IPho­ne 7 má byť prvým vodo­odol­ným iPho­nom

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 6. septembra 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia nové­ho iPho­nu 7 nám zostá­va­jú už len dva dni. Všet­ci už s napä­tím oča­ká­va­me, s čím na nás v sku­toč­nos­ti spo­loč­nosť App­le prí­de. Nie­kto­ré novin­ky ako naprí­klad odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­to­ra na slú­chad­lá ale­bo vylep­še­ný foto­apa­rát sú už viac-menej samoz­rej­mos­ťou. Ostat­ný­mi nový­mi fun­kcia­mi si ale stá­le nie sme istí.

So zau­jí­ma­vou teóri­ou pri­šiel por­tál Mac­Ru­mors, kto­rý tvr­dí, že najb­liž­ší iPho­ne by mal byť vodo­odol­ný. Tak to aspoň tvr­dí uzná­va­ný ana­ly­tik Ming-Chi Kuo. Pod­ľa neho by naj­nov­ší smart­fón spo­loč­nos­ti App­le mal mať odol­nosť IPX7. Vďa­ka tomu by sa mohol iPho­ne 7 pono­riť do hĺb­ky jed­né­ho met­ra na pol hodi­nu bez rizi­ka poško­de­nia.

irepairtech.com

O vodo­odol­nos­ti iPho­nu sa šep­ka­lo už dáv­nej­šie. Prá­ve odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­to­ra jack mal byť pod­ľa nie­kto­rých odbor­ní­kov krok k vodo­odol­né­mu iPho­nu. Spo­loč­nosť App­le by tak odstrá­ni­la prob­lé­mo­vý otvor, čo sa sty­ku s vodou týka.

Pokiaľ by ale bol iPho­ne 7 sku­toč­ne vodo­odol­ný, šlo by o prvý taký­to smart­fón spo­loč­nos­ti App­le. Star­šie mode­ly sa nikdy nemoh­li pýšiť žiad­ny­mi stup­ňa­mi ochra­ny, aj keď u nich bola zvý­še­ná vodo­odol­nosť. Extrém­ne tes­ty naprí­klad zis­ti­li, že iPho­ne 6S mohol byť pono­re­ný do vody na krat­ší čas bez váž­nych poško­de­ní.

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)