iPhone 6 ver­sus horúci ľad!

Róbert Hallon / 8. február 2015 / Business

Pokiaľ by sme sa vás spý­tali, čo sa stane s iPho­nom, pokiaľ by ste ho hodili na ľad, odpo­veď by znela prav­de­po­dobne jed­no­hlasne, keďže následky by boli pri­bližne rov­naké ako v prí­pade, že by ste ho hodili o betón či asfalt. Pokiaľ sa vás však spý­tame na horúci ľad, odpo­veď už prav­de­po­dobne nebude taká jed­no­hlasná!

V prvom rade by sme sa asi mali obo­zná­miť s horú­cim ľadom, keďže nejde o úplne bežný ľad, ktorý sa vysky­tuje na našich ces­tách či chod­ní­koch po tom, ako vonku trošku “pri­tuhne”. Ide o octan sodný, čo je vlastne sodná soľ kyse­liny octo­vej. Táto látka sa v pev­nom sku­pen­stve podobá na presne ten istý ľad, na kto­rom ste sa ráno ces­tou do práce pošmykli. Zau­jí­mavé je však na nej to, že pri svo­jej pre­mene uvo­ĺňuje teplo a to dokonca až také, že by ste sa na ňom mohli popá­liť. Čo sa teda stane s iPho­nom 6, pokiaľ ho vho­díte do horú­ceho ľadu? Výsle­dok vás možno prek­vapí!

zdroj: sve­tapple

Pridať komentár (0)