iPad Pro s men­šou, 9,7-palcovou obra­zov­kou je rea­li­tou

Erich Veselényi / 21. marca 2016 / Tech a inovácie

Tak ako sa pred­po­kla­dalo, Apple nám dnes pred­sta­vil men­šiu ver­ziu obrieho iPadu Pro. Táto “mini-me” ver­zia s 9,7-palcovou obra­zov­kou sa môže pochvá­liť A9X čipom, pod­po­rou Apple Pen­cil a tak­tiež obsa­huje Smart Conec­tor, ktorý sa prvý krát obja­vil práve u jeho väšieho brata.

Zaria­de­nie ďalej dis­po­nu­jee 12 mega­pi­xe­lovú zadnú kameru s mož­nos­ťou nahrá­vať video v 4K kva­lite a 5 mexa­pi­xe­lo­vou pred­nou kame­rou.

apple-iphone-se-ipad-pro-event-verge-406-0-1

Disp­lej tohto iPadu je o 25% jas­nej­šia ako disp­lej iPadu Air 2 a tak­tiež ponúka o 25% lep­šiu sítosť farieb. Toto zaria­de­nia má vôbec naj­niž­šiu “ref­le­xi­vitu” disp­leja spo­me­dzi všet­kých tab­le­tov a neuve­ri­teľný pomer kon­trastu. Menší iPad Pro tak­tiež pri­chá­dza “True Tone” disp­le­jom, ktorý využíva nové 4-kaná­lové sve­telne sen­zory, mera­júce farbu oko­li­tého osvet­leni, vďaka čomu sa disp­lej pris­pô­sobí oko­liu.

apple-iphone-se-ipad-pro-event-verge-463-0

Rov­nako ako 12-pal­cová ver­zia, aj tento model ponúkne 4 repro­duk­tory, ktoré sa posta­rajú o kva­litý a čistý zvuk.

A9X čip obsa­huje 12 jadier gra­fic­kého výkonu, čo robí tento iPad sil­nej­ším, ako je X-Box 360.

Vďaka integ­rá­cii M9 kop­ro­ce­sora je možné využí­vať pri­káz “Hey Siri”, ktorý sa tak­tiež objaví u nového iPhonu SE.

apple-iphone-se-ipad-pro-event-verge-412-0

Spolu s pred­sta­ve­ním tohto iPadu spo­loč­nosť Apple samoz­rejme pred­sta­vila men­šiu Smart Key­bo­ard, ktorú podľa slov Apple, uží­va­te­lia milujú pou­ží­vať. Tu je možné spolu s inými dopl­n­kami ako čítačku SD kariet, alebo USB Camera adap­tér, pri­po­jiť cez už spo­mí­naný Smart Conec­tor.

f1458583062-1

Cena iPadu Pro začína na 599$ a dostupný bude v strier­borne, zla­tej, space grey a ros gold farbe. S pre­dob­jed­náv­kami sa začne 24. marca.

Cena iPadu Air 2 klesla na 399 $ a cena iPadu Mini na 269$.

Thinkapple.sk

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)