Inovatívne firmy môžu vyhrať prezentáciu na technologickom festivale IXPO

Redakcia / 14. marca 2019 / Tech a inovácie

O tom, že Slo­ven­sko má mnoho ši­kov­ných ľudí a fi­riem, ktoré do­kážu pri­niesť mnohé ino­va­tívne ná­pady, niet po­chýb. Via­cero z nich však svoje uži­točné „vy­ná­lezy“ ne­do­káže správne na­štar­to­vať a roz­be­hnúť svoj biz­nis tak, ako by chceli a ako by si ich ná­pad za­slú­žil. Dô­vo­dom môže byť aj ne­dos­ta­tok fi­nanč­ných pros­tried­kov na mar­ke­ting a re­klamu či ne­správne kroky pri roz­voji ob­chod­ných ak­ti­vít.

O tom, že Slo­ven­sko má mnoho ši­kov­ných ľudí a fi­riem, ktoré do­kážu pri­niesť mnohé ino­va­tívne ná­pady, niet po­chýb. Via­cero z nich však svoje uži­točné „vy­ná­lezy“ ne­do­káže správne na­štar­to­vať a roz­be­hnúť svoj biz­nis tak, ako by chceli a ako by si ich ná­pad za­slú­žil. Dô­vo­dom môže byť aj ne­dos­ta­tok fi­nanč­ných pros­tried­kov na mar­ke­ting a re­klamu či ne­správne kroky pri roz­voji ob­chod­ných ak­ti­vít.

Slo­ven­ská kon­zul­tant­ská spo­loč­nosť Cen­tire, s.r.o. te­raz po­dáva po­mocnú ruku  ino­vá­to­rovi alebo ino­vá­to­rom, ktorí ju pre­sved­čia, že si to za­slú­žia. Ino­vačná sú­ťaž, pod pat­ro­ná­tom Cen­tire a naj­väč­šieho tech­no­lo­gic­kého fes­ti­valu IXPO, dáva jed­nej slo­ven­skej firme mož­nosť pre­zen­to­vať sa na naj­väč­šom slo­ven­skom tech­no­lo­gic­kom fes­ti­vale IXPO kon­com ap­ríla na Tyr­šo­vom náb­reží v Bra­ti­slave.

„Prog­re­sívne ná­pady majú u nás stále ze­lenú a te­raz dá­vame nie­komu mož­nosť uká­zať sa me­dzi špič­kami v obore. Mnohí ne­ve­dia, ako svoje ná­pady „pre­dať“, preto sme sa roz­hodli, že jed­nej ta­kejto firme po­mô­žeme nie­len pe­niazmi na pre­zen­tá­ciu, ale aj bez­plat­nými ra­dami na­šich kon­zul­tan­tov,“ pre­zra­dil Ľu­bo­mír Billý z Cen­tire, s.r.o., ktorá túto sú­ťaž pri­pra­vila v spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­tormi fes­ti­valu.

zdroj: IXPO

Firmy, ktoré sa za­poja do sú­ťaže majú mož­nosť vy­hrať vlastný stá­nok, prí­padne inú formu pre­zen­tá­cie na tejto ak­cii, ok­rem toho im budú pre­pla­tené ná­klady na príp­ravu do 3 000 € a zís­kajú aj ba­lík kon­zul­tač­ných slu­žieb, ktorý im po­môže do­stať pod­ni­ka­nie na vyš­šiu úro­veň.

„Už na pr­vom roč­níku na­šej ak­cie sa zú­čast­nia via­ceré špič­kové spo­loč­nosti z ob­lasti tech­no­ló­gií, ino­vá­cií a ga­mingu. Teší nás, že spolu  s Cen­tire mô­žeme spo­jiť naše sily a po­môcť nie­komu na­štar­to­vať a roz­vi­núť jeho biz­nis,“ po­ve­dal ria­di­teľ pro­jektu IXPO Ma­tej Dr­lička.

Do Ino­vač­nej sú­ťaže sa môžu za­po­jiť firmy, ktoré za po­sledné 3 roky do­siahli sú­hrn tr­žieb vyšší ako 40 000 € a majú mi­ni­málne 3 re­fe­ren­cie na pro­jekty, v kto­rých spo­jili kre­a­ti­vitu a tech­no­ló­gie. Uzá­vierka za­po­je­nia sa do tejto sú­ťaže je 15. marca a tie naj­lep­šie pro­jekty budú po­zvané na osobnú pre­zen­tá­ciu. Bliž­šie in­for­má­cie sú do­stupné na www.cen­tire.sk.

Spo­loč­nosť Cen­tire, s.r.o. už tak­mer 25 ro­kov po­sky­tuje po­ra­den­stvo na Slo­ven­sku. Za­me­riava sa na re­gi­onálny roz­voj, pod­poru pod­ni­ka­nia a spo­lo­čen­ské ino­vá­cie. Za svoje po­sla­nie po­va­žuje pri­ná­ša­nie ino­va­tív­nych myš­lie­nok a zmys­lu­pl­ných rie­šení. Re­a­li­zuje dobré ná­pady a po­súva svo­jich kli­en­tov vpred.

IXPO je no­vo­dobé EXPO. Pís­meno „I“ re­pre­zen­tuje ino­vá­ciu, in­te­li­gen­ciu, in­špi­rá­ciu a najmä in­te­rak­ciu. Je to naj­väčší tech­no­lo­gický fes­ti­val na Slo­ven­sku. Spája v sebe bo­haté témy a úžasné zá­žitky pre všet­kých, kto­rých zau­jíma bu­dúc­nosť.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)