iPho­ne 7 — dras­tic­ká zme­na dizaj­nu, zahnu­tý disp­lej a ďaľ­šie prek­va­pe­nia

Rudolf Nečas / 27. septembra 2015 / Tech a inovácie

Je to len nie­koľ­ko dní od uve­de­nia nové­ho iPho­nu 6S a už sa pre­tria­sa výkon a dizajn jeho nástup­cu — iPho­nu 7. Teraj­ší 6S je vďa­ka čipu App­le A9 viac než dosta­toč­ne sviž­ný, ale to nie je nič v porov­na­ní s tým, čo sa vraj chys­tá. Povrá­va sa, že iPho­ne 7 má prí­sť s poriad­nou por­ci­ou výko­nu a novým dizaj­nom.

Nový pro­ce­sor pre iPho­ne by sa mal volať App­le A10 a má dis­po­no­vať ohrom­ným výko­nom. App­le totiž zva­žu­je pou­ži­tie až 6 jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra, kto­rý by bol nie­koľ­ko­ná­sob­ne výkon­nej­ší ako dvoj­jad­ro­vý A9 pou­ži­tý v iPho­ne 6S. Aspoň tak to tvr­dí zdroj z čín­skej mik­rob­lo­go­vej strán­ky Wei­bo, blíz­ky dodá­va­teľ­ské­mu reťaz­cu App­le. Nové čipy majú byť vyrá­ba­né 10 ale­bo 14 nano­met­ro­vou tech­no­ló­gi­ou. O ich pro­duk­ciu by sa mal posta­rať Sam­sung a Tai­wan Semi­con­duc­tor Manu­fac­tu­ring Com­pa­ny (TSMC).

Okrem poriad­ne sval­na­té­ho pro­ce­so­ra dosta­ne budú­co­roč­ný model samoz­rej­me viac pod­stat­ných vylep­še­ní. Pod­ľa ser­ve­ra Digi­ti­mes má byť iPho­ne 7 bez rámi­kov oko­lo disp­le­ja, čo by pre pou­ží­va­te­ľov pri­nies­lo pohodl­nej­šie ovlá­da­nie. App­le by to mohol dosiah­nuť vďa­ka doty­ko­vej tech­no­ló­gií Glass on Glass, kto­rú fir­ma pou­ží­va­la od prvých iPho­nov až do roku 2012. S iPho­nom 5 a nov­ší­mi model­mi pre­šli na tech­no­ló­giu in-cell. Také­to disp­le­je však majú via­ce­ro prob­lé­mov, či už pri výro­be, ale aj s cit­li­vos­ťou v rohoch. Pre­to je roz­hod­nu­tie App­le, vrá­tiť sa k star­šej tech­no­ló­gií, logic­ké. Výrob­co­via Cor­ning a Asa­hi vraj už stih­li poslať svo­je prvé vzor­ky disp­le­jov vyro­be­ných tou­to tech­no­ló­gi­ou pria­mo do App­le. Teraz sa tes­tu­jú a zis­ťu­je sa, ako sa budú dať pou­žiť. Jed­na z mož­nos­tí hovo­rí aj o disp­le­ji bez rohov.

Nový iPho­ne má byť dokon­ca ešte ten­ší ako teraj­šie mode­ly. Spo­loč­nos­ti App­le sa vraj nepoz­dá­va hrúb­ka ich momen­tál­nej vlaj­ko­vej lode, kto­rá činí „až“ 7,1 mili­met­ra pri 6S resp. 7,3 mili­met­ra pri 6S Plus. Hrúb­ka iPho­nu 7 by mala byť 6,5 mili­met­ra, čo je rov­na­ko ako iPod Touch 6. gene­rá­cie. Ten­šie telo bude mať na sve­do­mí prav­de­po­dob­ne disp­lej s už spo­mí­na­nou ultra­ten­kou doty­ko­vou tech­no­ló­gi­ou Glass on Glass.

Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií zva­žu­je App­le dokon­ca aj vode­odol­nosť smart­fó­nu pomo­cou špe­ciál­nych mate­riá­lov! Všet­ky tie­to doha­dy zne­jú skve­lo, je však prí­liš sko­ro na posú­de­nie, či sa pred­po­kla­da­né vylep­še­nia sku­toč­ne obja­via v novom iPho­ne. Jed­no je ale isté – máme sa na čo tešiť.

Pridať komentár (0)