iOS 10: Ako vrá­tiť späť sta­ré odo­my­ka­nie iPho­nu z iOS 9

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 15. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nový iOS 10 obsa­hu­je radu skve­lých novi­niek, kto­rý­mi pre­ko­ná­va sta­rú ver­ziu. Bohu­žiaľ, nie so všet­ký­mi novin­ka­mi uží­va­te­lia súhla­sia. Vlna kri­ti­ky sa vznies­la na nové odo­my­ka­nie iPho­nu, kto­ré síce umož­ňu­je pre­ze­ra­nie nových wid­ge­tov, ale odstra­ňu­je zau­ží­va­ný “Sli­de to unlock” ale­bo “Odo­mknúť posu­nu­tím”.

Našťas­tie, App­le nám pria­mo v sys­té­me ponú­ka mož­nosť vrá­tiť späť toto sta­ré odo­my­ka­nie. Ten sa nazý­va “Akti­vo­vať pri­lo­že­ním prs­ta” (Rest Fin­ger to Open) a dá sa pou­žiť na aký­koľ­vek iPho­ne ale­bo iPad, kto­rý má Home But­ton s čítač­kou odtlač­kov prs­tov Touch ID.

Spus­ti Nasta­ve­nie > Vše­obec­né > Prí­stup­nosť > Tla­čid­lo domov a zvoľ mož­nosť “Akti­vo­vať pri­lo­že­ním prs­ta”. Teraz sa tvoj iPho­ne sprá­va pri odo­my­ka­ní ako so sta­rým iOS 9.

zdroj: 9to5mac.com
thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to­5mac

Pridať komentár (0)