Inter­net na celom sve­te vďa­ka Face­bo­oku a Internet.org už ten­to rok

Matej Čech / 27. marca 2015 / Tech a inovácie

Face­bo­ok a Internet.org spo­ji­li svo­je sily, aby sa pokú­si­li vyvi­núť dro­ny, pomo­cou kto­rých budú schop­ný pokryť aj odľah­lej­šie mies­ta inter­ne­tom.

Od tej­to spo­lu­prá­ce Face­bo­oku a Internet.org, kto­rá bola ohlá­se­ná vče­ra, si mno­hí sľu­bu­jú zväč­še­nie pokry­tia kva­lit­ným pri­po­je­ním na inter­net aj v odľah­lej­ších mies­tach sve­ta. Túto sprá­vu ozná­mil samot­ný Mark Zuc­ker­berg a dodal, že na tom­to pro­jek­te pra­cu­je tím skú­se­ných odbor­ní­kov z letec­tva a tele­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, kto­rí pochá­dza­jú z význam­ných mies­to ako je NASA a Ames Rese­arch Cen­ter. Zatiaľ nie je dostup­ných veľa infor­má­cií, kto­ré by nám pri­blí­ži­li ten­to pro­jekt, špe­ku­lu­je sa však len o tom, že dro­ny by mali lie­tať vo výš­ke oko­lo 18km a roz­pä­tie ich krí­diel by malo byť podob­né je roz­pä­tie Boein­gu 737.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)