Inte­li­gent­né hodin­ky, s kto­rý­mi máš svo­je deti pod kon­tro­lou, sú koneč­ne na Slo­ven­sku

Daniela Slávová / 17. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com/facebook/calmean channel

Bojíš sa o svo­je deti? Čas­to uva­žu­ješ, kde sa asi tak nahá­dza­jú? Koneč­ne si môžeš vydých­nuť, pre­to­že na slo­ven­ský trh priš­li hodin­ky, kto­ré ti pove­dia, kde sa die­ťa nahá­dza, a to nie je všet­ko.

CAL­ME­AN je nová služ­ba, kto­rá pri­chá­dza na Slo­ven­sko a srd­com tej­to služ­by sú smart­wat­ches — inte­li­gent­né hodin­ky, kto­ré sú vyba­ve­né prí­sluš­ný­mi sní­mač­mi, loka­li­zá­tor­mi a sú pri­po­je­né na inter­net. Vďa­ka spo­me­nu­tým fun­kciám sa už nemu­síš stra­cho­vať o svo­ju rato­lesť.

foto: facebook/calmean can­nel

CAL­ME­AN hodin­ky boli vytvo­re­né s cie­ľom moni­to­ro­vať a zazna­me­ná­vať, či je die­ťa v poriad­ku. Na roz­diel od mobil­ných tele­fó­nov je ove­ľa men­šia šan­ca, že die­ťa sta­tí hodin­ky z ruky. Okrem moni­to­ro­va­cie­ho zaria­de­nia, kto­ré uká­že pres­nú polo­hu, kde sa die­ťa nahá­dza, je na nich mož­né nasta­viť základ­né mies­ta, v kto­rých sa bude pohy­bo­vať a pokiaľ die­ťa opus­tí tie­to “základ­né” mies­ta, rodič auto­ma­tic­ky dosta­ne upo­zor­ne­nie.


foto: YouTube/VIDEOTOY.RU

Ďal­šou vymo­že­nos­ťou hodi­niek je sní­mač na zadnej stra­ne tela hodi­niek, kto­rý rodi­ča upo­zor­ní, ak si jeho die­ťa dá hodin­ky dolu z ruky. Cez tie­to inte­li­gent­né hodin­ky sa dá spo­jiť aj tele­fo­nic­ky, samoz­rej­me pre vyš­šiu bez­peč­nosť je mož­né nasta­viť na aké a z kto­rých tele­fón­nych čísel sa dá spo­jiť s die­ťa­ťom. V mimo­riad­nych situ­áciách sa dá pri­vo­lať aj okam­ži­tá pomoc, a to vďa­ka SOS tla­čid­lu na boku tela hodi­niek. A ako čereš­nič­ka na tor­te, hodin­ky majú ešte jed­no pozi­tí­vum, kto­rým je vode­odol­nosť, tak­že dážď ani sneh by nema­li naru­šiť spo­je­nie s die­ťa­ťom.

Pridať komentár (0)