iPhone 7 — dras­tická zmena dizajnu, zahnutý disp­lej a ďaľ­šie prek­va­pe­nia

Rudolf Nečas / 27. septembra 2015 / Tech a inovácie

Je to len nie­koľko dní od uve­de­nia nového iPhonu 6S a už sa pre­triasa výkon a dizajn jeho nástupcu — iPhonu 7. Terajší 6S je vďaka čipu Apple A9 viac než dosta­točne svižný, ale to nie je nič v porov­naní s tým, čo sa vraj chystá. Povráva sa, že iPhone 7 má prísť s poriad­nou por­ciou výkonu a novým dizaj­nom.

Nový pro­ce­sor pre iPhone by sa mal volať Apple A10 a má dis­po­no­vať ohrom­ným výko­nom. Apple totiž zva­žuje pou­ži­tie až 6 jad­ro­vého pro­ce­sora, ktorý by bol nie­koľ­ko­ná­sobne výkon­nejší ako dvoj­jad­rový A9 pou­žitý v iPhone 6S. Aspoň tak to tvrdí zdroj z čín­skej mik­rob­lo­go­vej stránky Weibo, blízky dodá­va­teľ­skému reťazcu Apple. Nové čipy majú byť vyrá­bané 10 alebo 14 nano­met­ro­vou tech­no­ló­giou. O ich pro­duk­ciu by sa mal posta­rať Sam­sung a Tai­wan Semi­con­duc­tor Manu­fac­tu­ring Com­pany (TSMC).

Okrem poriadne sval­na­tého pro­ce­sora dostane budú­co­ročný model samoz­rejme viac pod­stat­ných vylep­šení. Podľa ser­vera Digi­ti­mes má byť iPhone 7 bez rámi­kov okolo disp­leja, čo by pre pou­ží­va­te­ľov pri­nieslo pohodl­nej­šie ovlá­da­nie. Apple by to mohol dosiah­nuť vďaka doty­ko­vej tech­no­ló­gií Glass on Glass, ktorú firma pou­ží­vala od prvých iPho­nov až do roku 2012. S iPho­nom 5 a nov­šími modelmi pre­šli na tech­no­ló­giu in-cell. Takéto disp­leje však majú via­cero prob­lé­mov, či už pri výrobe, ale aj s cit­li­vos­ťou v rohoch. Preto je roz­hod­nu­tie Apple, vrá­tiť sa k star­šej tech­no­ló­gií, logické. Výrob­co­via Cor­ning a Asahi vraj už stihli poslať svoje prvé vzorky disp­le­jov vyro­be­ných touto tech­no­ló­giou priamo do Apple. Teraz sa tes­tujú a zis­ťuje sa, ako sa budú dať pou­žiť. Jedna z mož­ností hovorí aj o disp­leji bez rohov.

Nový iPhone má byť dokonca ešte tenší ako teraj­šie modely. Spo­loč­nosti Apple sa vraj nepoz­dáva hrúbka ich momen­tál­nej vlaj­ko­vej lode, ktorá činí „až“ 7,1 mili­metra pri 6S resp. 7,3 mili­metra pri 6S Plus. Hrúbka iPhonu 7 by mala byť 6,5 mili­metra, čo je rov­nako ako iPod Touch 6. gene­rá­cie. Ten­šie telo bude mať na sve­domí prav­de­po­dobne disp­lej s už spo­mí­na­nou ultra­ten­kou doty­ko­vou tech­no­ló­giou Glass on Glass.

Podľa naj­nov­ších infor­má­cií zva­žuje Apple dokonca aj vode­odol­nosť smart­fónu pomo­cou špe­ciál­nych mate­riá­lov! Všetky tieto dohady znejú skvelo, je však prí­liš skoro na posú­de­nie, či sa pred­po­kla­dané vylep­še­nia sku­točne obja­via v novom iPhone. Jedno je ale isté – máme sa na čo tešiť.

Pridať komentár (0)