Ino­vačné cen­trum Nup­haro hľadá svo­jich prvých nájom­cov

Mirka Čechová / 27. mája 2014 / Tools a produktivita

Tech­nicko-ino­vačné cen­trum Nup­haro sa zame­riava na smart ener­gie a jed­no­smerný prúd. Dáva si za cieľ vytvo­riť nád­ná­rodnú komu­nitu inves­to­rov a zástup­cov vedy a prie­myslu, kto­rých by spá­jal práve jed­no­smerný prúd a jeho využi­tie. Vy môžete byť pri tom. 

Pro­jekt Nup­haro vychá­dza z toho, že ener­gia je zákla­dom všet­kého. Nup­haro park je kon­ci­po­vaný ako maxi­málne sebes­tačná a udr­ža­teľná stavba s vlast­ným ostrov­ným sys­té­mom pre spra­co­va­nie vody, ktorý sa vďaka vlast­nej čis­tičke vody roz­delí na 3 okruhy — pitnú, šedú a daž­ďovú vodu. Okrem toho bude v are­áli nain­šta­lo­va­ných 85 tepel­ných čer­pa­diel pre vyku­ro­va­nie a chla­de­nie pries­to­rov. Využí­vať sa bude tiež sys­tém reku­pe­rá­cie a zdie­ľa­nia odpa­do­vého tepla. Všetky budovy majú spra­venú príp­ravu na inšta­lá­ciu foto­vol­taic­kých pane­lov a ich jed­no­smerné pri­po­je­nie. Areál dis­po­nuje sta­ni­cou pre nons­top mera­nie emi­sií. Vďaka tomu stavba ašpi­ruje na cer­ti­fi­ká­ciu sta­vieb LEED.

Vo svo­jej prvej fáze ponúka na pre­ná­jom komerčné pries­tory o roz­lohe 16 000 m2. Pries­tory budú určené pri­márne pre ľahkú výrobu, sklady, kan­ce­lá­rie a ďal­šie služby — naprí­klad ško­liace a kon­fe­renčné miest­nosti či sho­wroom. Pries­tory na pre­ná­jom môžu byť upra­vené kli­en­tovi presne na mieru. Okrem týchto pries­to­rov, slu­žieb a tech­no­lo­gic­kého záze­mia ponúka cen­trum aj služby v oblasti finan­co­va­nia, pora­den­stva a mar­ke­tingu. Záze­mie kam­pusu tvorí biz­nis­cen­trum s uby­to­va­ním, reštau­rá­ciou a kaviar­ňou, škôlka a fit­ness cen­trum. Náklady na pro­jekt pre­siahnu pol miliardy čes­kých korún a pri­bližne 300 mili­ó­nov dotuje EU.

Pod­pora aj pre star­tupy

Spo­loč­nosť má za cieľ vytvo­riť nád­ná­rodnú komu­nitu inves­to­rov a zástup­cov vedy a prie­myslu, kto­rých by spá­jal jed­no­smerný prúd a jeho využi­tie. Veľkú rolu by pri tom malo zohrať aj umiest­ne­nie cen­tra pri diaľ­nici D8 v polo­vici cesty medzi Ber­lí­nom a Pra­hou.

Cie­ľom bolo vytvo­riť hub, kde sa firmy stý­kajú a vymýš­ľajú novinky na tému smart ener­gií, jed­no­smer­ného prúdu, e-mobi­lity, Inter­net of Things a neskôr umož­nia ich komer­ci­ona­li­zá­ciu,” hovorí členka správ­nej rady cen­tra Jana Ryš­lin­ková.

Dokon­če­nie pro­jektu sa plá­nuje na rok 2015, no už tento rok je možné rezer­vo­vať si pre­ná­jom nie­kto­rých plôch. Zatiaľ je obsa­dená necelá polo­vica. Pries­tory na pre­ná­jom budú k dis­po­zí­cii nie­len už zabe­hnu­tým spo­loč­nos­tiam, ale aj ambi­ci­óz­nym pro­jek­tom. Podľa zakla­da­te­ľov by malo dôjsť k pre­mie­ša­niu veľ­kých pod­ni­kov s malými a stred­nými fir­mami. K nim by sa mali pri­dať tiež star­tupy.

Pre inku­bá­tory by mala byť k dis­po­zí­cii dokonca celá jedna hala. Nup­haro má tiež vlastný star­tu­pový prog­ram. Prvé kolo nábo­ro­vého prog­ramu už pre­behlo, druhé kolo by sa malo usku­toč­niť na jeseň tohto roku. Vybrané firmy budú mať zhruba pol roka na pre­uká­za­nie svojho biz­nis plánu a finan­cií na pre­vádzku. Z nich bude vybra­ných sedem až desať, ktoré sa už do parku pre­sťa­hujú.

Výrobné haly budú slú­žiť na skú­šobnú pre­vádzku a výrobu malých sérii pre firmy, ktoré hľa­dajú mož­nosti, ako pre­ve­riť svoje nápady v prie­my­sel­nej výrobe. V prie­behu pri­bližne troch rokov si môžu ove­riť výrobu a nájsť najv­hod­nej­šie trhy. V rámci cen­tra im samoz­rejme zostane pora­den­stvo, či pomoc so zís­ka­ním inves­to­rov.

Už teraz Nup­haro pra­cuje na svo­jej budúc­nosti. Orga­ni­zuje works­hopy a networ­kin­gové stret­nu­tia, pri­pra­vuje pro­jekty v spo­lu­práci s uni­ver­zi­tami, zalo­žilo nadačný fond na pod­poru regi­ónu Libou­chec a vytvára stra­té­giu na pod­poru kre­a­ti­vity a ino­vá­cií v Ústec­kom regi­óne.

Zdroj: theartofcareersurvival.com, nupharo.com, ihned.cz

Pridať komentár (0)