IPhone 7 má byť prvým vodo­odol­ným iPho­nom

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia nového iPhonu 7 nám zostá­vajú už len dva dni. Všetci už s napä­tím oča­ká­vame, s čím na nás v sku­toč­nosti spo­loč­nosť Apple príde. Nie­ktoré novinky ako naprí­klad odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­tora na slú­chadlá alebo vylep­šený foto­apa­rát sú už viac-menej samoz­rej­mos­ťou. Ostat­nými novými fun­kciami si ale stále nie sme istí.

So zau­jí­ma­vou teóriou pri­šiel por­tál Mac­Ru­mors, ktorý tvrdí, že najb­ližší iPhone by mal byť vodo­odolný. Tak to aspoň tvrdí uzná­vaný ana­ly­tik Ming-Chi Kuo. Podľa neho by naj­novší smart­fón spo­loč­nosti Apple mal mať odol­nosť IPX7. Vďaka tomu by sa mohol iPhone 7 pono­riť do hĺbky jed­ného metra na pol hodinu bez rizika poško­de­nia.

irepairtech.com

O vodo­odol­nosti iPhonu sa šep­kalo už dáv­nej­šie. Práve odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­tora jack mal byť podľa nie­kto­rých odbor­ní­kov krok k vodo­odol­nému iPhonu. Spo­loč­nosť Apple by tak odstrá­nila prob­lé­mový otvor, čo sa styku s vodou týka.

Pokiaľ by ale bol iPhone 7 sku­točne vodo­odolný, šlo by o prvý takýto smart­fón spo­loč­nosti Apple. Star­šie modely sa nikdy nemohli pýšiť žiad­nymi stup­ňami ochrany, aj keď u nich bola zvý­šená vodo­odol­nosť. Extrémne testy naprí­klad zis­tili, že iPhone 6S mohol byť pono­rený do vody na kratší čas bez váž­nych poško­dení.

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)