Inven­to­roid: Malý star­tup s veľ­kými ambí­ciami

Pepo / 16. júl 2014 / Tools a produktivita

Michal Kurim­ský: Na začiatku bola jedna myš­lienka a 1 člo­vek. Na konci sú 5 odbor­níci, ktorí pre­ta­vili nápad do reál­nej podoby a samoz­rejme jedna šikovná apli­ká­cia.

Čo si pod náz­vom Inven­to­roid máme pred­sta­viť?

Pred­stavte si situ­áciu kedy lekárne, pre­dajne s oble­če­ním, elek­tro­tech­ni­kou, alebo iné malo­ob­chodné pre­dajne vyko­ná­vajú inven­túru pro­duk­tov min. 1-2x ročne.

V tom lep­šom prí­pade si poži­čia­vajú čítačky čia­ro­vých kódov, ale nájdu sa aj také pre­dajne, ktoré to stále prak­ti­zujú pomo­cou vytla­če­ného zoznamu a na ňom odškr­tá­vajú a pre­po­čí­ta­vajú položky. Tento spô­sob je časovo náročný a rela­tívne drahý, pre­tože pre­dajne musia byť zatvo­rené.

Inven­to­roid je moderná služba pre malo­ob­chodné pre­dajne na vyko­ná­va­nie čias­tko­vých / náhod­ných alebo kon­co­roč­ných inven­túr. Všetko sa deje pomo­cou smart­fónu. Stačí stiah­nuť apli­ká­ciu do svojho smart­fónu, oske­no­vať aký­koľ­vek druh čia­ro­vého kódu, odo­slať dáta cez wifi alebo 3G sieť a mana­žér na pre­dajni má pre­hľadný report s infor­má­ciami o roz­die­loch v reál­nom čase.

Pova­žu­ješ Inven­to­roid za viac evo­lučný, alebo revo­lučný pro­dukt?

Evo­lučný. Zákon o účtov­níc­tve upra­vuje samotnú inven­ta­ri­zá­ciu. To nie je nič nové. My pri­chá­dzame s nápa­dom, ako robiť túto čin­nosť lac­nej­šie, rých­lej­šie a jed­no­duch­šie + dopl­nenú o šta­tis­tiku. Mys­lím si, že roz­ši­ru­júce sa trhy a rýchly tech­no­lo­gický vývoj si priam žia­dajú šikovnú a intu­itívnu pomôcku, ktorá ušetrí čas a peniaze, ktoré sa budú hodiť nie­kam inam.

Pochváľ sa nám svo­jimi zákaz­níkmi, ktorí si túto apli­ká­ciu neve­dia vyna­chvá­liť.

Momen­tálne službu Inven­to­roid využíva pani maji­teľka znač­ko­vej pre­dajne FRENCH CON­NEC­TION v obchod­nom dome Arkády-Pan­krác v Prahe. Záro­veň roku­jeme s ďal­šími poten­ciál­nymi zákaz­níkmi, ale nakoľko komu­ni­ká­cia s nimi ešte pre­bieha, nerád by som ich kon­krétne meno­val. Môžem pre­zra­diť, že lovím vo vodách módy, far­má­cie, kníh­ku­pec­tiev.…

Je Inven­to­roid one man show, alebo robí na tom via­cero ľudí? 

Na začiatku bola jedna myš­lienka a 1 člo­vek. Na konci sú 5 odbor­níci, ktorí pre­ta­vili nápad do reál­nej podoby a samoz­rejme jedna šikovná apli­ká­cia.

Pred­stav nám svoj tím.

Tomáš Her­ceg — Chief Soft­ware Archi­tect, web app­li­ca­tion deve­lo­per

Libor Zají­ček — Web app­li­ca­tion deve­lo­per

Adam Lysák — Mobile app­li­ca­tion deve­lo­per Win­dows Phone, iOS a Android

Michal Čer­venka — Web app­li­ca­tion deve­lo­per

Michal Kurim­ský — zakla­da­teľ; tmel čle­nov teamu :), vedúci pro­jektu

Pri­ná­šaš im okrem radi­kál­neho zní­že­nia nákla­dov na inven­ta­ri­zá­ciu aj niečo viac? 

Rád spo­me­niem ďal­šie pod­statné výhody: rých­losť a pres­nosť inven­túry, jed­no­du­chosť ske­no­va­nia, pre­hľadné reporty a šta­tis­tiky o efek­ti­vite práce. Žiadne sta­rosti o har­dware alebo pre­pravu zaria­dení medzi pobočkami.V mno­hých prí­pa­doch sa stáva, že poži­ča­ných číta­čiek je málo, tu tento prob­lém odpadá.

Keď sme sa napo­sledy videli, bolo to v JIC (jiho­mo­ravské ino­vační cen­trum). Stále tam pôso­bíš a deve­lo­pu­ješ svoj pro­dukt, alebo si už vo vlast­ných pries­to­roch so sexi sek­re­tár­kou :)?

V JIC moje pôso­be­nie v rámci prog­ramu Star­Cube skon­čilo ale, to nezna­mená, že som v úsilí zre­a­li­zo­vať svoje pro­jekty poľa­vil. Práve naopak. JIC mi len roz­ší­rilo obzory. Spoz­nal som rov­nako zanie­te­ných ľudí a zväč­šil sieť kon­tak­tov. Sexi „sek­re­tárku“ mám už od úpl­ných začiat­kov. Opo­rou, pris­pie­va­teľ­kou nápa­dov a naj­väč­šou kri­tič­kou je mi moja pria­teľka, ktorá kvôli mojej práci často nedob­ro­voľne pono­cuje.

Čo tvoj súkromný život, máš vôbec čas na vzťah?

Asi pred 2 týžd­ňami som zoštát­ni­co­val a ukon­čil veľký “zabi­jak” času v mojom živote.

Keď sa obzriem cca 2 roky dozadu, cho­dil som do kla­sic­kého zamest­na­nia, víkendy som trá­vil v škole a po nociach som pra­co­val na svo­jich pro­jek­toch. Je pravda, že na súkromný život mi veľa času neos­talo, na dovo­lenke som už 2 roky nebol. Som rád, že to so mnou pria­teľka vydr­žala. Budem sa sna­žiť jej to vynah­ra­diť. Ani rodina na Slo­ven­sku si ma veľmi neužila – aj to budem musieť napra­viť. Všetko to stojí a padá na nasta­vení povin­ností a pri­orít.

Ako hod­no­tíš JIC, ktorý ti pomo­hol dostať pro­dukt, tam kde sa momen­tálne nachá­dza.

JIC, kto­rého súčas­ťou je prog­ram Star­Cube mi dopo­mo­hol vypi­lo­vať môj prvý pro­jekt Send­Doc, ktorý sa týka “jed­no­du­chého vytvá­ra­nia a zdie­ľa­nia vysta­ve­ných a pri­ja­tých fak­túr s účtov­ní­kom”. To, že som vytvo­ril službu Inven­to­roid ešte počas môjho pôso­be­nia v Star­Cube bola čistá zhoda okol­ností. Ako som už spo­me­nul, Star­Cube je miesto plné inšpi­ra­tív­nych ľudí, ktorí mi doká­zali v mno­hých oblas­tiach pora­diť

a posu­núť ma o krok ďalej. Oslo­vili ma aj nápa­dité kon­ku­renčné pro­jekty. Po celý čas poso­be­nia v JIC sme dostá­vali úlohy, ktoré sme sa sna­žili zapra­co­vať do našich pro­jek­tov. Veľký doraz sa klá­dol na doko­nalý nácvik odpre­zen­to­va­nia pro­jektu. Stretli sa tam tímy zo Slo­ven­ska, Česka a Indie.

Čo ťa v živote inšpi­ruje, moti­vuje?

Chuť do práce mi dáva ten „pocit slo­body“, že som pánom svojho času. Ak tento čas zmys­lu­plne využi­jem, a pop­ri­tom ešte nie­komu doká­žem pomôcť, som spo­kojný. Často krát ma inšpi­rujú životné prí­behy úspeš­ných ľudí, rád sle­du­jem ich recepty na úspech. V mojom okolí sú mi inšpi­rá­ciou pria­te­lia, ktorí majú podobné radosti a sta­rosti, ako mám ja.

Čo sa týka pro­pa­gá­cie, fun­go­val si najprv iba na face­book reklame a “word-of-mouth”?

Face­book stránku som ešte nevyt­vo­ril a reklame sa venu­jem určite menej ako samot­nému pre­daju. Veď predsa každý jeden pro­jekt zomiera na cash-flow a nie na nedos­ta­tok like-ov na face­bo­oku :)

Aké sú ďal­šie plány? Časom exit?

Tento pro­jekt sme vytvo­rili s cie­ľom pre­dať ho. Náš plán je vcelku jed­no­du­chý: do 3 rokov vytvo­riť glo­bálnu službu, ktorú pre­dáme jed­nému z veľ­kých hrá­čov v tomto odvetví.

Nejaké iné zau­jí­mavé side pro­jekty, ktoré by si mohol pred­sta­viť?

Nosím ešte jeden v hlave, ale kvôli časo­vému nedos­tatku som sa k nemu zatiaľ nedos­tal. Nakoľko som ho ešte finančne neana­ly­zo­val, neviem či by bol z eko­no­mic­kého pohľadu schopný pre­žiť. Môžem Vám však pre­zra­diť, že by sa týkal dopravy.

Na záver si neod­pus­tím moju obľú­benú otázku :). Čo pre teba zna­mená por­tál Star­ti­tup?
Star­tI­tUp = start-up, ktorý na slo­ven­skom webe chý­bal! Pre mňa je to miesto plné zau­jí­ma­vých novi­niek zo sveta začí­na­jú­cich firiem /je dobré poznať kon­ku­ren­ciu J/ a tech­no­ló­gií. Rád sa nechám inšpi­ro­vať a chcem byť v obraze. Cha­lani, verím že Vás nekú­pia “Topky” a nesta­nete sa zrazu finish-down bul­vá­rom. Pra­jem Vám ešte raz všetko dobré, veľa spo­koj­ných čita­te­ľov!

Pridať komentár (0)