­cu­je na svo­jej budúc­nos­ti. Orga­ni­zu­je works­ho­py a networ­kin­go­vé stret­nu­tia, pri­pra­vu­je pro­jek­ty v spo­lu­prá­ci s uni­ver­zi­ta­mi, zalo­ži­lo nadač­ný fond na pod­po­ru regi­ó­nu Libou­chec a vytvá­ra stra­té­giu na pod­po­ru kre­a­ti­vi­ty a ino­vá­cií v Ústec­kom regi­ó­ne.

Zdroj: theartofcareersurvival.com, nupharo.com, ihned.cz

Pridať komentár (0)