Inži­nie­ri z Goog­le vytvo­ri­li roz­hra­nie na pre­po­je­nie USB zaria­de­ní pria­mo na Web

Ľudovít Nastišin / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

Je tu nový typ USB zaria­de­nia, kto­ré môžeš pri­po­jiť pria­mo na web.

Dva­ja inži­nie­ri z Goog­le pred­sta­vi­li nové API s náz­vom WebUSB, kto­ré umož­ní USB zaria­de­niam pri­po­jiť sa pria­mo na Web. API nie je pre USB kľú­če, ale pre iné peri­fé­rie, ako klá­ves­ni­ce či rôz­ne IoT vyná­le­zy. Tak­tiež nie je cie­ľom vylep­še­ný pre­nos súbo­rov. Je to o bez­peč­nom pri­po­je­ní hard­vé­ru k webu bez potre­by pri­ra­de­nej plat­for­my.

17182400279_0b0da5cdbc_o_USB-C-1200x600

Výrob­co­via API hard­vé­ru budú mať mož­nosť vytvo­riť mul­ti­plat­for­mo­vé Javasc­ript SDK pre svo­je zaria­de­nia. Na roz­diel od teraj­šej situ­ácie, kedy sa roz­hra­nia vytvá­ra­jú len pre dosta­toč­ne popu­lár­ne zaria­de­nia, si bude môcť vytvo­riť vlast­né upra­ve­né roz­hra­nie kaž­dý.

Inži­nie­ri sa tak isto zame­ra­li aj na bez­peč­nosť. USB zaria­de­nie a počí­tač si dôve­ru­jú default­ne, tak­že tam musí byť aj pois­t­ka pre vaše dáta. Na to vymys­le­li tzv. Cross-Ori­gin Resour­ce Sha­ring, kto­rý zabra­ňu­je webo­vým strán­kam poža­do­vať dáta z hoci­čo­ho iné­ho ako tej kon­krét­ne­ho roz­hra­nia.

To zna­me­ná, že by web strán­ka nikdy nemoh­la pou­ží­vať USB zaria­de­nie na prí­stup k váš­mu počí­ta­ču ale­bo aké­mu­koľ­vek súbo­ru, kto­rý je na danom USB.

usb

Našťas­tie bolo API dizaj­no­va­né tak, aby bolo spät­ne kom­pa­ti­bil­né, čo umož­ňu­je deve­lo­pe­rovm vdých­nuť nový vzduch do sta­rých peri­fé­rií. Ak si chce­te pozrieť celú WebUSB code­ba­se, všet­ko potreb­né náj­de­te na Git­Hub-e.

Zdroj, obráz­ky: the­next­web

Pridať komentár (0)