Inži­nieri z Google vytvo­rili roz­hra­nie na pre­po­je­nie USB zaria­dení priamo na Web

Ľudovít Nastišin / 24. apríla 2016 / Tech a inovácie

Je tu nový typ USB zaria­de­nia, ktoré môžeš pri­po­jiť priamo na web.

Dvaja inži­nieri z Google pred­sta­vili nové API s náz­vom WebUSB, ktoré umožní USB zaria­de­niam pri­po­jiť sa priamo na Web. API nie je pre USB kľúče, ale pre iné peri­fé­rie, ako klá­ves­nice či rôzne IoT vyná­lezy. Tak­tiež nie je cie­ľom vylep­šený pre­nos súbo­rov. Je to o bez­peč­nom pri­po­jení hard­véru k webu bez potreby pri­ra­de­nej plat­formy.

17182400279_0b0da5cdbc_o_USB-C-1200x600

Výrob­co­via API hard­véru budú mať mož­nosť vytvo­riť mul­ti­plat­for­mové Javasc­ript SDK pre svoje zaria­de­nia. Na roz­diel od teraj­šej situ­ácie, kedy sa roz­hra­nia vytvá­rajú len pre dosta­točne popu­lárne zaria­de­nia, si bude môcť vytvo­riť vlastné upra­vené roz­hra­nie každý.

Inži­nieri sa tak isto zame­rali aj na bez­peč­nosť. USB zaria­de­nie a počí­tač si dôve­rujú defaultne, takže tam musí byť aj pois­tka pre vaše dáta. Na to vymys­leli tzv. Cross-Ori­gin Resource Sha­ring, ktorý zabra­ňuje webo­vým strán­kam poža­do­vať dáta z hoci­čoho iného ako tej kon­krét­neho roz­hra­nia.

To zna­mená, že by web stránka nikdy nemohla pou­ží­vať USB zaria­de­nie na prí­stup k vášmu počí­taču alebo aké­mu­koľ­vek súboru, ktorý je na danom USB.

usb

Našťas­tie bolo API dizaj­no­vané tak, aby bolo spätne kom­pa­ti­bilné, čo umož­ňuje deve­lo­pe­rovm vdých­nuť nový vzduch do sta­rých peri­fé­rií. Ak si chcete pozrieť celú WebUSB code­base, všetko potrebné náj­dete na Git­Hub–e.

Zdroj, obrázky: the­next­web

Pridať komentár (0)