Inter­net na celom svete vďaka Face­bo­oku a Internet.org už tento rok

Matej Čech / 27. marca 2015 / Tech a inovácie

Face­book a Internet.org spo­jili svoje sily, aby sa pokú­sili vyvi­núť drony, pomo­cou kto­rých budú schopný pokryť aj odľah­lej­šie miesta inter­ne­tom.

Od tejto spo­lu­práce Face­bo­oku a Internet.org, ktorá bola ohlá­sená včera, si mnohí sľu­bujú zväč­še­nie pokry­tia kva­lit­ným pri­po­je­ním na inter­net aj v odľah­lej­ších mies­tach sveta. Túto správu ozná­mil samotný Mark Zuc­ker­berg a dodal, že na tomto pro­jekte pra­cuje tím skú­se­ných odbor­ní­kov z letec­tva a tele­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, ktorí pochá­dzajú z význam­ných miesto ako je NASA a Ames Rese­arch Cen­ter. Zatiaľ nie je dostup­ných veľa infor­má­cií, ktoré by nám pri­blí­žili tento pro­jekt, špe­ku­luje sa však len o tom, že drony by mali lie­tať vo výške okolo 18km a roz­pä­tie ich krí­diel by malo byť podobné je roz­pä­tie Boeingu 737.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)